Effecten geothermie niet duidelijk voor Statenfracties CU & SGP en CDA

In verschillende gemeenten in Zuid-Holland wordt, als goed alternatief voor fossiele brandstoffen, gebruik gemaakt van geothermie voor het verwarmen van kassen, bedrijven en woningen. Maar dat is niet zonder risico’s. Diepe boringen doorsnijden de aardlagen waarin zoet grondwater zit. Dit grondwater vormt een bron voor de drinkwatervoorziening.

Vragen van Statenleden over geothermie

Daarom hebben Statenleden van ChristenUnie & SGP en het CDA vragen gesteld. Zij willen voorkomen dat de boringen in het dichtbevolkte Zuid-Holland de zoete watervoerende lagen in de ondergrond verontreinigen, dat potentieel drinkwater wordt aangetast en dat de bodem verder verzilt door het oppompen van zout water. Bij bestaande putten voor geothermie is namelijk geconstateerd dat het oppompen van zout water kan leiden tot het doorroesten van putten.

Beschermen drinkwatervoorraad

Djoeki van Woerden-Kerssen (ChristenUnie & SGP): “De grond- en drinkwatervoorraden moeten goed beschermd worden bij de winning van aardwarmte. De huidige landelijke wet- en regelgeving lijkt achter te lopen bij de ontwikkelingen rond geothermie. Daarom vragen wij om inzicht in de stand van zaken in Zuid-Holland. Zijn ons grondwater en onze drinkwatervoorraden voldoende beschermd als de beschermende kleilagen worden doorboord? Moeten we als provincie aanvullende eisen stellen aan geothermie om de risico’s te verminderen? Welke bestuurslaag is verantwoordelijk voor de ondergrond in het geval van diepe en ultra-diepe geothermie?”

Grond- en oppervlaktewater

Het beschermen van de kwaliteit van grondwater en regionaal oppervlaktewater is een taak van de provincie. Ook de bescherming van drinkwatervoorraden is een provinciale taak. Maar de winningsvergunningen worden afgegeven door het ministerie van EZK. Er is een groot aantal vergunningen voor proefboringen verleend. Moniek van Sandick: “Zoete watervoerende lagen in de ondergrond zijn van groot belang voor drinkwaterwinning. Deze lagen kunnen bij de opsporing en winning van aardwarmte vermengd raken met zout formatiewater, dat is zeer ongewenst. Ook het zeer zoute testwater dat bij een eerste boring vrijkomt kan bodem, grond- en oppervlaktewater verontreinigen als het gemorst wordt of niet goed wordt opgeslagen in bassins.”

Djoeki van Woerden

Van Woerden en Van Sandick hebben hun vragen in 3 categorieën ingedeeld. Ze willen meer inzicht in de effecten van geothermie op het grondwater, op drinkwatervoorraden en het oppervlaktewater, ze willen een strak vergunningenbeleid en evt. extra eisen voor geothermieboringen en ze willen zekerheid dat de provincie haar taak van het beschermen van grondwater en oppervlaktewater goed kan uitoefenen.

Djoeki van Woerden: “Het ministerie van EZK verleent vergunningen voor de winning van geothermie, gemeenten hebben adviesrecht en de provincie beschermt de kwaliteit van grondwater, inclusief drinkwatervoorraden en regionaal oppervlaktewater. Wie is verantwoordelijk als het mis gaat? En dan heb ik de waterschappen nog niet eens genoemd!” Het college van Gedeputeerde Staten zal de komende tijd de vragen van Van Woerden en Van Sandick beantwoorden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verdachten voortaan verplicht aanwezig in rechtszaal

Landelijk - Slachtoffers of nabestaanden moeten de kans hebben om een verdachte te vertellen wat het misdrijf bij hen heeft aangericht. Verdachten van ernstige...

Taxi’s schoon en stil in 2030 volgens afspraken

Alle taxi’s in Nederland schoon en stil in 2030. En vanaf 2025 in de grote steden. Over die ambitie maakt staatssecretaris Van Veldhoven vandaag...

Autoriteit woningcorporaties: BZK beperk inzet aanwijzingen

De afgelopen 5 jaar heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK) vier aanwijzingen gekregen en 1 verzoek...

App plaagradar nu voor heel Nederland én gemeentes!

Landelijk - Afgelopen jaar werden er massaal rupsen gemeld in de Plaagradar app, een app ontwikkeld door een groep van vijf vrijwilligers. In 2020...

Rik Sinnadurai lanceert Bungo met nieuwe kledinglijn

Alphen aan den Rijn - Rik Sinnadurai Vartharaja ('zeg maar Rik'), is een 22-jarige ondernemer, die Bungo heeft bedacht. Een kledingwebshop waar hij graag...

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten ingediend bij...

Defensievisie 2035: Vastgoed blijft in lijn

Het vastgoed van Defensie is op veel plekken sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Zo blijk uit de Defensievisie 2035. Dat probleem is...

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra militairen die sinds medio februari in Nederland paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft de ministerraad...