Landelijke Actie Tegen de Hondenbelasting teleurgesteld

Binnenland – De Landelijke Actie Tegen de Hondenbelasting (Stophondenbelasting) is licht teleurgesteld op de reactie van de Minister van BZK op de Kamervragen van Henk Krol (50plus) m.b.t. het afschaffen van de gemeentelijke hondenbelasting. “Een verrassing is het niet”, zegt Gary Yanover de initiatiefnemer van de actie. “De minister is van mening dat gemeenten zelf in staat zijn om de afweging te maken van wel of niet hondenbelasting heffen. Helaas uit ervaring weet ik dat dit standpunt onjuist is. Te veel gemeenten misbruiken de wet om geld uit de zakken van burgers te kloppen en de Tweede Kamer weigert tot nu toe hun verantwoording te nemen.”

UPDATE:

Op de vraag aan 50Plus om een reactie op dit artikel kwam het volgende antwoord:

Hartelijk dank voor uw mail aan de Tweede Kamerfractie van 50PLUS, mede namens onze fractievoorzitter Henk Krol.

De heer Krol heeft gedaan wat hij kon voor deze zaak. We volgen de zaak verder nauwlettend.

Zoals u weet zijn er voor een partij als 50PLUS nog een aantal zeer brandende kwesties, zoals de kortingen die miljoenen gepensioneerden boven het hoofd hangen. Dat heeft en houdt de hoogste prioriteit de komende tijd. Van onze kant hoeft u niet op verdere acties of reacties te rekenen.

Met vriendelijke groet,
Team Tweede Kamerfractie 50PLUS

Landelijke Actie Tegen de Hondenbelasting

Yanover vraagt zich af wie de burgers zouden moeten beschermen tegen de toren hoge rekeningen die veel hondenbezitters jaarlijks ontvangen? Om die reden had Yanover al 6 jaar gelden een burgerinitiatief opgericht dat hij op 23 april jl. aangeboden heeft aan de Tweede Kamer. Helaas wordt het initiatief zeer langzaam behandeld en de desbetreffende commissie moet nog beslissen of het in de Tweede kamer behandeld mag worden. Yanover vraagt zich ook af waarom fracties hierover niet willen praten. Met uitzondering van 50 Plus en partij Voor de Dieren wordt Yanover doodgezwegen in Den Haag.

Maatschappelijke discussie

Via zijn actie hoopt Yanover nog steeds dat er een maatschappelijk discussie over de hondenbelasting op gang komt.  “Het is tijd dat mensen de waarheid horen”, aldus Yanover. “Gemeenten hebben jaren lang burgers verkeerd geïnformeerd over de hondenbelasting. Door het stoppen met het heffen daarvan zouden gemeenten hun burgers de waarheid moeten vertellen. Het heffen van de hondenbelasting wordt gebruikt om de OZB heffing te verlagen! Aangezien er relatief minder hondenbezitters in een gemeente wonen, is het eenvoudig om die burgers relatief meer te laten betalen dan burgers die geen hond bezitten. De lasten moeten eerlijker verdeeld worden.”

Yanover roept alle Tweede Kamer fracties op om hun mening duidelijk kenbaar te maken.
Gary heeft Henk Krol persoonlijk gesproken toen deze de vragen indiende, maar Krol heeft tot op heden niet meer gereageerd op e-mail of twitter berichten. “Ook leden van de Commissie BZK reageren niet op mijn berichten. Erg jammer dat fracties hierover niet willen praten “. Aldus Gary Yanover. Toch had Henk Krol in de uitzending van Radar een uitgesproken mening, waarom er nu gezwegen wordt en er geen reactie komt van Henk Krol is niet duidelijk.

50PLUS voor afschaffing hondenbelasting

Toch pleit 50PLUS voor afschaffing van de hondenbelasting. “De hondenbelasting is een relikwie uit het verleden”, vindt fractieleider Henk Krol.

In de ene gemeente betaalt de hondenbezitter bijna 125 euro per jaar voor het hebben van een hond, in de andere gemeente betaald men niets. Die gigantische verschillen zijn niet uit te leggen, vindt 50PLUS. Ook vindt Krol dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is en moet worden afgeschaft. Zelfs 81 procent van de kijkers van het consumentenprogramma Radar, die er en uitzending aan weide, is het daarmee eens. Bekijk hier de uitzending van Radar, waarin Henk Krol te gast was.

Voordelen van een hond

Een hond is een gezelschapsdiert vindt Henk Krol. Een hond zorgt er voor dat ouderen minder eenzaam zijn en in beweging blijven. Er zijn zelfs zorgverzekeraars – zoals Ohra – die deze voordelen actief uitdragen! “Hondenbelasting is een relikwie uit het verleden, namelijk in het leven geroepen ter bestrijding van hondsdolheid en zwerfhonden, en als een vorm van transportbelasting voor de hondenkar”, zegt de fractievoorzitter van 50PLUS.

Vragen aan de minister

In de uitzending van Radar beloofde Henk Krol vragen te gaan stellen over het schrappen van gemeentelijke hondenbelasting aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De gestelde schriftelijke vragen staan hieronder.

Vragen

Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het schrappen van gemeentelijke hondenbelasting

(ingezonden 18 oktober 2019)

1.  Kent u de uitzending van het  tv-programma Radar van 14 oktober 2019  over  gemeentelijke hondenbelasting?

Ja

2.  Is het waar dat hondenbelasting oorspronkelijk in het leven is geroepen ter bestrijding van hondsdolheid en zwerfhonden, alsmede als een vorm van transportbelasting (de hondenkar)? Bent u het eens dat  hondenbelasting daarmee een relikwie is uit het verleden?

De hondenbelasting bestond al in de Middeleeuwen ter bestrijding van hondsdolheid en zwerfhonden, alsmede als een vorm van transportbelasting. In 1851 is de hondenbelasting opgenomen in de Gemeentewet, waarbij een vrijstelling of lagere heffing gold voor waak- en bedrijfshonden. Honden die om andere redenen werden gehouden werden volledig belast.

Omdat in de praktijk bleek dat veel honden aan de ketting werden gelegd om te kwalificeren als waak- en bedrijfshonden en zodoende een (gering) fiscaal voordeel te behalen is in 1970 de Gemeentewet aangepast, waarmee het onderscheid tussen de verschillende categorieën honden is opgeheven. 

De hondenbelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengsten niet op voorhand geoormerkt zijn. Het staat gemeenten vrij om deze middelen aan te wenden ter bestrijding van overlast door honden en hierbij zowel de opbrengsten van de hondenbelasting als de kosten van het beleid inzichtelijk te maken.

Conform het voorbeeld dat de gemeente Tilburg geeft in de uitzending van Radar. 

3. Bent u bekend met de voordelen van het houden van een hond  en dat  er zelfs zorgverzekeraars zijn die deze voordelen actief uitdragen? 1)

Ja, de voordelen van het houden van honden zijn mij bekend. Deze voordelen kunnen zich voordoen op terrein van gezondheid, verlaging van stress of bevorderen van sociale ontmoeting en minder eenzaamheid[1]. In algemene zin kan worden gesteld dat het hebben van een hond goed is voor het welzijn van de eigenaar. 

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17962502 en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19124024

Echter, daar waar het hebben van een hond door de eigenaar positief wordt beleefd, kunnen andere bewoners de aanwezigheid van honden als negatief ervaren door mogelijke overlast.

Gemeenten zijn bij uitstek in staat om de belangen van bewoners tegen elkaar af te wegen en de beoordeling te maken of het heffen van hondenbelasting een geëigend instrument is. Deze lokale afweging leidt ertoe dat er gemeenten zijn die momenteel hondenbelasting heffen en anderen gemeenten niet.

4.  Bent u bekend met het standpunt van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) dat de hondenbelasting kan worden afgeschaft? 2) Is afschaffing van de hondenbelasting naar aanleiding van dit advies overwogen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid artikel 226 van Gemeentewet, waarin een gemeente de mogelijkheid wordt geboden om hondenbelasting te heffen, alsnog te schrappen?

Het standpunt van de Rfv verwoord in het rapport ‘uitbreiding lokaal belastinggebied’ d.d. 26 maart 2015 is mij bekend. De Rfv komt tot dit advies omdat het regulerende karakter van de hondenbelasting vanwege de ervaren overlast te beperkt is en vooral van symbolische betekenis. Voor een effectieve regulering is het huidige tarief te laag. Daarbij zijn de perceptiekosten relatief hoog.

In de brief aan de Tweede Kamer van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de staatssecretaris van Financiën d.d. 24 juni 2016 inzake de ‘hervorming gemeentelijk belastinggebied’ (kenmerk: 2016-0000356712) is als bouwsteen voor een herzien gemeentelijk belastinggebied eveneens geadviseerd om de hondenbelasting af te schaffen. In deze afweging is eveneens het rapport van de Rfv meegenomen.

Onder het voorzitterschap van BZK is een ambtelijke werkgroep ingericht waarin de herziening van het gemeentelijk belastinggebied wordt onderzocht. Hierin zal ook aandacht worden besteed aan de hondenbelasting. In de ambtelijke werkgroep worden eerder uitgewerkte plannen voor een herziening van het gemeentelijke belastinggebied9 opnieuw doordacht (zie TK 2015-2016, 32 140 nr. 28). Het eindrapport van deze werkgroep vormt input voor het onderdeel

Belastingmix van het ambtelijke Bouwstenentraject van de staatssecretaris van Financiën om in een volgende kabinetsperiode te komen tot een beter en eenvoudiger belastingstelsel. Het eindrapport wordt begin 2020 verwacht.

  1. https://www.ohra.nl/blog/hond-goed-voor-gezondheid.jsp
  • ‘Eerst de politiek, dan  de techniek’ Raad  voor de financiële verhoudingen (Rfv), januari 2017

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Autoriteit woningcorporaties: BZK beperk inzet aanwijzingen

De afgelopen 5 jaar heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties (BZK) vier aanwijzingen gekregen en 1 verzoek...

App plaagradar nu voor heel Nederland én gemeentes!

Landelijk - Afgelopen jaar werden er massaal rupsen gemeld in de Plaagradar app, een app ontwikkeld door een groep van vijf vrijwilligers. In 2020...

Rik Sinnadurai lanceert Bungo met nieuwe kledinglijn

Alphen aan den Rijn - Rik Sinnadurai Vartharaja ('zeg maar Rik'), is een 22-jarige ondernemer, die Bungo heeft bedacht. Een kledingwebshop waar hij graag...

Wetsvoorstel testbewijzen naar Tweede Kamer

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten ingediend bij...

Defensievisie 2035: Vastgoed blijft in lijn

Het vastgoed van Defensie is op veel plekken sterk verouderd, niet duurzaam en niet toekomstbestendig. Zo blijk uit de Defensievisie 2035. Dat probleem is...

Tijdelijk extra troepen uit voorzorg naar Afghanistan

De 80 extra militairen die sinds medio februari in Nederland paraat staan voor de NAVO-missie in Noord-Afghanistan worden binnenkort ingezet. Dat heeft de ministerraad...

Vrijspraak Akwasi van strafvervolging als zeer onterecht ervaren

Amsterdam - Het Hof Amsterdam heeft deze week Akwasi vrijgesproken van strafvervolging. Het OM had hem een voorwaardelijk sepot opgelegd, vanwege zijn uitspraken op...

Wetsvoorstel quarantaineplicht naar Tweede Kamer

Vandaag heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoogrisicogebieden wordt geregeld naar de Tweede Kamer gestuurd. De quarantaineplicht is...