College presenteert Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040

Enschede – Het college van Losser heeft haar Toekomstvisie voor een Duurzaam Losser 2040 gepresenteerd. In deze visie stelt het college zich ten doel dat Losser in het jaar 2040 100% energieneutraal is. Dat wil zeggen dat alle energie die wordt verbruikt, afkomstig is uit duurzame energiebronnen. De eerste stap is om in 2020 voor 20% energieneutraal te zijn.

 Duurzame samenleving

Wethouder Marcel Wildschut: “Duurzaamheid is verder kijken dan de waan van de dag. Je moet jezelf bewust zijn van de verantwoordelijkheid die je hebt voor volgende generaties. We kunnen en willen de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een duurzame samenleving niet alleen buiten onze gemeentegrenzen neerleggen. Ook lokaal moeten we een stevige bijdrage leveren. Juist omdat we zo trots zijn op onze mooie groene gemeente en dit voor de volgende generaties zo willen behouden. Als gemeente kunnen we de energiedoelstellingen vanzelfsprekend niet alleen bereiken. Daarom gaan we in 2018 actief aan de slag om samen met inwoners, organisaties, ondernemers en de politiek verder inhoud en uitvoering te geven aan de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040.”

Toekomstvisie 

In de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 zijn vijf hoofdlijnen geformuleerd waarlangs de duurzaamheidsdoelstellingen moeten worden gerealiseerd.

 

 1. We doen het samen
  Samen met diverse partijen uit de samenleving zetten we onze schouders onder duurzaamheid. Met de gezamenlijke inspanning van het bedrijfsleven, verenigingen, inwoners en gemeente kan sneller en beter worden bijgedragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen uit de Toekomstvisie. De gemeente wil duurzame projecten stimuleren en faciliteren, maar laat het initiatief wel zoveel mogelijk bij de samenleving.
 2. Een groen, gezond en leefbaar Losser
  Het creëren van en versterken van voldoende, robuuste en gevarieerde groengebieden is noodzakelijk om Losser leefbaar en klimaatbestendig te houden. In dit kader wordt in samenwerking met diverse partijen ook gewerkt aan het ‘onttegelen van tuinen’. Ook werkt de gemeente zelf aan biodiversiteit en aan bijenlinten bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen. Buurtbewoners krijgen ruimte om zelf groene initiatieven in de wijk te ontplooien en mogen daarbij rekenen op ondersteuning van de gemeente. Duurzame mobiliteit en het fietsen worden gestimuleerd. Op druk bezochte openbare plekken in de kernen worden elektrische oplaadpalen voor auto’s geplaatst.
 3. Een klimaatactief Losser
  Om als gemeente goed in te kunnen spelen op extreem weer en de gevolgen van klimaatveranderingen wordt gewerkt aan de aanleg van regenwaterriolen en bergingsgebieden aan de rand van de bebouwde kommen. Bij rioleringsprojecten krijgen aanwonenden de mogelijkheid, met behulp van een afkoppelsubsidie, het dakwater en verhard oppervlak af te koppelen van het riool. Ook wordt bij nieuwe ontwerpen van wijken en straten nadrukkelijker gekeken naar de mogelijkheden voor de inpassing van bomen en groen. Bomen bieden bij een steeds warmer wordend klimaat verkoeling tijdens de hete dagen.
 4. Een energieneutraal Losser
  Nieuwbouwwoningen worden niet meer automatisch aangesloten op aardgas. Overwogen wordt om groene leges in te voeren, waarbij duurzame bouwplannen lagere leges betalen. Met gratis energiecoaches wordt ingezet op energiebesparing en – opwek in bestaande woningen.
  Via de ’Energieke Regio’ worden bedrijven en verenigingen geholpen met energiebesparing en energieopwekking. Samen met de Noordoost Twentse gemeenten wordt gewerkt aan een warmteplan met alternatieven voor aardgas voor de verwarming van woningen en bedrijfsprocessen. Ook worden spelregels opgesteld voor de ontwikkeling van grootschalige zonnevelden.
  De Gemeente zal het goede voorbeeld geven en gaat verder met de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed.
 5. Een circulair Losser
  In een circulaire economie zijn de kringlopen gesloten, waardoor grondstoffen in de keten behouden blijven en er geen afwenteling op mens en natuur ontstaat. Gemeente Losser gaat in het kader van de circulaire economie duurzame betonproducten inkopen (van hergebruikte grondstoffen). Ook worden in uitvoeringsprojecten zoveel mogelijk vrijkomende materialen hergebruikt. Twence blijven we ondersteunen als aandeelhouder in de ontwikkelingen rondom de circulaire economie (zoals CO2 afvangen en inzet van mierenzuur als groene brandstof). Bewoners worden geattendeerd dat bruikleen of delen in plaats van kopen van veel producten ook vaak een goede optie is.

 

De vijf hoofdlijnen worden concreet ingevuld in de Uitvoeringsagenda. Daarin staat ook een inschatting van de kosten die ermee gemoeid zijn en hoe deze worden gedekt. De Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2040 is een dynamisch document. Het wordt tweejaarlijks door het college aangevuld en bijgewerkt.

 

De Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 wordt in maart besproken in de gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Bijenbeweging zoekt docenten voor bijles

Zwolle - Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden zet de Bijenbeweging Overijssel zich in voor de bescherming van bijen....

Hoofdveld BVV Borne open voor recreatief gebruik

Borne - Ook deze zomer is het hoofdveld van BVV Borne geopend voor recreatief gebruik. Van 19 juli tot 13 augustus is er doordeweeks...

Locatie Martinuskerk: nieuwe studie herontwikkeling gestart

Losser - De Martinuskerk met bijbehorende bouwwerken aan de Kloppenstraat in Losser is al een aantal jaren niet meer in gebruik. Ontwikkelaar Ska-Pa heeft...

Eenmalige extra subsidie voor Enschedese sportverenigingen

Enschede - Het college van B&W van Enschede verstrekt, als blijk van waardering, een eenmalige subsidie aan Enschedese sportverenigingen. Het gaat om twee...

Visie op gebied Sportlaan Driene en omgeving in de maak

Hengelo - Op 9 juli jl. is een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Hengelo en de ontwikkelcombinatie Leyten-Trebbe voor de ontwikkeling van een visie...

Fietsenstalling Kloosterhof langer open

Hengelo - Vanaf 9 juli opent gemeente Hengelo de bewaakte fietsenstalling Kloosterhof langer dan voorheen. De openingstijden van de stalling worden gelijk getrokken met...

Doortrappen in Oldenzaal

Oldenzaal - Zo lang mogelijk blijven fietsen en doortrappen is belangrijk voor onze gezondheid,zelfstandigheid en socialen contacten. Maar hoe doen we dat? Welzijnsorganisatie Impuls,...

Vier zomerscholen in Enschede bieden leren en spelen

Enschede - Vier zomerscholen in de gemeente Enschede openen maandag 12 juli hun deuren. Bij de zomerscholen in Deppenbroek, Hogeland, Stadsveld en Glanerbrug kunnen...