Evaluatie Jeugdwet en Subsidie Stichting Fundament

Losser – Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. In de Jeugdwet is bepaald dat binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet een verslag wordt gemaakt over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Dit verslag is tot stand gekomen in de vorm van een evaluatie; “De eerste evaluatie Jeugdwet” geschreven door ZonMW. Dit betreft een landelijke evaluatie.

Uit “De eerste evaluatie Jeugdwet” blijkt dat de doelen van de Jeugdwet nog niet zijn gerealiseerd. Extra inspanningen zijn nodig om de doelen van de Jeugdwet te halen. In de evaluatie zijn daartoe naast de bevindingen een aantal aanbevelingen richting gemeenten opgenomen. Binnen onze gemeente is veel herkenning met betrekking tot deze bevindingen. Dat is dan ook de reden dat wij momenteel op alle genoemde bevindingen acteren. De aanbevelingen richten zich vooral op het feit dat ouders niet makkelijk de juiste professional vinden, kwaliteitswaarborgen (jeugdprofessionals staan niet geregistreerd), het betrekken van ouders en jeugdigen op het maken van beleid.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

·       Per 1 januari 2018 is de centrale toegang tot (onder andere) jeugdhulp gewijzigd om          zo de vindbaarheid van professionals te vergroten. Eerder zijn het sociaal team en              het  Centrum Jeugd en Gezin (CJG) al bij onze gemeente ondergebracht.                     ·      Door het integraal werken verloopt de overgang na het achttiende levensjaar van de          jeugdige vloeiender . Onze consulenten beschikken door het integraal werken over              professionaliteit in de breedte (domein overstijgend) als ook in de diepte                            (specialistische kennis). Alle jeugdprofessionals zijn SKJ-geregistreerd.                       ·      Binnen onze gemeente zetten we zowel intern als extern in op samenwerking. De              samenwerking zoeken we met onder andere: scholen, de Jeugdbescherming en –                reclassering (JB/JR) maar ook met huisartsen.                                                  ·       Regionaal wordt een nieuw Twents inkoopmodel opgezet voor zowel jeugdhulp als              maatschappelijke ondersteuning.                                                                        ·       Voor het vergroten van de bekendheid van het klachtrecht en de inzet van een                    vertrouwenspersoon of cliëntondersteuner zijn acties uitgezet, zoals het ontwikkelen          van folders.                                                                                                             ·      De mogelijkheid om jeugdigen te betrekken bij beleid zijn we momenteel aan het                onderzoeken, waarna we met voorstellen zullen komen.                            ·       Overeenkomstig met de aanbeveling in de evaluatie, stuurt onze gemeente op                    effectieve werkwijzen. Om gegevens te monitoren heeft onze gemeente de lokale                monitor opgezet. Om meer op kwaliteit te sturen heeft onze gemeente een nieuw              managementsysteem aangeschaft: Engage. Met Engage kunnen processen efficiënter          en effectiever ingericht worden.

 

Deze evaluatie is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Eigenlijk kunnen we zeggen dat gemeente Losser de stap van transitie naar daadwerkelijke transformatie heeft gezet.

12.30 uur  Ook in 2018 gemeentelijke subsidie voor Stichting Fundament

Op 28 november 2017 heeft ons college ingestemd met de conclusies en aanbevelingen in het onderzoeksrapport van Radar over de uitvoering van welzijnstaken door Fundament.

De conclusies en aanbevelingen hadden betrekking op:

·       Het doorvoeren van adequate beheersmaatregelen en het toezicht hierop.

·       Het meegeven van duidelijke inhoudelijke en financiële kaders.

·       Transparante rapportage door Fundament over uitgevoerde activiteiten en de                      behaalde effecten, alsmede over besteding van de middelen.

·       Het realiseren van goed partnerschap tussen Fundament en gemeente.

Afgesproken is dat Fundament een plan van aanpak opstelt met verbetervoorstellen gebaseerd op de conclusies en aanbevelingen van Radar. Dit plan moest voldoen aan de volgende eisen:

·       Fundament biedt een samenhangend, vraag gestuurd, innovatief en aantrekkelijk aanbod

·       van diensten en activiteiten gericht op groepen met als doel ontmoeten, activeren en vergroten van de zelfredzaamheid (algemene voorzieningen).

·       Zij werkt nauw samen met de gemeente (centrale toegang) in geval van signalering            op persoonsniveau.

·       Zij is een professioneel en maatschappelijk georiënteerde organisatie die  gebruik              maakt van de inzet van deskundig personeel en vrijwilligers.

·       Zij is flexibel, vernieuwend en ontwikkelingsgericht en doet op basis van analyses en          praktijkervaring voorstellen voor nieuwe diensten en activiteiten.

·       Er is sprake van een functionele samenwerking met de gemeente Losser en andere            (lokale) stakeholders (zorg- en ondersteuningsorganisaties, verenigingen,                          vrijwilligers, inwoners, etc.)

·       Er is sprake van  een gedegen en adequate aansturing en solide bedrijfsvoering.

·       De welzijnsactiviteiten worden aan de hand van tussentijdse evaluaties (monitoring)          beoordeeld op haar maatschappelijke effecten. Gemonitord worden o.a. kwaliteit,              effectiviteit en maatschappelijke opbrengst.

Fundament heeft inmiddels een plan van aanpak ingediend.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak is aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

·       Activiteiten.

·       Ontwikkeling informatievoorziening.

·       Uitvoering en rapportage.

·       Organisatie en financiën.

 

De gemeente Losser vindt dat het plan van aanpak voldoende inhoud geeft aan de gewenste verbeteringen. Fundament heeft in het plan van aanpak aangegeven welke concrete stappen zij heeft gezet en in de nabije toekomst gaat zetten om te komen tot de gewenste organisatievernieuwing.

Budgetsubsidie

De totaal gevraagde subsidie voor 2018 bedraagt hetzelfde als de in het plan van aanpak opgenomen begroting van € 1.532.436,00 en komt overeen met de raming in de gemeentebegroting 2018. Wij hebben daarom besloten een budgetsubsidie te verlenen ter hoogte van dit bedrag.

Uitvoering en evaluatie

Door de subsidieverlening kan Fundament haar activiteiten zoals genoemd in het  plan van aanpak uitvoeren en de organisatie op de gewenste wijze inrichten.

Wij gaan er van uit dat Fundament de in het plan van aanpak genoemde organisatievernieuwing door gaat voeren. Wel blijven wij met elkaar in gesprek om de voortgang te blijven volgen. Integratie van de verschillende werksoorten (bibliotheek, muziekonderwijs en welzijn) is voor de gemeente nog wel een punt van aandacht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Hoofdveld in Overdinkel gerenoveerd door gemeente Losser

Losser - Deze week is gestart met de renovatie van het hoofdveld van sportclub Overdinkel. Het veld wordt voorzien van een volledig nieuw samengesteld...

Enschede wil Roze Zaterdag 2023 als gastgemeente binnenhalen

Enschede - De stad Enschede stelt zich kandidaat om het meerdaagse evenement de Roze Zaterdag in 2023 te mogen organiseren met als thema ‘Liefs...

Feestfabriek organiseert ‘Startschotgala’ op zaterdag 1 mei

Hengelo - Feestfabriek Alles Komt Goed BV (de organisatie achter onder andere festivals Zwarte Cross en Mañana Mañana) zal op zaterdag 1 mei aanstaande een...

Bestrijding eikenprocessierupsen start in de week van 19 april

Enschede - De eerste eikenprocessierupsen zijn uit het ei gekomen. Dat betekent dat de vroege bestrijding van de rups gaat beginnen. Als de weersomstandigheden...

In de meivakantie kunnen jongeren gratis sporten in Losser

Losser - Jongeren kunnen de komende meivakantie meedoen aan de Lente Games. Lekker sporten en bewegen in de buitenlucht. En het is ook nog...

Bedrag hulphond voor Hessel is behaald!

De Lutte - De wens van Cindy Horst uit De Lutte, om een hulphond te kunnen opleiden is uitgekomen. Cindy is vriendin van de...

Binnenstad stapsgewijs uitlaatgas-vrij

Enschede wil een aantrekkelijke binnenstad hebben met een leefbaar klimaat. “Om ervoor te zorgen dat we - ook na corona - een aantrekkelijke bestemming...

FBK Games en amateursport krijgen verlichting

De coronamaatregelen hebben de Hengelose sport hard geraakt. Niet alleen de amateurclubs zien hun inkomsten deels verdwijnen, maar ook de FBK Games hebben het...