Gemeente Losser presenteert Voorjaarsnota

Losser – Het College van B&W heeft de Voorjaarsnota 2018-2022 gepresenteerd. Deze Voorjaarsnota, nieuw voor Losser, bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste geeft de Voorjaarsnota inzicht in de stand van zaken betreffende het lopende begrotingsjaar 2018. Op welke onderdelen is er een overschot en op welke onderdelen is er een tekort ten opzicht van de lopende begroting? Het tweede onderdeel van de Voorjaarsnota geeft inzicht in de toekomstige beleidsmatige en financiële kaders en ontwikkelingen en de keuzes die moeten worden gemaakt.  Het College stelt de raad nu voor om hen de opdracht te geven om met een voorstel voor een meerjarig sluitende begroting te komen.

Beleidskosten nog niet verwerkt in nota

Naar het zich laat aanzien komt de gemeente Losser dit jaar, ten opzichte van de begroting, 288.242 euro tekort. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere uitgaven die de gemeente moet doen in het Sociaal Domein. Met name naar het onderdeel Jeugdzorg gaat veel meer geld dan dat daarvoor door het Rijk beschikbaar is gesteld. De woningbouw opgave loopt daarentegen volgens planning: op de verkoop van grond boekt de gemeente dit jaar een winst van 700.000 euro.

Wethouder Financiën Harry Nijhuis: “De gemeente Losser is financieel gezond. De reserves zijn in de afgelopen jaren weer ruimschoots aangevuld. De Voorjaarsnota die we nu presenteren, is nog beleidsarm; de afspraken die we hebben gemaakt in coalitieakkoord zijn hierin nog niet verwerkt. Wel hebben we de knelpunten en wensen in kaart gebracht. Over de te maken keuzes en prioriteiten willen we nu graag in gesprek met de gemeenteraad. Wethouder Nijhuis: “Als college maken we ons wel, net als zoveel andere gemeenten in ons  land, serieus zorgen over de stijgende kosten van de zorg. Als we hier de komende jaren niets aan doen, lopen we de kans dat de hele gemeente hieronder te lijden krijgt en we onze andere taken niet goed meer kunnen uitvoeren. We zijn dus heel scherp en alert op de ontwikkeling van de zorgkosten.

Lobby voor meer budget voor het sociaal domein

Wethouder Anja Prins: “Voor het Sociaal Domein werken we vanuit het principe 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. We zetten in op duurzame oplossingen waarin de inwoner zolang mogelijk zelfstandig kan leven.  Door sterk in te zetten op preventie kunnen we mogelijk duurdere zorg (en kosten) voorkomen. Het is echter wel van belang om je te realiseren dat een groot aantal mensen altijd de ondersteuning van de gemeente nodig zal hebben: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Specifiek voor de Jeugdzorg werken we op dit moment aan een Twents inkoopmodel waarin het kostenbewustzijn van de zorgaanbieder ook een belangrijke rol speelt. Vanzelfsprekend kost het enige tijd voordat deze initiatieven daadwerkelijk financieel merkbaar zijn. En verder gaan we, samen met andere gemeenten, stevig lobbyen om de budgetten die we van het Rijk ontvangen voor het verlenen van zorg te vergroten. Nu moeten we er als gemeente heel veel geld op toeleggen.”

Geplande activiteiten en projecten gaan door

Ondanks de financiële uitdagingen waarvoor de gemeente Losser in de komende jaren staat, gaan de geplande activiteiten en werkzaamheden op volle kracht door. Wethouder Marcel Wildschut: “we gaan bijvoorbeeld aan de slag met de volgende fase van de aanpassing van de Gronausestraat in Losser en met de gefaseerde uitvoering van de centrumplannen in Losser. In De Lutte zijn we gestart met de werkzaamheden in het kader van de Kwaliteitsimpuls voor het dorp. Ook op het gebied van Duurzaamheid zetten we de nodige stappen, onder meer door inwoners, bedrijven en instellingen actief te informeren over en ze te betrekken bij de noodzakelijke energietransitie. Dat doen we in nauwe samenwerking met de Noordoost Twente gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen.”

Burgemeester Cia Kroon: “Het voorkomen en bestrijden van ondermijnende activiteiten en het vergroten van de bewustwording daarvan bij ondernemers en inwoners heeft in de komende jaren hoge prioriteit. We werken in onze regio intensief samen op dit dossier. We willen ook in 2019 daarvoor 100.000 euro uittrekken” aldus burgemeester Kroon.

Het College van B&W wil de komende maanden benutten om, in opdracht van de gemeenteraad, een Programmabegroting op te stellen waarin de prioriteiten duidelijk zijn benoemd en die meerjarig sluitend is.

Vervolgstap

Het College van B&W bespreekt de Voorjaarsnota 2018 – 2022 nu eerst in de commissievergadering op woensdag 4 juli. Vervolgens besluit de gemeenteraad in de vergadering op 17 juli.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img