Dantumadiel organiseert digitale bijeenkomst over wonen

Dantumadiel – Wat wil gemeente Dantumadiel de komende jaren doen om het wonen in de gemeente aantrekkelijk te houden? Deze vraag staat maandagavond 18 januari centraal tijdens een online uitzending. Vanaf 19:30 uur vertelt onder andere wethouder Gerben Wiersma via de Facebookpagina en website van de gemeente over de Woonvisie.

Dantumadiel over woonvisie

Inwoners, verenigingen, organisaties en andere belanghebbenden worden van harte uitgenodigd om hun mening over het concept van de woonvisie 2020-2025 te geven. ,,Eltsenien hat nó de kâns om der wat fan te finen”, stelt wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel. ,,Doch it en sis der wat fan. It giet om jo eigen wenomjouwing.”

Online uitzending

De digitale bijeenkomst over de woonvisie kan live worden gevolgd via Facebook en de website van de gemeente. Via een chatmogelijkheid kan er een reactie worden gegeven. Wie hulp of instructies nodig heeft om de bijeenkomst online bij te kunnen wonen, kan altijd een telefoontje plegen naar het gemeentehuis in Damwâld, aldus Wiersma.

Ook op andere manieren reageren

Behalve bij de livesessie kan er ook nog op andere manieren een reactie op de woonvisie worden gegeven. Het is eveneens mogelijk een mail of een brief naar de gemeente te sturen. Ook staan de leden van het college van b. en w. open voor op- en aanmerkingen. ,,Wy heare it leafst safolle mooglik. It docht der écht ta wat de minsken der fan fine”, zegt Wiersma. ,,De minsken kinne no harren ynfloed jilde litte.”

Concept Woonvisie

Er is al een Concept Woonvisie. De gemeenteraad buigt zich op dinsdag 26 januari over de notitie die het fundament vormt voor het woonbeleid van de komende jaren. De concrete actiepunten volgen later. De visie omvat een breed scala aan items die met wonen te maken hebben, aldus Wiersma. ,,Der is ek oandacht foar de minsken en de foarsjennings. Wat de leefberens fan de doarpen oanbelanget, probearje wy safolle mooglik yn stân te hâlden.”

Op het woonvlak streeft Dantumadiel naar betaalbare huisvesting voor de kleine(re) beurs en voor mensen die meer financiële mogelijkheden hebben. Naast een breed aanbod pleit de gemeente in buurten ook voor een goede mix tussen jong en oud. Een ander speerpunt is duurzaamheid. De uitdaging daarbij is volgens Wiersma vooral om de bestaande bouw duurzaam te krijgen. ,,Dat is best wol in hiele opjefte.”

Ook zet Dantumadiel in op de combinatie wonen en zorg, waarbij wordt gedacht aan kleinschaligheid. Naar ‘aard en schaal’ is eveneens het credo bij het in stand houden van voorzieningen in de dorpen. De ambities kunnen wel heel erg groot zijn, maar het moet ook financieel haalbaar zijn, wijst Wiersma op de realiteitszin.

In de komende periode is Dantumadiel er veel aangelegen om de druk van de woningmarkt te halen. ,,Der moat trochstream kreëare wurde”, weet Wiersma. ,,Wy moatte ús net te bot steure oan krimp. Der moat wat barre om de saak wer yn beweging te krijen.”

Sko ris oan

Onder deze titel vinden gedurende deze collegeperiode allerlei ontmoetingen plaats met het college van B en W van de gemeente Dantumadiel. Ontmoetingen met inwoners, ondernemers, en verenigingen. Ontmoetingen aan de ontbijttafel, op locatie, bij mensen thuis, op het gemeentehuis, óf in de dorpen. Dit is de eerste digitale bijeenkomst. Schuif vanuit je eigen woonkamer aan!

Nieuws uit deze regio

It bêst Frysktalige redaksjestik wûn troch Doarpskrante De Koepel fan Wytmarsum

Wytmarsum - In krystferhaal is it bêste Frysktalige redaksjestik fan ’e doarps-, wyk- en stedskranten fan ’e gemeente Súdwest-Fryslân yn it ôfrûne jier. It...

Terugplaatsen eerste knotlinde in Balk

Balk - Groot nieuws: na een jaar van afwezigheid heeft Balk vandaag zijn eerste knotlinde teruggekregen! Dinsdagochtend 2 maart om 8.30 uur kwam de...

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...