15 C
De Bilt
dinsdag, 9 augustus 2022

Twee keer een Ridder bij lintjesregen in Achtkarspelen

Achtkarspelen – Burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen heeft donderdag 26 april twee personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee personen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde in een volle raadzaal in het gemeentehuis te Buitenpost.

De heer Tjitze van der Land

Hij komt uit Twijzelerheide (geboren 23 juni 1959 te Kollumerland en Nieuwkruisland) , Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Tjitze van der Land was meer dan 25 jaar met grote inzet vrijwilliger bij de Noordelijke Autocross Club. Niet alleen als bestuurslid maar hij heeft zich ook geruime tijd ingezet als hoofd technische zaken, medewerker en assistent-wedstrijdleider. Niet alleen bij de NAC maar ook bij de Nederlandse Kampioenschappen van de KNAF (Nationale Autosport Federatie). Ook was hij contactpersoon tussen de club en gemeenten en zorgde voor de benodigde vergunningen.

De heer Van der Land was daarnaast 10 jaar een toegewijd en betrokken bestuurslid van de Oranjevereniging Kollumerzwaag, ondanks dat hij in Twijzelerheide woont. Hij zette zich in voor het dorp en was zeer zelfstandig en verantwoordelijk in het uitvoeren van zijn taken. Het mede organiseren van de activiteiten rondom de feesten in het dorp waren aan hem toevertrouwd. De heer Van der Land wordt omschreven als een geliefd, zeer goed en behulpzaam persoon. Hij kijkt niet op een uurtje meer of minder.

Al acht jaar verzorgt de heer Van der Land het onderhoud van de Brandmeldinstallatie van de Gereformeerde Kerk van Kollumerzwaag en test deze regelmatig (inclusief de sprinklers). Net als in het bedrijfsleven is hiervoor een gediplomeerd deskundige nodig. De heer Van der Land onderhoudt contacten met externe partijen hierover en zorgt dat alles in orde is voor de jaarlijkse inspectie en de algemene inspectie door de Veiligheidsregio Brandweer Fryslân.

De heer Van der Land controleert sinds zeven jaar maandelijks de brandmeldinstallatie en verzorgt overige “brandweer gerelateerde” adviezen voor Stichting Dorpshuis De Trije Doarpen te Kollumerzwaag. Zo heeft hij meegeholpen om het dorpshuis vergunning gereed te maken en adviseert hij bij voorkomende veranderingen/aanpassingen van het gebouw. Zonder ondersteuning van de heer Van der Land zou het dorpshuis veel tijd, energie en geld moeten investeren om aan de voorschriften te voldoen.

De heer Van der Land is in 1986 gevraagd voor de Vrijwillige Bedrijfsbrandweer van Enitor (thans Essentra) te Buitenpost. Hij heeft daarom, in zijn eigen tijd, in 1987 het rijksdiploma brandwacht 2e klasse gehaald en in 1994 het rijksdiploma brandwacht 1e klasse en pompbediener. Van der Land werd ingezet bij calamiteiten als ontleding in de mengerij en malerij, storm, overstromingen, overlopen van de tanks of silo, kelder bijvullen, bedrijfswater koelen bij extreem weer. In vergelijk met de gemeentelijke brandweer zijn er minder uitrukken, maar de geoefendheid moest op peil blijven. Er werd regelmatig geoefend in eigen bedrijf met een toenemende frequentie voor de Friese brandweerwedstrijden en de Noordelijke brandweerwedstrijden van de Bedrijfsbrandweren Noord, elk jaar op zaterdagen. Ook het oefenen en oefeningen uitzetten met en voor, met name de gemeentelijke brandweer van de Westereen en Buitenpost. Van der Land was altijd van de partij.

De brandweer Noord-Oost Friesland heeft de werkgever van Van der Land in 2007 verzocht de heer Van der Land te mogen inlijven als brandwacht, chauffeur, pompbediende van de blusgroep Buitenpost. De heer Van der Land was een vaste waarde op de wekelijkse oefenavonden van de brandweer Buitenpost. Regelmatig werd op hem een beroep gedaan om de oefenavonden mede te organiseren. Daarnaast was de heer Van der Land een zeer ervaren chauffeur. Bij meldingen overdag was Van der Land als één van de eersten bij de kazerne en zat steevast als chauffeur op de uitrukwagen. De heer Van der Land was medeverantwoordelijk over de staat van het aanwezig brandweermaterieel. Hij bleek bij iedere uitruk uitermate betrouwbaar en vakbekwaam.

Tot slot was de heer Van der Land 11 jaar vrijwillig ambulancechauffeur, zat hij in het bestuur van zijn buurtvereniging, is hij vrijwilliger bij de KNAF (Knac Nationale Autosportfederatie) en het jaarlijks Oldtimerfestival in Twijzelerheide.

Mevrouw Barberdina Terpstra-Kerkhof

Dineke, zoals haar roepnaam is, komt uit Kootstertille (geboren 25 maart 1963 te Bedum), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw DinekeTerpstra-Kerkhof is al 11 jaar als vrijwilliger actief in het bestuur van Plaatselijk Belang Kootstertille. Zij vertegenwoordigt in haar functie samen met de andere bestuursleden het dorp Kootstertille naar o.a. de gemeente en andere overheden. Zij is mede het aanspreekpunt voor de instanties die met name het welzijn van o.a. de dorpsgenoten  handen en voeten proberen te geven. Daarnaast is mevrouw Terpstra mede verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden (leefbaarheidsfonds) die door de gemeente aan Plaatslijk Belang voor ondersteuning van het verenigingswerk verstrekt wordt. Naast haar bestuursfunctie is zij vanuit het bestuur ook verantwoordelijk voor het jeugd- en jongerenwerk in het dorp.

Mevrouw Terpstra is ruim 15 jaar lid van de NBG-werkgroep Kootstertille. De missie van het NBG is de Bijbel te verspreiden en door te geven in o.a. Nederland. Vanaf 1 september 2009 werkt zij ook als teamcoach in het NBG-rayon Buitenpost. Een teamcoach stuurt binnen zijn of haar rayon de vrijwilligers van de werkgroepen aan. Gedurende al deze jaren is mevrouw Terpstra de drijvende kracht achter het vrijwilligerswerk voor het NBG in het rayon Buitenpost.

Mevrouw Terpstra deed 30 jaar met grote inzet kerkelijk vrijwilligerswerk bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Drogeham. Drie keer per jaar vervulde ze een maand lang het kosterschap. Ze ontving kerkgangers. Samen met anderen verzorgde ze na de kerkdienst het gezamenlijk koffiedrinken van de kerkgangers. Ook zorgde ze op Gemeenteavonden voor de catering, waarvoor ze zelf de boodschappen deed en de zaal inrichtte. Op kerkelijke feestdagen zorgde ze voor liturgische bloemstukken in de kerk. Ook zorgde ze voor een uitleg van kleuren en vormen van de bloemstukken op de beamer. Ze gaf leiding aan de Gereformeerde Vrouwenvereniging ‘Rondom het Woord’. Een keer in de twee weken organiseerde ze een Knutselmorgen voor ouderen. De werkstukken werden verkocht. De opbrengst ging naar een goed doel.

Zo’n dertig jaar lang is ze Jeugdleidster geweest. Al die jaren heeft ze leiding gegeven aan Verenigingswerk voor jongeren. Samen met jongeren heeft ze de Jeugdsoos in de kerk opgestart, die ook een functie vervult voor jongeren uit Kootstertille, Twijzel en Noardburgum.

De laatste 8 jaren heeft ze samen met de predikant, catechisatie/vereniging gegeven. Zij is een zeer ervaren mentor. Ook verzorgde ze met mensen uit Noardburgum en Twijzel gezamenlijke jeugdavonden. Ze verstaat de kunst met iedereen goed om te gaan. Ook met mensen waarmee ze van mening verschilt. Ze is goed van de tongriem gesneden. En dat alles met veel humor. Zij is de meeste dagen meerdere uren op stap om haar gaven voor anderen in te zetten, in of buiten de kerk en daarom zeer waardevol voor de samenleving.

De heer Auke van der Horn

Hij is geboren op 30 juli 1944 te Leeuwarden in Buitenpost, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Auke van der Horn is al 45 jaar vrijwillig actief voor de KNVB. Als scheidsrechter op hoog niveau, maar vanaf 1993 ook in diverse vrijwilligersfuncties op het gebied van de competitie en arbitrage. Hij heeft meegedacht en mee besloten over diverse ontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren op deze werkgebieden hebben voorgedaan. Daarbij was, op het gebied van de competitie, zijn kracht het verenigingsbelang niet uit het oog te verliezen. Met andere woorden: te bewaken dat verenigingen en hun leden er klaar voor waren om met veranderingen en innovaties op het gebied van competitie/wedstrijdzaken om te kunnen gaan. Ditzelfde deed hij als lid van de werkcommissie scheidsrechterzaken. In dat geval met betrekking tot de belangen van de scheidsrechters.

Naast het bovenvermelde is de heer Van der Horn een rots in de branding als het gaat om het organiseren van KNVB-evenementen. Mede dankzij hem beleven de KNVB-leden veel plezier aan bekerfinaledagen, Jeugdvoetbaldagen en KNVB-Bekerwedstrijden. Hij heeft een enorme staat van dienst bij de KNVB.
In 2006 heeft de heer Van der Horn de gouden KNVB-scheidsrechterspeld ontvangen en in 2014 is hij benoemd tot Scheidsrechter van Verdienste. Sinds januari 2016 is de heer Van der Horn KNVB-ambassadeur. De KNVB en ook de heer Van der Horn zien het als hun plicht om via de sport bij te dragen aan een betere maatschappij.

Ook is de heer Van der Horn sinds 2007 een bevlogen en enthousiast bestuurslid van de Stichting Paardensportcommissie Buitenpost en brengt hier de nodige senioriteit met zich mee. Hij geeft mensen energie en is sensitief op zijn omgeving. Gedurende het gehele jaar worden contacten onderhouden met een 30-tal sponsoren, tevens wordt elk jaar de portefeuille uitgebreid met een aantal nieuwe sponsoren. Daarnaast stuurt de heer Van der Horn alle vrijwilligers aan en onderhoudt de contacten met de bestaande groep van een 35-tal vrijwilligers. De samenwerkende partners en belanghebbenden worden frequent bezocht met als doel de Paardensportcommissie naar een hoger plan te brengen. De heer Van der Horn komt op voor iedereen en laat mensen in hun waarde. Hij is accuraat, heeft een goede voortgangscontrole en bereidt zaken degelijk voor en heeft op alle taakgebieden inbreng. Maar ook inzicht in de samenhang van het geheel. De paardensportcommissie organiseert o.a. een jaarlijks traditioneel Concours Hippique met een historie van 63 jaar. Het evenement wordt bezocht door gemiddeld 4.000-5.000 bezoekers met een begroting van 70.000 euro.

Van der Horn was ook vrijwilliger voor de Protestantse Kerk te Buitenpost. Van 1987 – 1992 was de heer Van der Horn algemeen adjunct van de Commissie van Beheer (tegenwoordig Kerkrentmeesters geheten) van de toen nog Gereformeerde Kerk Buitenpost. Deze commissie had het beheer en het toezicht op de gebouwen en de financiën van de kerk. Ook het personeelsbeleid was in hun handen. De heer Van der Horn was een toegewijd lid, die de honneurs waarnam als één van de dagelijkse bestuursleden (penningmeester, secretaris of voorzitter) verstek liet gaan.
Van 2008-2012 was Van der Horn een accurate diaken, die zijn taken zorgvuldig en accuraat uitvoerde. Als diaken heb je oog voor de nood in de wereld dichtbij en veraf. Die eigenschap bezat de heer Van der Horn in hoge mate. Hij was penningmeester van de diaconie en in die functie had hij het toezicht op het juiste beheer van de gelden, die een diaconie ter beschikking heeft om zo mee te helpen de nood in de wereld te verminderen. Voor vele hulpacties zette hij zich in en hij nam de verantwoordelijkheid om die geldstromen mee in goede banen te leiden.

De heer Roelof Hendrik Gebben

Kortweg Roel genoemd, is geboren op 4 april 1948 te Sleen en komt uit Buitenpost, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Roel Gebben is een actieve politievrijwilliger. Hij is betrokken en rechtschapen tijdens de vele uren die hij al gedurende 36 jaar in de vrijwillige politiediensten heeft gedraaid. Niet alleen in Friesland, maar ook in andere delen van Nederland. Zo was hij meerdere malen bij Prinsjesdag en andere grote evenementen in het land aan het werk. Dit vrijwilligerswerk deed hij vol overgave naast een reguliere drukke baan en zijn gezin. Als politievrijwilliger blinkt hij uit door zijn wetskennis en vooral door zijn professionele en persoonlijke manier van omgang met burgers. Hij was zich van zijn rol als handhaver van de wet, alsmede dienstbaar agent, terdege bewust. Ook zette hij het vak politievrijwilliger in de schijnwerpers en promoot dit vrijwilligerswerk door bijvoorbeeld het geven van interviews in de lokale krant en het politievakblad.

Naast dit belangrijke werk voor de veiligheid in de lokale gemeenschap was de heer Gebben ook vele jaren bestuurlijk actief binnen de LOPV (Landelijke Organisatie voor Politievrijwilligers) in diverse gremia. Iedereen kent hem, want op menig vergadering was en is hij actief aanwezig. Vanaf medio jaren ’80 was de heer Gebben vertegenwoordiger van het Landelijk Overleg Reserve Gemeentepolitie (LORG) en in die hoedanigheid betrokken bij de belangenbehartiging van de politievrijwilligers. Van 1981 tot 2014 zat hij in het landelijke bestuur. In 1994 is het Landelijke Overleg Rijkspolitie (LOR) en de LORG gefuseerd tot de LOPV. Vanaf 1994 is de heer Gebben betrokken geweest bij de LOPV als voorzitter van het regiobestuur Friesland en als lid van het hoofdbestuur. In 2003 veranderde de structuur van de LOPV en werd de rol van het landelijke hoofdbestuur zwaarder. De LOPV zat in die periode in “zwaar weer”. Roel Gebben was destijds één van diegenen die de handen uit de mouwen heeft gestoken om de LOPV weer op de kaart te zetten. Dit was ook de tijd dat de heer Gebben het roer overnam in de regio’s Drenthe en Groningen en ook daar als aanspreekpunt voor het bestuur fungeerde. Roel Gebben is een drijvende kracht geweest gedurende de ingewikkelde tijd van regionalisering. In elke regio moest je het gevecht aangaan voor de rechten en plichten van politievrijwilligers. En de heer Gebben was een “vechter”, die ten strijde trok wanneer een korpsbeheerder/korpschef een besluit nam, dat negatief uitpakte voor de vrijwilligers.

Vast staat, dat de heer Roel Gebben zowel als politievrijwilliger als belangenbehartiger altijd erg actief is geweest. Dit betekent dat hij ook zijn rol als aanspreekpunt/coördinator voor de drie noordelijke provincies erg serieus nam. De werkzaamheden hiervoor beperkten zich zeker niet alleen tot de weekeinden, maar vonden ook plaats in de doordeweekse avonduren. Momenteel ziet de LOPV hem nog steeds op iedere landelijke bijeenkomst, waar die ook in ons land georganiseerd wordt. De heer Gebben is altijd betrokken en positief kritisch. En dat waardeert het bestuur van LOPV enorm.

Ook heeft de heer Gebben zich in de loop der jaren op vrijwillige basis ingezet voor het welzijn van de Protestantse gemeenschap te Buitenpost. De heer Gebben heeft verschillende functies vervuld op een zo breed mogelijk terrein. Ook voor kleinere klussen (hand- en spandiensten) was hij altijd bereid om zijn tijd en energie te steken in deze belangrijke tak van vrijwilligerswerk. Dit alles tot opbouw en versterking van de Protestantse gemeente. Daarvoor is de Protestantse gemeente de heer Gebben zeer erkentelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio