Verkenning omgevingsproces ziet kansen voor Ternaard

Ternaard –  Uit een verkenning naar de mogelijkheden, is naar voren gekomen dat er aanknopingspunten zijn, om het omgevingsproces rond de voorgenomen gaswinning in Ternaard voort te zetten. Dat staat in het concept-eindverslag dat adviesbureau De Gemeynt op 20 april 2018 presenteerde aan de vijf betrokken partijen. Die gaan nu na of, en zo ja welke, vervolgstappen mogelijk zijn. Eén van de doelen van het omgevingsproces is een versterking van het gebied.

Het concept-eindverslag is een feitelijke weergave van de inbreng van zowel inwoners, regionale organisaties en overige belanghebbenden, alsmede van de vijf betrokken partijen. Dat zijn de gemeente Dongeradeel, het ministerie van EZK, NAM, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân.

Gaswinning

In de afgelopen maanden ging De Gemeynt na hoe gaswinning door NAM ingepast kan worden in een brede toekomstvisie voor Noordoost Friesland. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal argumenten, standpunten en voorstellen vanuit het gebied. Daarmee is een duidelijk beeld ontstaan van de belangen, vragen en zorgen van de diverse betrokkenen.

Vervolg

De partijen onderzoeken de komende tijd of er vanuit de eigen organisaties voldoende draagvlak is voor een vervolg en hoe zij daaraan kunnen bijdragen. Ook kijken ze of er tot een gedeelde visie op een vervolg gekomen kan worden. Het rapport geeft daarvoor de nodige aanknopingspunten en handreikingen.

Het Omgevingsproces

Het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben in september 2017 ingestemd om te verkennen of een omgevingsproces Ternaard mogelijk is.

In het onafhankelijke omgevingsproces komt het nut en de noodzaak van gaswinning aan de orde. Doel is om een beeld te vormen, onder welke voorwaarden gaswinning kan plaatsvinden. Ook wordt er gekeken naar vragen als: Kan gaswinning bijdragen aan welzijn en welvaart in de regio? Wat zijn de zorgen en kunnen die worden weggenomen?

Nieuws uit deze regio

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...

Meer helderheid over giften tijdens bijstandsuitkering

Heerenveen - Het voorstel van de gemeente Heerenveen om een vrijstelling in te voeren voor giften tot € 1.200 per jaar voor bijstandsgerechtigden is...