Lisse wil ondanks financiële tegenwind sluitende begroting houden

Het college van Burgemeester en Wethouders van Lisse wil ook in het laatste collegejaar haar verantwoordelijkheid blijven nemen voor een gezond financieel beleid. Dit blijkt uit de Kadernota 2022-2025, die aan de gemeenteraad is aangeboden.  “Alhoewel 2020 nog met een positief saldo werd afgesloten en we voor 2022 een sluitende begroting willen presenteren, komen we ook met zoekrichtingen om voor de daaropvolgende jaren de begroting structureel sluitend te krijgen”, aldus wethouder Kees van der Zwet (financiën).

Een financieel toekomstbestendig Lisse

Wethouder Kees van der Zwet: “ Wij hebben als college in onze periode een omvangrijke ombuigingsoperatie doorgevoerd, zowel op het gebied van baten en lasten. Eind 2020 zijn we gestart met het traject Toekomstbestendig begroten, waarmee we een stabiele en robuuste financiële positie voor Lisse willen creëren. De gemeentelijke financiën blijven, mede door de decentralisaties van taken onder druk staan. En de aanhoudende onzekere ontwikkelingen van de uitkering uit het Gemeentefonds vormen een onrustige basis voor een stabiele financiële basis”

Het jaar 2022 is het jaar waarin nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden op 16 maart 2022 en waarin vervolgens een nieuwe coalitie zal worden gevormd vanuit de nieuw gekozen gemeenteraad. In deze Kadernota komt het college enkel met voorstellen die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke taken of die onvermijdbaar zijn. “Dit doen wij zodat de financiële positie van Lisse verbetert en toekomstbestendig wordt gemaakt”, aldus Van der Zwet.

Resultaat jaarrekening 2020

Het jaar 2020 stond in het teken van het op orde krijgen van de financiële positie in de toekomst. En daar is een goede start mee gemaakt. En het jaar is ook anders gelopen dan gedacht door de coronacrisis. In Lisse zijn het afgelopen jaar mooie resultaten bereikt zoals het starten van verschillende bouwtrajecten: de bouw van de Ter Specke sporthal, starterswoningen bij bouwlocatie Plan 4, de verkoop van de Cardeaschool en de start van de bouwprojecten Elka en Meerzicht. Ook het beheer van openbare buitenruime is weer in eigen handen gekomen. Er is een campagne tegen eenzaamheid gelanceerd, die de komende tijd blijft doorlopen. Er is stevig ingezet op veiligheid door een actieve aanpak rondom georganiseerde criminaliteit op te zetten. Daarbij is gedurende de coronacrisis duidelijk geworden dat er in Lisse veel zorg en aandacht is voor elkaar: samen met inwoners, ondernemers en verenigingen is er een enorme inspanning geleverd elkaar in dit bijzondere jaar te helpen en bij te staan.

Het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief saldo van €1,3 miljoen. Het resultaat is onder andere ontstaan door niet volledig uitgevoerde activiteiten. Deze activiteiten zullen in 2021 worden uitgevoerd als het voorstel tot overhevelingen wordt overgenomen. Een ander gunstig effect op het resultaat vormen de incidentele winstnemingen binnen projecten. “Het positieve resultaat geeft dus een vertekend beeld voor de toekomst”, aldus wethouder Van der Zwet. “We moeten nu echt doorpakken.”

Onze ambities verwezenlijken

Het coalitieprogramma “Samen duurzaam denken, samen vernieuwend doen!” gaat de laatste fase in. Het college heeft een hoop ambities gerealiseerd; iets om trots op te zijn. En, ook in 2022, worden ingezette ontwikkelingen geborgd. Er moet ruimte worden gelaten aan de nieuw te vormen coalitie en de goede dingen die in gang zijn gezet moeten we behouden en uitbouwen. De drie uitgangspunten uit het coalitieprogramma; Aantrekkelijk Lisse, Vitale inwoners en Duurzame innovatie, blijven centraal staan in waar Lisse in 2022 op gaat inzetten.

Het komend jaar is mobiliteit een belangrijke strategische opgave. Lisse en de regio moet goed bereikbaar blijven, zowel via wegen als via openbaar vervoer en andere verbindingen. Verder wordt in deze coalitieperiode het traject Omgevingsvisie afgerond. En er is blijvende inzet op veiligheid door een gezamenlijke actieve aanpak rondom georganiseerde criminaliteit. De aanpak eenzaamheid wordt doorgezet en er komt extra ondersteuning van mantelzorgers. Ook zet het college krachtig in op het formuleren en uitvoeren van lokaal duurzaamheidsbeleid, waaronder klimaatadaptatie; in 2021 wordt hier een beleid voor vastgesteld dat vanaf 2022 in uitvoering gebracht gaat worden. Het college beseft dat duurzame innovatie zich uitstrekt over meerdere jaren: het is van groot belang om een goede en solide start maken met ons lokale beleid om Lisse in de toekomst leefbaar, groen én bloeiend te houden!

De Kadernota 2022 wordt behandeld in de gemeenteraad op 1 juli 2022.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Gemeente Katwijk hard bezig om inwoners naar werk te begeleiden

Katwijk - Inwoners die niet zelfstandig werk kunnen vinden, worden door de gemeente Katwijk hierbij geholpen. Door deze inspanningen van de gemeente daalde het...

Bollenschuur bij “De Wolff’ krijgt cultuurhistorische waarde

Lisse - Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft op 8 juni 2021 ingestemd met de gecoördineerde aanvraag voor de bollenschuur aan de Stationsweg...

Kom geen stempel voor gele boekje op vaccinatielocatie halen

De GGD Hollands Midden roept op nu niet meer naar de vaccinatielocaties te komen voor een stempel in het gele boekje. Vanaf 14 juni...

Zonnebloem vrijwilligster ontvangt ere-speldje van wethouder van Starkenburg

Katwijk aan Zee - Afgelopen vrijdag heeft Corrie Freke een officieel ere-speldje van de Zonnebloem ontvangen van wethouder Corien van Starkenburg. Mevrouw Freke ontving...

Sluit schuren en garages goed af

Katwijk - Het aantal inbraken in schuren en garages neemt toe. In 2021 is tot nu toe in de gemeente Katwijk al 23 keer...

Gemeente Lisse sluit pand na aantreffen softdrugs

Lisse - Burgemeester Spruit van gemeente Lisse heeft op 31 mei een bedrijfspand op bedrijventerrein Meer en Duin gesloten voor de duur van drie...

Nieuwe Langebrug in Oud Ade gereed en open voor verkeer

Oud Ade - Vanaf vrijdagmiddag 28 mei is de nieuwe Langebrug in Oud Ade weer geopend voor al het verkeer. En dat na een...

Hoogste punt voor Woonhaven Elka in Lisse bereikt door Adriaan van Erk

Lisse/Bergambacht - Het hoogste punt van Woonhaven Elka in Lisse is vandaag, vrijdag 28 mei, bereikt. Wethouder Jeffrey van Haaster legde een dakplaat als...