Funerair erfgoed begraafplaatsen opnieuw tegen het licht

Schouwen-Duiveland – Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel om de quickscan uit 2016 van  het funerair erfgoed (bijzondere graven of grafbedekkingen) op de gemeentelijke begraafplaatsen verder aan te vullen en te verfijnen. Op basis daarvan kan een plan van aanpak worden gemaakt. Het bestuur kan vervolgens besluiten hoe zij wil omgaan met dit erfgoed. Een werkgroep met drie lokaal deskundigen voert de inventarisatie onder leiding van het Erfgoedplatform uit.

Wat is funerair erfgoed?

Dit zijn graven met een historische betekenis of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. Bijvoorbeeld materialisatie, vormgeving, grafteken, decoratie en dergelijke. Tot op heden werd per begraafplaats, in geval van ruiming, een inventarisatie gemaakt. Een beleid ontbreekt, daardoor is het niet duidelijk of zorg wordt gedragen voor instandhouding.

Werkwijze

Begin 2020 is een plan van aanpak opgesteld op basis waarvan in samenwerking met (onafhankelijke) deskundigen een inventarisatie op de begraafplaatsen zou plaatsvinden. Op basis van dit plan van aanpak zou samenwerking worden gezocht met Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland, Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, PKN-kerken Schouwen-Duiveland, Platform kerken en 17 stads- en dorpsraden. Door de Coronapandemie is deze uitvoering blijven liggen, want samenwerken op locaties is lastig in deze tijd. Toch vindt het college het wenselijk dit op te pakken, maar op een andere manier.

Funerair erfgoed onderdeel van erfgoedbeleid

Inmiddels is het erfgoedbeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland toe aan een actualisatie. De bedoeling is het funerair erfgoed hierin onder te brengen. Aan het erfgoedplatform is gevraagd of zij medewerking wil verlenen aan de inventarisatie van het funerair erfgoed met een kleine groep. Zij hebben hiervoor de volgende vrijwilligers bereid gevonden. Een Kunsthistorica en specialist funerair erfgoed en twee amateur-historicus die ook actief zijn bij het gemeentearchief

Namens het Erfgoedplatform is Ria Geluk betrokken bij dit project en op afstand is Huib Uil oud archivaris gemeente Schouwen-Duiveland beschikbaar voor advies. De werkgroep volgt de voorgestelde werkwijze   vanuit het oorspronkelijke plan van aanpak, maar geven hier vanuit hun eigen inzicht, uitvoering aan. Dat betekent dat er geen classificatie op basis van cijfers gaat plaatsvinden maar een beschrijving van het funerair erfgoed. Voor de lokale kennis betrekken zij inwoners uit de verschillende kernen met kennis van zaken in de historische context. Hier worden de dorps-stadsraden voor benaderd.

Wanneer gereed?

De inventarisatie zal over ongeveer een jaar gereed zijn. Daarna wordt een advies voorbereid. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland een besluit over hoe zij om wil gaan met de instandhouding van het funerair erfgoed op de gemeentelijke begraafplaatsen. Hierbij worden ook de financiële consequenties betrokken.

Achtergrond

In 2011 is  een eerste quickscan gemaakt van het funerair erfgoed op de begraafplaatsen in Burgh en Oosterland door het bureau Funeraire adviezen uit Amsterdam in verband met een ruiming. In maart 2016 is in verband met het nieuw vast te stellen begraafplaatsen beleid, opnieuw een quickscan gemaakt. In dit geval van alle éénentwintig begraafplaatsen in onze gemeente.  De gemeente heeft dus een globale inventarisatie van de grafmonumenten die om één of andere reden als behoudenswaardig worden bestempeld. Deze quickscan is eerder niet aangeboden aan het college of de raad. Vanwege het ontbreken van een vervolgplan over hoe om te willen gaan met dit aangewezen funeraire erfgoed.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

7 initiatieven voor een gezonder Middelburg!

Middelburg - Samen met inwoners en organisaties werkt de gemeente aan gezondere Middelburgers. Via het online participatieplatform doemee.middelburgers.nl zijn allerlei initiatieven opgehaald. Zeven initiatieven...

Pand Opril Westwal in Goes ontruimt vanwege drugsvondst

Goes - Burgemeester Mulder heeft eerder deze maand een kamer en een zolder in een pand aan de Opril Westwal in Goes laten ontruimen....

Carnaval in tunnel Sint Jansteen

Hulst - Carnaval, dát wordt het thema van de muurschildering in de voetgangers- en fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint...

Bouw carnavalsloods in Walsoorden

Hulst - Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders werkte een plan uit voor...

Uitspraak rechtbank oneigenlijk gebruik recreatiewoning

Schouwen-Duiveland - Op 1 september 2021 heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan inzake het beroep tegen de beslissing op bezwaar van het college van...

Aftrap MONO-helden campagne in de provincie Zeeland

Gisteren, 8 september 2021, werd de MONO-belofte ondertekend door gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het ROVZ Harry van der Maas en provinciesecretaris Ab Smit,...

Zeelandhallen Goes bieden tijdelijke noodopvang aan asielzoekers

Goes - In de Oosterscheldehal van de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor 320 asielzoekers. Het college van B&W van Goes geeft hiermee...

Waterschap stelt geld beschikbaar voor co-financiering lokale initiatieven

Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden...