0.3 C
De Bilt
zaterdag, 3 december 2022

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Op de pagina Adverteren van Regio Online lees je alles over de mogelijkheden om te adverteren op onze nieuwswebsite. Adverteren kan door middel van content, maar je kunt ook adverteren met banners bijvoorbeeld.

Adverteren

Wist je dat adverteren bij Regio Online helemaal niet duur is? Adverteren kan al vanaf 1 euro per dag voor banners. Adverteren met content kan al vanaf 24,95 euro. Laat je informeren over alle mogelijkheden die wij met adverteren bieden. Natuurlijk vindt je op Regio Online alles over regionaal en lakaal nieuws. Daarnaast kun je weer & verkeersinformatie vinden en via P2000 de actuele 112 meldingen bij jou inde buurt.

Hoeksche Waard stemt in met Visie Wonen Welzijn Zorg 2030

Hoeksche Waard – De gemeenteraad heeft op dinsdag 16 november de Wonen Welzijn Zorg Visie 2030 vastgesteld. Het afgelopen jaar werkte de gemeente samen met inwoners, zorgpartijen, HW Wonen en andere belanghebbenden aan deze visie. De WWZ Visie geeft antwoord op vragen als: Hoe zien wonen, welzijn en zorg eruit in 2030 voor inwoners van Hoeksche Waard? Hoe regelen we dat er voldoende zorg/ondersteuning is voor onze inwoners? Hoe ziet passend wonen eruit , zodat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen?


De groei van het aantal ouderen, de stijging van de vraag naar zorg, het tekort aan zorgpersoneel en
de behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen en kwetsbare groepen, vragenom
veranderingen. Zo kunnen we de zorg toekomstbestendig houden en kunnen inwoners op een
prettige manier (langer) zelfstandig thuis blijvenwonen in de Hoeksche Waard. DeWonen Welzijn
Zorg Visie vormt de basisvoor alle lopende en toekomstige opgaven op de terreinen vanwonen,
welzijn en zorg.

Samenwerking

Voor het maken van deze visie gingen diverse partijen met elkaar om de (digitale)tafel. Deze zomer
lag de visie ook ter inzage, zodat iedereen er op kon reageren. In de WWZ Visie staan 3
uitgangspunten. We willen bereiken dat ouderen en kwetsbare groepen volledig deel kunnen
uitmaken van de samenleving. Dat zij zelfstandig kunnen wonen in een voor hen geschikte woning en
woonomgeving. En dat ze kunnen terugvallen op goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de
buurt.

Wonen: een passende woning voor iedereen

Wethouder Piet van Leenen (Wonen): “Met elkaar streven we naar een vitale Hoeksche Waard.
Voldoende passende woningen en voorzieningen zijn daarvoor essentieel. Samen met onze collega’s
van zorg en welzijn en de zorgorganisaties werken we daaraan. We vragen inwoners ook vooruit te
denken en te kijken hoe levensloopbestendig hun huis eigenlijk is. We hebben diverse regelingen ter
ondersteuning, zoals de Blijverslening en de Verhuisregeling. Bij de afspraken met ontwikkelaars is
levensloopbestendig bouwen een belangrijk uitgangspunt. Onze gemeente stimuleert en
ondersteunt kansrijke initiatieven voor nieuwe geclusterde woonvormen dichtbij de bestaande
voorzieningen in de dorpen of wijken. In de komende 5jaar willen we dat in elk dorp tenminste 1
initiatief met geclusterde of collectieve woonvorm in ontwikkeling is of gerealiseerd wordt. Dit kan
nieuwbouw zijn, maar ook door een bestaand gebouw anders in te richten. Met het project Nieuwe
Woonvormenwerken we hieraan.”

Welzijn: een omgeving die zelfredzaamheid, preventie en ontmoeting stimuleert

Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Welzijn):“We streven naar een stevige sociale basis in de
Hoeksche Waard. Ons eiland kent een levendig verenigingsleven, mensen zoeken elkaar op en helpen
elkaar. In de WWZ Visie hebben we dan ook opgenomen dat in 2030 alle 14dorpeneen
laagdrempelige ontmoetingsplek hebben voor en door inwoners. Denk aan een kerk of initiatief van
inwoners zoals een buurthuis, maar ook van een zorg- of welzijnsorganisatie zoals een bibliotheek of
sportkantine. We gaan uit van maatwerk per dorp, wat willen en doen inwoners zelf, welke initiatieven
zijn er en waar is behoefte aan. Uiteraard kijken we daarbij naar de maatschappelijke opgaven die er in
een dorp of wijk spelen en welk initiatief dan het beste past en financieel haalbaar is. We brengen
bestaande ontmoetingsplaatsen in kaart. En we nodigen Hoeksche Waarders uit hun initiatieven
kenbaar te maken! Ook zien we voor ons dat elk (groot) dorp huiskamers heeft voor mensen die
kwetsbaar zijn. Je kunt daarbij denken aan een inloophuis voor mensen met psychische problemen en
een huiskamer voor mensen met beginnende dementie.”

Zorg: preventie, zelfredzaamheid en passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft

Gemeente Hoeksche Waard zet in op preventie, zelfredzaamheid en passende ondersteuning. Met
programma’s als Slim Langer Thuis, digitale gezondheidzorg en de pilot Logeerzorg voor de ontlasting
van mantelzorgers. We willen dat inwoners voor basiszorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis
terecht kunnen. In elk dorp dus een arts. Meer specialistische zorg is er in een of meerdere dorpen in
de Hoeksche Waard of in een stad dichtbij. Belangrijk is de samenwerking, ook financieel, tussen
huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige en wijkteam. In de
WWZ Visie is bijzondere aandacht voor de bijdrage van de inwoners zelf zoals mantelzorg.
Zelfredzaamheid van ouderen en kwetsbaren wordt immers vaak gedragen door mantelzorgers.
Zonder de mantelzorgers kunnen zij niet of moeilijker zelfstandig wonen. Onze gemeente en
zorgpartners willen hen ondersteunen door maatregelen als het plaatsen van mantelzorgwoningen
mogelijk maken en voorrang op sociale huurwoningen. Maar ook voldoende respijt- en logeerzorgen
het ondersteunen van lotgenotencontact. In 2021 is samen met mantelzorgers de Mantelzorgagenda
opgesteld, met maatregelen en beleid om hen te ondersteunen. Voldoende zorg vraagt voorkomt
voldoende professioneel zorgpersoneel. We zetten als gemeente in op het om en bijscholen van
inwoners tot volwaardige zorgmedewerkers.

Zorgpartner: “WWZ Visie is mooie kapstok om per dorp plannen te maken”

Voorzitter van de denktankWWZNico de Pijperis tevreden met het resultaat: “Zo’n integrale visie
over wonen welzijn en zorg hadden we nog niet. Het is een mooie kapstok waarmee we per dorp
plannen maken. We willen ons eiland vitaal houden, daar horen goede voorzieningen, voldoende
arbeidskrachten en huizen om te wonenbij.” Nico de Pijpervatte de WWZ Visie treffend samen tijdens
zijn toelichting bij de beeldvormende raadsvergaderingeind oktober. Hij gaf een blik in de toekomst
door zijn leven in 2031 te schetsen.Hij zei onder andere:“Dat wij hier nu in 2031 kunnen leven, komt
door een combinatie van toenmalige visie en de bereidheid om daar samen voor te gaan. Dat was
geen eenvoudige opgave, want naast samenwerking op velerlei gebied, moest er ook een andere
mindset komen bij de inwoners van ons eiland. Dat is niet vanzelf gegaan, maar door met elkaar vast
te houden aan die gekozen richting en structureel te investeren in preventie, participatie en innovatie
is het inmiddels fijn leven in de verschillende dorpen.”

Uitvoeringsagenda WWZ Visie

In de Wonen Welzijn Zorg Visie staan de ambities genoemd. Om te zorgen dat deze in 2030
werkelijkheid zijn, maakt de gemeente in 2022 een uitvoeringsagenda. Hierin staan acties en
afsprakenop het gebied van wonen, welzijn en zorg die gemeente Hoeksche Waard de komende jaren
gaat doen en nemen. De Wonen Welzijn Zorg Visie is te lezen op Wonen Welzijn Zorg visie – Gemeente Hoeksche Waard (gemeentehw.nl) en is ook samengevat in een infographic.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio