9.9 C
De Bilt

Inpassingsplan voor 28 windmolens langs de A16

‘s-Hertogenbosch – Met ingang van 19 juni tot en met 30 juli 2018 ligt het ontwerp inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) voor Windenergie A16 ter inzage. Gedeputeerde Staten gaven het ontwerp inpassingsplan, inclusief het MilieuEffectRapport (hierna: MER) en de ontwerp omgevingsvergunningen deze week vrij voor inspraak. Op 21 en 27 juni organiseert de provincie inloopavonden. Het inpassingsplan, dat de bouw van 28 windmolens mogelijk maakt langs de A16, tussen Moerdijk en Hazeldonk, kwam tot stand in nauwe samenspraak met de vier betrokken gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden. 

De locaties voor de windmolens bevinden zich vooral nabij de verkeersknooppunten op de A16. In totaal zijn er 9 ontwikkelaars betrokken bij de realisatie. De windmolens brengen samen, afhankelijk van het type windmolen dat uiteindelijk wordt gebouwd, minimaal 104 en maximaal 116 Megawatt op. Het windmolenplan levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de afspraak die de provincie en de gemeenten met het Rijk hebben gemaakt om voor eind 2020 470,5 MW aan windenergie te realiseren. De windmolens worden maximaal 210 meter hoog. Het was een uitdrukkelijke wens van inwoners en belanghebbenden om liever een kleiner aantal hoge windmolens te plaatsen, dan een groter aantal lage windmolens.

Samenspraak

De inbreng van inwoners, inwonersorganisaties en belangenorganisaties is op meer punten in het ontwerp inpassingsplan zichtbaar. Tijdens verschillende processtappen hebben zij invloed uitgeoefend op het ontwerpplan. Dat heeft er onder meer toe geleid dat geluid het meest zwaarwegend criterium werd bij de keuze van locaties. De locaties zijn zo gekozen dat een minimaal aantal woningen in de directe omgeving van de toekomstige windmolens ligt. Op verzoek van inwoners is bovendien het cumulatieve effect van het geluid van windmolens op bestaande geluidsbronnen, zoals de HSL en de A16, onderzocht. Ook het vrijwaren van kwetsbare landschappen en natuurgebieden van windmolens was een wens waaraan het ontwerpplan tegemoet komt. Overleg met inwonersgroepen van Moerdijk en Drimmelen heeft ertoe geleid dat op Klaverpolder een windmolenlocatie is vervallen en dat de overgebleven windmolens iets in westelijke richting zijn opgeschoven.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte): “Ik heb veel waardering voor alle inspanningen die vanuit de omgeving zijn geleverd voor dit inpassingsplan. Dankzij de vele constructieve gesprekken hebben we het ontwerpplan steeds verder kunnen optimaliseren. Dat neemt niet weg dat 28 windmolens een grote impact hebben op de leefomgeving. Wij zullen elke zienswijze de komende tijd dan ook met zorg bestuderen en beantwoorden.”

Inloopavonden

Zienswijzen kunnen met ingang van 19 juni, tot en met uiterlijk 30 juli worden ingediend via www.brabant.nl/ontwerpipwindenergieA16. Omdat een deel van de wettelijke termijn van zes weken in de zomervakantie valt, zijn de documenten nu alvast te lezen via bovengenoemde website. Inwoners in een ruime cirkel rond de windmolenlocaties ontvangen deze week een brief. Op 21 juni vindt van 18.30 tot 20.30 uur een inloopavond plaats in Cultureel Centrum Plexat, Kerkstraat 22, in Wagenberg. Op 27 juni is er van 18.20 tot 20.30 uur een inloopavond in De Koutershof, Koutershof 4, Rijsbergen.

Lusten en lasten delen

Een belangrijke ambitie in het project Windenergie A16 is om inwoners uit het gebied mee te laten profiteren van de opbrengsten van de windmolens. Alle ontwikkelaars tekenden daarom eerder al een ‘green deal’, waarin werd afgesproken dat 25 procent van de eigendomsrechten van de windmolens in handen komt van de lokale gemeenschap. Deze intentieverklaring is uitgewerkt in concrete acties en samenwerkingsovereenkomsten die de afgelopen weken door alle betrokken partijen zijn ondertekend. Zo worden in samenwerking met lokale stichtingen, wijk- en dorpsraden, gemeenten en andere betrokkenen lokale energieagenda’s opgesteld.

Met de eigenaren van 18 woningen die het dichtst bij de molens staan, en waar de geluidsbelasting hoger is dan wettelijk toegestaan, hebben de ontwikkelaars reeds eerder maatwerkafspraken gemaakt. Deze woningen worden in het inpassingsplan bestemd als bedrijfswoningen. Voor de 78 woningen in het gebied waar de geluidsbelasting lager is dan wettelijk toegestaan, maar waar de molens wel te horen zijn, wordt een deel van de opbrengst van de windmolens gereserveerd. Deze vergoeding voor omwonenden komt jaarlijks beschikbaar vanaf het moment dat de molens gaan draaien. Hiermee kunnen op basis van maatwerk voorzieningen aan de woning worden getroffen, zoals isolatiemaatregelen of duurzame opwekking van energie voor de woning. Op deze locaties is de geluidsbelasting 42 tot 47 dB Lden, wat betekent dat de windmolens afhankelijk van windrichting en windsnelheid hoorbaar kunnen zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio