14.9 C
De Bilt

Voorstel bestemmingsplan Rengers naar raad, McDonalds en tankstation mogelijk

Kolham – McDonald’s wil een restaurant met een McCafé vestigen op het Bedrijvenpark Rengers in Kolham. Op het zuidelijke deel van de kavel is een tankstation voorzien. Beide functies passen nu niet in het geldende bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft de formele ontwerpfase doorlopen De ingediende zienswijzen leiden niet tot grote wijzigingen.

Er zijn 7 formele zienswijzen ingediend waarvan 3 door direct omwonenden. De overige 4 zijn afkomstig van verenigingen en gebruikelijke overlegpartners tijdens bestemmingsplanprocedures. Er is bewust ruim de tijd genomen voor overleg met en inbreng van omwonenden en andere betrokkenen voorafgaand aan dit ontwerpbestemmingsplan, onder andere tijdens een vijftal informatieve bijeenkomsten inclusief een excursie.

Het college van B&W heeft op 21 januari besloten om het ontwerpbestemmingsplan nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. De raadscommissie zal dit onderwerp naar verwachting op 13 februari behandelen. Een besluit door de gemeenteraad wordt op 27 februari verwacht.

Bedrijvenpark Rengers

Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het  juridisch-planologisch mogelijk om een horecabedrijf en een tankstation op een kavel van het Bedrijvenpark Rengers te vestigen. Op basis van dit bestemmingsplan kunnen de omgevingsvergunningen voor de bouw worden verleend.

Afweging college

Naar het oordeel van het college is er sprake van een goede ruimtelijke ordening en zijn alle belangen zorgvuldig afgewogen. Er is sprake van een toevoeging van kwalitatieve bedrijvigheid op het bedrijventerrein Rengers door de vestiging van een McDonald´s restaurant en een tankstation. Daarnaast levert de daadwerkelijke invulling van de kavel ook een bijdrage aan het economisch klimaat met bijbehorende effecten voor de werkgelegenheid.

Reclamemast

Verschillende indieners vinden de mast van 40 meter te hoog en vrezen bovendien lichthinder. Op basis van de ingekomen zienswijzen heeft McDonald’s nogmaals kritisch gekeken naar de hoogte van de reclamemast en de grootte van de reclame-uiting. Op basis van de mastmeting is gebleken dat een mast van 40 meter (inclusief de reclame-uiting) nodig is om de wegverkeersgebruikers tijdig te attenderen, zodat veilig de afrit kan worden gekozen. De locatie van de mast is onlosmakelijk verbonden met de plek van het restaurant. Wel wordt het oppervlak van de reclame-uiting verkleind van 67 naar 45 vierkante meter.

Verkeer

Ook maken verschillende indieners zich zorgen over de verkeersafwikkeling. Een vestiging van McDonald’s moet voldoen aan een doordacht en onderbouwd plan voor de verkeersafhandeling. Bij het ontwerpbestemmingsplan is daarom een mobiliteitsstudie gevoegd. Hieruit blijkt dat de verkeerstoename als gevolg van de komst van een McDonald’s acceptabel is en in de huidige situatie prima kan worden verwerkt. Aanvullend is onderzocht wat het effect is van de komst van de McDonald’s en het tankstation op de verkeersafwikkeling op de aansluiting van Hoogezand op de Rijksweg A7 bij de Knijpsbrug. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de rapportage van Goudappel Coffeng een goed opgezette analyse bevat over de verkeersaantrekkende werking van een McDonald’s en dat de vestiging van een McDonald’s en een tankstation een kleine invloed hebben op de doorstroming rondom de Knijpsbrug.

Zwerfafval

Ook zijn er zorgen over mogelijk zwerfafval. De gemeente heeft met McDonald’s een gedeelde zorg over zwerfafval in het algemeen, maar ook specifiek afkomstig van fastfoodketens met een afhaalfunctie (McDrive). De dichtbijgelegen vestigingen van deze keten bevinden zich in Assen, Stadskanaal, Winschoten, Delfzijl en Groningen en verpakkingen van de keten worden gevonden binnen de gemeentegrenzen van Midden-Groningen.

De gemeente en McDonald’s hebben een intentieovereenkomst gesloten als de start van een gezamenlijke inzet om zwerfafval te voorkomen en tegen te gaan, en de gezondheid te stimuleren. De gemeente zal in 2020 voorafgaand aan de opening een nulmeting naar zwerfafval uitvoeren, onder meer langs uitvalswegen en op parkeerplaatsen in de wijde omgeving om na te kunnen gaan wat het effect is van de opening van deze vestiging.

De initiatiefnemer en de gemeente kunnen, ondanks forse inzet van maatregelen, niet garanderen dat door klanten meegenomen verpakkingen altijd en overal in een afvalbak belanden. McDonald’s neemt hierin een verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld medewerkers in dienst te hebben die zwerfafval opruimen. De gemeente werkt aan het voorkomen van zwerfafval door middel van beleid. Uitgangspunt voor gemeentelijk beleid is het zwerfafvalprogramma ‘Zwerfafval? Samen aan de bak!’ en de ambitie om een zwerfafvalvrije gemeente te worden.

Investeren in informeren en draagvlak

Voorafgaand aan de formele procedure is er veel geïnvesteerd om omwonenden vroegtijdig te informeren en te betrekken bij het voornemen. Ondanks de inspanning van de initiatiefnemer en de gemeente, blijkt dat het initiatief helaas niet op volledig draagvlak kan rekenen. Enkele omwonenden geven aan dat zij zich niet gehoord voelen en dat er geen overleg is gevoerd, maar dat de gesprekken slechts informerend zijn geweest. Het is duidelijk dat de afweging van het college bij enkele omwonenden anders wordt ervaren en beleefd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio