15.6 C
De Bilt

Kadernota: Krimpen ruim 2 miljoen in het rood

Krimpen aan den IJssel – Bij het presenteren van de kadernota voor 2021, blijkt dat de gemeente diep in het rood staat. Het college adviseert de raad dan ook duidelijke keuzes te maken. Dat dit gevolgen gaat hebben op meerdere vlakken binnen Krimpen aan den IJssel wordt hiermee wel duidelijk. Niet alleen het resultaat van de boekjaren 2018 en 2019 was negatief. Ook het lopende jaar 2020 ontwikkelt zich sterk negatief. En dan zijn er nog de financiële effecten van Corona waarvan de omvang nu nog onduidelijk is.

Meerjarenbeleid niet sluitend

Bovendien is het meerjarenbeeld 2021-2024 – bij voortzetting van bestaand beleid – niet sluitend en niet structureel in evenwicht. Daarom stelt het huidige college dat er geen ruimte is voor nieuw beleid en benadrukt het dat de gemeenteraad keuzes moet maken op basis waarvan het nieuwe college de begroting 2021-2024 kan voorbereiden. De kadernota 2021 heeft mede door de politieke situatie het karakter van een overdrachtsdocument.

Gemeentefonds en jeugdzorg

Op basis van de voortzetting van bestaand beleid is in de kadernota 2021 het meerjarenbeeld geactualiseerd. Daarnaast zijn hierin de effecten van de meicirculaire verwerkt. Voor de jaren 2022 en verder is een inschatting gemaakt van de herijking van het gemeentefonds en de extra middelen voor jeugdzorg.

Ramingen niet mogelijk

In de kadernota 2021 stelt het huidige college dat voor de gemeente Krimpen aan den IJssel de onzekerheden aan – met name de inkomstenkant vanaf 2022 – zo groot zijn dat het onmogelijk is om ‘met reële ramingen’ structureel evenwicht te bereiken. Daarom stelt het huidige college voor dat de raad aan het nieuwe college de opdracht geeft om voor 2021 een structureel sluitende begroting op te stellen.

Kosten sociaal domein

Het huidige college vraagt dan ook aan de raad om hier een duidelijke uitspraak over te doen. Zo maakt zij zich zorgen om de ontwikkeling van de kosten van het sociaal domein. De omvang en de kwaliteit van individuele hulp zijn of lijken lokaal nauwelijks te beïnvloeden. Deze kosten worden wél in belangrijke mate beïnvloed door ‘Haagse besluiten’, waarbij de benodigde middelen niet of niet structureel worden verstrekt.

Negatieve trend in kadernota

De negatieve trend in met name de individuele hulp roept de vraag op of er aanvullende methoden zijn om de gemeentelijke lasten structureel te verlagen of de opbrengsten structureel te verhogen. In de Kadernota 2021 noemt het huidige college een aantal mogelijkheden en vraagt aan de raad om zich over deze voorstellen duidelijk uit te spreken.

Raadsvergadering

In de raadsvergadering van 9 juli (de algemene beschouwingen) gaat de raad in debat over de aanpak van de begroting 2021. De uitkomst van dat debat moet het nieuwe college voldoende houvast bieden voor het opstellen van de begroting 2021-2024.

Nieuwe coalitie, pittige uitdaging

Met de komst van de nieuwe coalitie wordt door velen uitgekeken naar een beleid dat zich vooral zal richten om deze crisis het hoofd te bieden. In ieder geval wacht hen een pittige uitdaging. Overige zaken lijken nu echt ondergeschikt te zijn. Vooral nu de financiële situatie door de coronacrisis er ook voor inwoners en ondernemers niet beter op is geworden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio