1.7 C
De Bilt

Raad sluit zich aan bij statiegeldalliantie

Zeist – Op de agenda staan voorstellen als de gedragscode en protocol integriteit, de uitwerking van de dag van de democratie maar ook een aantal  moties vreemd  aan de orde van de dag. Zo stonden ook de aansluiting bij de statiegeldalliantie en de verduurzaming van de corporaties op de lijst.

Aan de orde in de Raad  het volgende.

  • Het raadsvoorstel over de gedragscode en protocol integriteit vastgesteld. Het gesprek voeren over integriteit is belangrijk om te weten waar we staan. (unaniem aangenomen)
  • Kadernota VRU wordt vastgesteld.
  • Het raadvoorstel over de uitwerking van De Dag van de Democratie is vastgesteld. In september zijn op verschillende plekken in Zeist gesprekken gevoerd door raadsleden met inwoners. Waar mogelijk zijn concrete acties opgepakt door de ambtelijke organisatie. Daarnaast voelt de raad de besproken thema’s als opdracht om ook de komende raadsperiode verder uit te werken. (unaniem aanvaard)
  • Het voorstel betreffende Coördinatieregling Wro Cash Cebtre DNB, wordt unaniem aangenomen.
  • Zienswijze GGDrU, geen debat gevoerd, raadsrapporteurs hebben meegekeken naar de voorliggende zienswijze en geven een terugkoppeling daarvan aan de raad. De raad wordt periodiek geïnformeerd door het college over de vorderingen. (Unaniem aanvaard)
  • Het voorstel over een Begrotingswijziging is akkoord (unaniem)
  • De raad heeft het bestemmingsplan ‘Verlengde Slotlaan 15’, dat tot doel heeft om op het perceel Verlengde Slotlaan 15 twee grondgebonden woningen te realiseren, vastgesteld. (unaniem)
  • Gemeentewerf Zeist, grondexploitatie, het voorstel is aangenomen alleen NDZ heeft tegen gestemd
  • Het raadsvoorstel huisvesting Zonnehuisscholen is akkoord (unaniem) De Raad stelt het schoolgebouw aan de Noordweg 12 ter beschikking aan de VSO-afdeling van de Zonnehuisschool en een bedrag van € 650.000 beschikbaar stellen voor achterstallig onderhoud en de aanpassingen van dit gebouw. Daarnaast is vastgesteld om  ten behoeve van de leerlingen die aan de Noordweg 12 onderwijs volgen een gymnastieklokaal te realiseren.
  • Het raadsvoorstel over de verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, motie van NDZ onder meer een inventarisatie maken van bedrijven de schadelijke stoffen produceren, Motie aangehouden, verder akkoord. (unaniem)

Statiegeldalliantie

In totaal staan er vier moties vreemd aan de orde van de dag op de agenda. De eerste motie betreft het verzoek dat de gemeente haar steunt uitspreekt en aansluit bij statiegeldalliantie; geen beter afval dan geen afval. Deze motie is ingediend door SP, CU/SGP, GroenLinks en NieuwDemocratischZeist. PvdA en  CDA

In januari is de motie aan de orde geweest en aangehouden. Er is toen geadviseerd om  in gesprek te gaan met deelnemers binnen pijler 4 van Brede Milieu Visie. Dat advies is opgevolgd. De motie is aanvaard met 27 stemmen voor en twee tegen van de VVD fractie, die verdeeld stemt.

 

De tweede motie betreft het zelfstandig stemmen voor mensen met een visuele beperking, ingediend door GroenLinks, Seyst.nu  en CU/SGP. De motie is na een toezegging van de burgemeester dat de gemeente probeert belemmeringen om te gaan stemmen zo veel mogelijk weg te nemen – ook voor mensen met een visuele beperking niet meer in stemming gebracht.

corporaties

De motie vreemd aan de orde van de dag door PvdA, GroenLinks, CU/SGP en SP om geld beschikbaar te stellen om de  corporaties te stimuleren sociale huurwoningen te verduurzamen, wordt in een schorsing aangepast naar de tekst: Om samen met Woongoed Zeist en de RK WBV over het concrete voorstel project “Toekomst Gericht renoveren” afspraken te gaan maken. Een bedrag tot  max. 1.2 miljoen euro zonodig te onttrekken uit het revolverend fund sociale woningbouw en daarbij afspraken te maken om de investering zo mogelijk revolverend te maken. De motie wordt unaniem aangenomen. Stemverklaring van het CDA die de zorg uitspreekt niet te veel in de uitvoering te gaan zitten als gemeenteraad. De gemeente geeft met dit voorstel de corporaties een extra stimulans om aan de slag te gaan met het verduurzamen van sociale huurwoningen.

 

Door D66, VVD en Seyst.nu is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend om trouwen op zondag mogelijk te maken. De raad is hier verdeeld over. CU/SGP, CDA, Pvda (deels), NDZ en SP zijn tegen omdat dit nog meer afbreuk doet aan de zondagsrust en zij – om verschillende redenen – een rustdag in de week belangrijk vinden.  De motie wordt aangenomen met 17 leden voor en 12 leden tegen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio