15.1 C
De Bilt

Bizar: Krimpense predikant voorziet dood alle Nederlanders

Krimpen aan den IJssel – Onlangs besteedde onze redactie aandacht aan een brief van een gereformeerde predikant uit Werkendam, die kinderen opriep veel te bidden, want het coronavirus is een straf van God. Nu kwam onze redactie opnieuw een brief van een oud-gereformeerde predikant uit Krimpen aan den IJssel onder ogen. Drs. A. Kort, predikant van de Mieraskerk schreef de brief aan het gemeentebestuur en heeft hen opgeroepen zich te bekeren. Ook hierin wordt het Coronavirus als de straf van God betiteld.

Einde der tijden?

De predikant van de grootste, oud-gereformeerde gemeenschap van Nederland, ook wel de Mieras kerk genoemd, noemt het coronavirus ook een straf van God. Hij lijkt het te zien als het einde der tijden, waarbij alle inwoners van Krimpen zullen sterven en de huizen leeg komen te staan.

Politiek advies: ontdoe u van alle vormen van afwijkingen

De predikant roemt de inzet van het gemeentebestuur, maar roept hen tegelijkertijd met het kabinet op zich in te zetten om zaken als abortus en euthanasie ongedaan te maken. Ook roept hij de Nederlandse regering op zich te ontdoen van alle vormen van afwijkingen en afgoderij.

Godsdienstvrijheid of gevaar voor de samenleving

Vooral bij die laatste oproep dringt zich de vraag op of hier nog sprake is van Godsdienstvrijheid, of dat het een gevaarlijke oproep is ruim 75 jaar terug in de geschiedenis te gaan. Wie bepaalt dan namelijk wie of wat een afwijking is? Moeten opnieuw anders gelovigen, humanisten, homoseksuelen, zigeuners en andere ‘afwijkingen’ worden afgevoerd naar ‘kampen’? Dit schuurt niet met de grondwet, dit gaat naar ons gevoel vele grenzen over!

De brief

Om uzelf een mening te laten vormen plaatsen wij opnieuw de gehele inhoud van de brief hieronder:

Van: Drs. A. Kort
Krimpen aan den IJssel

Functie: Predikant van de Oud Gereformeerd Gemeente in Nederland in deze plaats

Aan: Het college Burgemeester & Wethouders en ook aan de Raad van onze Gemeente

Naar aanleiding van de maatregelen rond het Coronavirus; en in reactie op de rondzendbrief van 16 maart 2020

Onderwerp: de roeping van de kerk en overheid

Geacht gemeentebestuur,

Eenieder van ons beleeft wel iets van de noodsituatie rondom de uitbraak van het Coronavirus. We kregen te maken met de noodmaatregelen van de overheid ten aanzien van deze pandemie. U en wij hebben die zo nauwkeurig mogelijk in acht genomen. Het houden aan de goede regels is onontkoombaar voor onze veiligheid. Uw genomen zorg en verantwoordelijkheid waarderen wij ten zeerste. De situatie is ernstig. De feiten bewijzen dat een goede doordenking van ons beleid nodig is. Het stervensproces van de coronapatiënten moet met recht verschrikkelijk genoemd worden. De feiten in het wereldgebeuren zijn onweerlegbaar. God toont Zijn macht, die niet is te weerstaan.

Maar geacht gemeentebestuur, met dit alles moeten we leren buigen voor God en de Zoon van Zijn liefde, namelijk Jezus Christus. Met dergelijk bezoeken van God roept Hij ons tot bekering. God wil gekend, geliefd en gediend worden. Daar wijst Hij met Zijn Woord en Evangelie op. De kerken en ook de wereld laat Hij nu Zijn straffende hand voelen. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Wij deden het land geen behoudenis aan. De wereld waar wij in leven ligt verzonken in haar boosheid, zonde en ongerechtigheid. Zie nu: de hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon. Mogelijk zijn Gods oordelen niet meer af te bidden, zover is Nederland al van God vervreemd. In dat geval moeten we ze aanbidden.

Wij als kerk vroegen ons af: Hoe verkeren we in Gods huis? Is het ons nog wel ernst? Hoe staat het met de Godsvreze? Is de lauwheid van Laodicea (Openbaring 3:16) de onze? Wat wil God met deze Godspraak zeggen? Dit, dat wij ons van alle vormen van afwijkingen en afgoderij ontdoen. Er is veel verbastering van het echte in het kerkelijk milieu. De leer is bedorven door eigen inzichten. Daarom moet er kerkelijk een echte reformatie opgang gebracht worden. Net als in de dagen van Seth en Enos dienen we de Naam des Heeren weer aan te roepen. Dat is allereerst een persoonlijke zaak, wie we ook zijn, ambtsdrager of geen ambtsdrager. Dat we met David onze schuld mochten belijden: “Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan?”

Van de kant van de overheid mogen we ook wat verwachten. Haar regeren dient weer geheel afgestemd te worden op Gods wil en wet. De overheid dient God te erkennen en de afgodstempels af te breken en de duivelsdienst niet toe te laten. Zij behoort een voedsterheer van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden, de zondag niet langer ontheiligd, de roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen, dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen.

Geacht gemeentebestuur, we zien het, de mens gaat door, maar God ook. Dat we leerden wenen over onszelf en over onze kinderen. En met de Heere Christus medelijden hebben met ons volk, want ze zijn als schapen zonder herder.

Ondanks alles, bij ons leeft Psalm 91: -Gij zult niet vrezen..; -uw tent zal veilig wezen..; -geen plaag zal uw tent naderen..; -u zal geen kwaad wedervaren. Ondanks alles, gaat de Heere ook door met het toebrengen van de Zijnen. Mochten we Hem aanlopen als een waterstroom om in die enige veilige schuilplaats des Allerhoogsten gebracht te worden.

Nogmaals wil ik u bedanken voor de zorg en leiding, die we als leden van uw gemeente gelukkig als goed ervaren. Wij bidden u wijsheid en kracht toe van God, Die het al regeert. De Heere gedenke ook degenen die ziek zijn vanwege het Coronavirus of aan andere ziekten lijden. Hij mocht ze bijstaan en herstellen. Hij ondersteune ook alle hulp-, en zorgverleners.

Hoogachtend
Ds. A. Kort, Krimpen aan den IJssel
Dienaar van Jezus Christus en bedienaar van het Goddelijke Woord

Zelf luisteren

U kunt de preken van predikant drs A. Kort ook zelf beluisteren op de website www.kerkdienstgemist.nl. Hieruit blijkt eenzelfde dogma in donderpreken naar voren te komen. De bovenstaande brief is in lijn hiermee.

67 REACTIES

 1. Op basis van de kop vermoedde ik dat deze dominee een bizarre brief had geschreven. De inhoud blijkt veel genuanceerder. Jammer dat de redactie hier het nodig vindt om zo’n suggestieve en opruiende titel boven dit stuk te zetten. Daarnaast vind ik het openbaar maken van een brief aan de gemeenteraad niet respectvol. Degene die lekt in de gemeenteraad is zijn plek in de raad niet waard.

 2. Het is bizar zoals de krant ofwel de redacteur hier mee omgaat. Hij trekt dit echt in extrema. Het lijkt meer op haat naar zijn gereformeerd kerkelijken naasten, waarvoor hij aanleiding zoekt. Als de redacteur dit liefdeloos noemt, lijdt hij aan dezelfde kwaal.

 3. Kop van de krant en de inhoud van de brief komt niet overeen.
  Ik vind dit vreemd en stemmingmakerij.
  Als krant moet je de mensen niet voorliegen.
  De snelle lezer wordt nu op een dwaalspoor gebracht. Vraag mij af hoe onafhankelijk de schrijver en de redacteur is….

 4. Beste Redactie,

  Dit artikel brengt de inhoud van de brief ten onrechte omlaag. Er wordt in het artikel gesproken over de tijd terug zetten naar 75 jaar geleden. In de zelfde alinea wordt er verwezen naar kampen. Kan de redacteur een bron aanwijzen waaruit blijkt dat er 75 jaar geleden opvoed kampen waren waar anders gelovigen, humanisten, homoseksuelen, zigeuners en andere ‘afwijkingen’ werden afgevoerd naar kampen’?

  Verder is de opmerking van de dominee zeker niet in schuring met de grondwet. Hij plaats namelijk een oproep dit valt onder de wet vrijheid van meningsuiting (zie artikel 7 van de grondwet). Ook spreekt de dominee zijn verwachting uit, hij spoort niemand aan, zet niet aan tot haat. Wat duidelijk is, is dat de dominee het gemeente bestuur en de overheid aan het denken wilt zetten en probeert hen door middel van waarschuwen te activeren om ‘de roepende zonden’ te verlaten.

  Dus mijn concrete vraag aan de redacteur: Wat schuurt er dan met de grondwet?
  En kunt u mij een bron geven over de ‘kampen’ van 75 jaar terug?

  Ook wil ik u wijzen dat de kop van dit artikel niet overeenkomt met de inhoud van het artikel. Allereerst voorziet de dominee zeker niet de dood van alle Nederlanders. Hij geeft namelijk aan dat ‘Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon.’ omdat het blijkt dat u de tekst niet verstaat leg ik hieronder uit hoe dit gezien moet worden.

  Hij geeft aan dat de mogelijkheid er is, hij begint eerst al met ‘Als’. Vervolgens verwijst hij in de 4de alinea naar een zwaarder oordeel. ‘Zo niet, dan zullen wij en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen.’ Hij verwijst hier nergens naar alle Nederlanders. Er staat duidelijk dat de ‘dood rondwaart’ dit heeft als gevolg dat er huizen leeg komen te staan. Logisch toch?

  Ten tweede gaat het in uw artikel over ‘lijkt te zien’ dit is strijd met de kop van het artikel. Verder gaat het in het artikel voornamelijk over reformatie en het aanpassen van de huidige grondwet.

  Ik kijk uit naar uw reactie

  Met vriendelijke groet,

  Lennard

  • “Kan de redacteur een bron aanwijzen waaruit blijkt dat er 75 jaar geleden opvoed kampen waren waar anders gelovigen, humanisten, homoseksuelen, zigeuners en andere ‘afwijkingen’ werden afgevoerd naar kampen’?”
   Red.:
   Allereerst staat er ‘ruim’ 75 jaar gelden. Ten tweede: Meent u dit werkelijk, of heeft u geen enkel besef van de geschiedenis van de Tweede wereldoorlog? Bronnen genoeg en miljoenen doden ten spijt.

   In het woord ‘Als’ lezen wij: Als je niet doet wat ik zeg dat ‘ik vind’ (de dominee dus) dat God vindt, dan zal het aangehaalde gebeuren’. Hij (de dominee) voorziet dus iets dat staat te gebeuren, mits/tenzij/als wij ons niet onderwerpen aan zijn uitleg van Gods woord. Lijkt ons duidelijk uitgelegd in de titel met het woord ‘voorziet’. Er had ook in kunnen staan de dood van iedereen, maar wij hebben het wat dichter bij huis gehouden. Daarnaast vallen Nederland en Krimpen ook onder de noemer ‘iedereen’, als wij ons niet vergissen.

   Met ‘Lijkt te zijn’ geven wij aan dat wij niet in het hoofd en het hart van de beste man kunnen kijken, maar dat ‘het er alle schijn van heeft’ (lijkt te zijn) dat hij er zo tegen aankijkt, gezien gebruikte bewoordingen.

   De vrijheid van meningsuiting is gelukkig een groot goed in Nederland, vandaar dat wij ook deze discussie mogen voeren. Toch is ook die vrijheid niet beperkt. Dat geldt ook voor ons allen. Wij roepen ook nergens op ds. Kort te haten, te beledigen, te bedreigen of anderszins kwaad te berokkenen. Wij zetten wel kritische vraagtekens bij zijn uitlatingen en bedoelingen in de geplaatste tekst. Wellicht voor u normale kost, maar voor vele anderen zeker niet.

   Ongetwijfeld zal ds. Kort vanuit zijn visie goede bedoelingen hebben gehad. Ook goed dat hij het gemeentebestuur roemt en met zieken en nabestaanden meeleeft. De rest van zijn teksten wordt door een merendeel van de niet streng orthodoxe gereformeerden echter heel anders gelezen en beschouwd. Met name de oproep aan overheden voor vermelde aanpassingen in de (grond)wet, geven aan dat de scheiding tussen kerk en staat niet gerespecteerd wordt. Ook dat staat in de grondwet.

   • Zijn wij al zover weg in Krimpen dat we die brief van ds. Kort niet eens meer begrijpen.
    Er is niets mis met de brief van ds. Kort. Tja wat de mensen er van vinden is minder belangrijk.
    We moeten voor de eer en dienst van God opkomen. En dat heeft ds. Kort goed verwoord.
    Het bestaan van God is niet afhankelijk van een mening van een mens. Uit uw reactie blijkt dat u ook niet begrijpt wat de scheiding tussen kerk en staat inhoud. De overheid is Godsdienares en mag geen zeggenschap over de kerk hebben, en de kerk mag geen zeggenschap over de gemeentebesturen en overheidsregering hebben. Dat wil dus geenszins zeggen dat we als gemeente bestuur niets met God te maken hebben en dat we regeren alsof Hij niet bestaat. Nee, we moeten naar Zijn Woord handelen. Maar we zijn nu zover weg dat dat niet zal gebeuren of er moet een wonder gebeuren. Want ja, abortus en euthanasie, en sexuele verscheidenheid zijn verworvenheden die met hand en tand verdedigt moet worden. Geestelijk en mentaal zijn we zeer ver weg.

 5. Wat een liefdevolle, mooie brief. Zoals een herder betaamd! Waren er maar meer die zich zo openlijk uitspreken…
  Verdrietig dat redactie zó omgaat met deze brief die volgens mij niet aan hen gericht is. Inmiddels toch openbaar geworden. Ik zou zeggen: “Lees ‘m, herlees ‘m, en pas het artikel aan. Dát dwingt meer respect af…”

  • Het lid van de gemeenteraad die deze brief openbaar heeft gemaakt is zijn plaats niet waard. Als de gemeente zich hiervoor niet verontschuldigd, en geen rectificatie aanbrengt geldt voor hen hetzelfde.

   In deze brief lees ik een oproep aan ons allen. Een dominee die zich bekommerd om zijn naaste en een indringende maar liefdevolle oproep doet. Dat een krant en gemeente daar zo lichtzinnig mee om gaan is aangrijpend.

 6. Een krant is slecht als hij het publiek misleidt, wat in feite neerkomt op onbetrouwbaar en leugenachtig. Deze krant scoort een 10 voor dit gedrag.

 7. Op zich is er niks mis mee om kritisch over andermans zienswijze te schrijven.
  Tip: Probeer als Regio Online om geen dingen te schrijven die niet terugkomen in die zienswijze.
  En blijf aub weg bij een uitdrukking zoals ’ruim 75 jaar terug in de geschiedenis’.
  Misschien een goed idee als we samen eens een kop koffie (1,5 meter afstand) drinken? Dan kunnen we ontdekken dat de zienswijze in de brief veel verder terug gaat in de tijd. Sterker nog, je komt uit bij de Bijbel, het enige boek uit de oudheid waarvan de Auteur nog leeft. Een boek zonder fake news maar met juist een goede boodschap voor alle Nederlanders!

  -gegevens voor maken koffieafspraak bij de redactie bekend-

 8. Redactie, ongepast om op suggestieve wijze te oordelen over de inhoud van deze brief. De volledige brief heb ik met volle aandacht gelezen. Deze brief is eigenlijk alleen bedoeld voor het gemeentelijk bestuur, maar de woorden hebben ook mij iets mogen zeggen namelijk dat God ons nog laat waarschuwen met deze pandemie. Een roepstem dus voor ons allen, ook voor de redactie. Dank voor de link zodat ik naar de preken van deze dominee kan luisteren!

 9. Ja hoor redactie, jullie doel is bereikt met deze misleidende kop boven het artikel!
  Lees mensen lees!
  Dit weerhoud ons om abonnement op kranten te nemen en ik hoop velen met mij!
  Keurige brief overigens.

 10. De redactie doet geen recht aan de brief. U duidt de brief niet goed en legt er dingen in die niet juist zijn. Bekeert u van uw leugenachtige praktijken. Deze brief is evenwichtig en Bijbels. En laten we het allen ter harte nemen en in gebed vluchten tot de Heere God.

 11. Het is een brief die past bij de dominee, zijn geloof en achterban. Los van of we het hier mee eens zijn zou ik willen vragen aan de redactie of ze hun artikel willen aanpassen want deze is dermate suggestief en kan alleen maar zorgen voor boosheid of zelfs haat naar deze groep mensen die dit op grond van hun geloof zien.

  De link met 75 jaar geleden op basis van deze brief is iedere journalist onwaardig.

  • jammer dat u zelf niet leert van uw fouten om het artikel niet te rectificeren daar dit niet aansluit bij de brief die uit liefde geschreven is tot ons volk en land. En het klopt dat we moeten leren van fouten uit de geschiedenis dat ben ik het helemaal met u over eens als een land God verlaat dan gebeurt er wat er in de brief wordt beschreven alleen God laat ons nog toeroepen dat we ons moeten bekeren tot Hem opdat we zouden leven. Ook wordt er in de brief geen enkele bevolkingsgroep de schuld toe gewezen de schuld ligt bij ons allemaal daarom is het zo belangrijk om als land ons tot Hem weder te keren. Begrijp overigens wel dat u het zo kunt zien zoals u het ziet dat is ook niet uw schuld dat is onze allen schuld maar daarom denk toch na de Bijbel is 100% de waarheid en roept ook U toe bekeert u en leeft, dat is leren van de geschiedenis, geld voor mijzelf nog meer hoor dus bedoel het niet verkeerd.

   • Citaat: “Wij als kerk vroegen ons af: Hoe verkeren we in Gods huis? Is het ons nog wel ernst? Hoe staat het met de Godsvreze? Is de lauwheid van Laodicea (Openbaring 3:16) de onze? Wat wil God met deze Godspraak zeggen? Dit, dat wij ons van alle vormen van afwijkingen en afgoderij ontdoen.” Wie zijn ‘ons’ en wie van die ‘ons’ bepaalt dan wie of wat een ‘afwijking’ is en wat ‘afgoderij’. Uw goed recht om de bijbel als 100% waarheid te ervaren. Voor anderen is het 100% onzin of ligt het ergens er tussenin.

   • Huh??? nu wordt het nog vreemder. Wat heeft dhr. Kersten (die leefde van 1880 tot 1948) hiermee te maken?
    drs. Kort spreekt niet van uitsluiting. Goed lezen, is nog steeds erg belangrijk en zeker als je journalistiek bedrijf.
    Succes met het plaatsen van artikelen met een titel die de inhoud weerspiegelt

    • Waarom haalt u iets aan van een dominee die meer dan 70 jaar geleden is overleden?

     Ik overweeg aangifte te doen wegens verspreiding van onjuiste informatie en ophitsing, tenzij u dit artikel rectificeert.

 12. Na het lezen van het artikel blijkt de titel wel heel overdreven. Het zou de redactie sieren als ze dit aanpassen.

  Sterker nog, als je de brief goed leest kom je er achter dat die man juist het beste met de Nederlandse bevolking voor heeft. En dat hij dit dan op zijn manier brengt, doet daar niks vanaf.

  We hebben allemaal onze eigen kijk op gebeurtenissen. Het zou goed zijn dat we elkaar wat meer respecteren, juist in deze tijd!

 13. Wat een bijzondere redactie…
  De kop van het artikel komt totaal niet overeen met de brief.
  Ik zou graag zien dat de kop en het artikel en rectificatie krijgen.

  • De kop van het artikel: “Bizar: Krimpense predikant voorziet dood alle Nederlanders”

   Letterlijk citaat uit de brief: “De wereld waar wij in leven ligt verzonken in haar boosheid, zonde en ongerechtigheid. Zie nu: de hand van God weet ons wel te vinden. Als de Heere doorgaat met Zijn gericht, staan de huizen straks leeg omdat er geen inwoner meer is. De dood waart dan rond, zonder enig pardon.”

   Het citaat ‘voorziet’ dus de dood, vandaar de kop. Het woord ‘Bizar’ is een mening van de redactie. Daar mag u het hartgrondig mee oneens zijn. Het overige lijkt ons feitelijk juist.

   • Nee hoor, er staat toch ‘als’.
    Simpel voorbeeld: Als ik morgen doorga met mijn werk, dan heb ik volgende week geen werk meer. Voorzie ik dat dan? Nee, want als ik niet doorga heb ik volgende week nog wel werk.

    Waarom moeten tientallen mensen die geen journalist zijn dit uitleggen en begrijpt deze krant het nog steeds niet.

    • Wellicht bedoelde u het anders maar de zinsnede “Als ik morgen doorga met mijn werk, dan heb ik volgende week geen werk meer. Voorzie ik dat dan? Nee, want als ik niet doorga heb ik volgende week nog wel werk.” lijkt wat vreemd, omdat als u niet doorgaat met werk u heel goed kunt voorzien dat u uw baan kwijt raakt en niet behoud. Dus de “Als u zich niet bekeert dan zal u doodgaan” (gechargeerd en kort samengevat) is dus iets voorzien ‘als’ mensen zich daaraan niet overgeven. Zoals voorzien, lijkt ons dat toch helder.

 14. Degene die dit artikel heeft geschreven kan direct bij de Telegraaf aan de slag. Verdere reactie op dit bericht acht ik echt ver beneden mijn waardigheid.

 15. De dominee heeft verwoord hoe het is. Maar niemand wil er aan! Eens zullen we er achter komen dat deze dominee gelijk had. Haast u om bekeerd te worden, nu het nog kan! De Heere wil er om gevraagd worden!

 16. En beste redactie, u bent waarschijnlijk geleerd in uw opleiding hoe u artikelen moet schrijven… gebaseerd op feiten, zonder interpretaties en vooroordelen… laat dit hier dan ook zien ipv een naar uw mening gekleurd artikel neer te schrijven!

 17. Heel jammer dat er zo’n veroordeling word neergelegd. Die dominee heeft groot gelijk.
  De redactie stelt zich heel hatelijk op. Heel triest is dat

 18. Het is een alarmerend artikel. Ik heb een paar preken van de betreffende dominee gehoord en de vrolijkheid druipt er niet van af. Opgegroeid op de Veluwe en regelmatig hiermee geconfronteerd weet ik hoe deze kerk iemands leven behoorlijk kan verpesten. Als je anders bent dan ” gewoon “, lig je eruit en heb je een zwart hart. Iedereen is vrij om deze dominee te geloven. Hij zal oprecht zich zorgen maken. Ik geloof niet dat hij het slecht bedoeld. Maar angst is een slechte raadgever. Wat ik heb geleerd, kwam bij de diaconessen, is dat ik niet op de stoel van onze Heer kan zitten. Dat is een arrogantie. Wij zijn God niet. Doe dan ook niet Hem tekort door uit zijn naam anderen te verguizen.

 19. Zou deze zelfverklaarde bedienaar van het Goddelijk woord het wel goed vinden dat zijn volgelingen zich bedienen van een duivels instrument als internet? Alle reacties geven er blijk van dat betrokkenen vergiftigd zijn door een totaal verwrongen beeld van de werkelijkheid. Deze extreem orthodox christelijke opvatiingen moeten tegengesproken worden, net zo nodig als het bestrijden van het corona virus. Geniet van de godsdienstvrijheid, belijd wat je wilt maar realiseer je dat we leven in een democratie, niet in een theocratie.

 20. Alle reacties lezend vraag ik mij af of deze zelfverklaarde bedienaar van het Goddelijke Woord er mee zou instemmen dat de schapen uit zijn kudde zich bedienen van een satanisch medium als het internet. Uit de reacties blijkt hoezeer deze mensen beïnvloed worden door een totaal verwrongen beeld van de samenleving en de rol van de overheid daarin. Dergelijke waanbeelden moeten weersproken worden, net zo nodig als het corona virus bestreden moet worden. “haar regeren (van de overheid) dient weer geheel afgestemd te worden op Gods wil en wet” schrijft de heer Kort. Kennelijk is hij zich niet bewust van het feit dat wij leven in een parlementaire democratie met een scheiding van kerk en staat, en niet in een theocratie.

  • Ga maar gauw slapen, Kees, hopelijk zie je het morgen weer helder. Het zegt al genoeg dat de redacteur zijn/haar naam niet aan dit stuk wil verbinden.

 21. Ik ben op zich blij dat de redacteur de brief in zijn geheel heeft toegevoegd. Daardoor zijn wij in staat om zelf een goed beeld te krijgen van de inhoud en de intenties van deze brief. Daarvoor dank! De redacteur haalt hoogstwaarschijnlijk voor zichzelf vooral datgene uit zijn brief die zijn bestaande oordeel over (oud) gereformeerde mensen versterkt, er een karikatuur van maakt en dit aan zijn lezers zo presenteert. Daarmee doet hij exact datgene waar hij de dominee (onterecht naar mijn idee) beschuldigd en refereert naar 75 jaar geleden! De bizarheid als een boomerang terug!

 22. Nog een kleine tip voor de redactie; het lijkt mij als journalist maar ook als lezer juist interessant om te kijken hoe verschillende kerkgenootschappen tegen de corona crisis aankijken, van licht tot zwaar en zo een goed beeld te krijgen wat er leeft daar. Maar wel op een respectvolle en voor zover mogelijk objectieve manier.

  • Het is totaal onbelangrijk hoe kerkgenootschappen tegen de crisis aankijken. Juist het feit dat zelfs geloofsgemeenschappen elkaar verketteren zegt genoeg over het misbruik van Bijbelteksten voor eigen gelijk. Heb uw naaste lief, dat moet de boodschap zijn. Zie om naar elkaar. Geen idiote dreigverhalen zoals uit de hoek van de Oud Gereformeerde Gemeenten.

 23. Het is juist liefde als we worden gewaarschuwd. En dat is juist wat deze voorganger voor ogen heeft ; ons behoud. Keer tot Mij spreekt God en ik zal tot u wederkeren. Dat is wat God in het O.T keer op keer spreekt. En wat Hij zegt doet Hij ook. Welnu die zijn of haar weg wel aan stelt ( de zonden van zich weg doet en Jezus als zijn enig heil aanneemt ) die zal Ik Mijn heil doen zien.

 24. Wat nou God die straft? Sorry hoor, maar ik als niet gelovige vind deze brief nergens op slaan. Allereerst als wij allemaal kinderen van God zouden zijn, dan is er aardig wat incest gepleegd. Wij zijn het zelf die de wereld om zeep helpen, en moeten dit met z’n allen weer proberen op telossen. Dat gaat god niet voor ons doen. Mensen neem met minder luxe genoegen. Maak meer tijd voor elkaar en voor het milieu.

  • Naar mijn idee schiet deze dominee ernstig tekort in zijn geloof; hij gelooft in een straffende God in plaats van in een God die barmhartig is en van ons houdt, ondanks al onze tekortkomingen. Bij Onze Lieve Heer lopen de tranen over zijn wangen….zó heeft Hij het nooit bedoeld….

 25. De kop suggereert echt het slechtste…
  Maar ik lees dat niet in de brief.
  Schandelijk hoe een gemeentelid dit laat lekken….stemmingmakerij!

 26. Deze dominee schiet zeker niet tekort in zijn geloof. Deze dominee geloofd in een straffende God met barmhartigheid als gevolg.. namelijk dat dit oordeel de mensen doet wederkeren tot God. We kunnen zoveel zeggen. Maar laat de bijbel spreken. Zie 2 kronieken 7 vers 13 en 14.

  2 Kronieken, 7:13 – Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende;

  2 Kronieken, 7:14 – En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.

  Lees de belofte in het laatste gedeelte van vers 14.

  Voor toelichting van vers 13? Het KNMI schrijft in een bericht over het droogteseizoen van 2019, dat de natuur het in 2018 en 2019 zwaar te verduren heeft gehad. Zie de nieuwsberichten over de sprinkhanenplaag in Afrika, waar gronden vernietigd worden. Zie het wereldwijde coronavirus dat verspreid wordt. En een bewijs, dat dit alles leidt tot dat wat God beloofd heeft? Lees het volgende bericht:

  Julian Urban 38 jaar, Doctor in Lombardije:

  ‘Nooit in mijn donkerste nachtmerries heb ik gedacht dat ik kon zien en ervaren wat er hier in ons ziekenhuis al drie weken aan de hand is. De nachtmerrie stroomt, de rivier wordt groter en groter. In het begin kwamen er slechts enkele zieken aan, toen tientallen en dan honderden en nu zijn we geen doktoren meer, maar we zijn sorteerders aan de lopende band geworden en we beslissen wie er mag leven en wie naar huis moet worden gestuurd om te sterven, zelfs als al deze mensen Italiaanse belastingen hebben betaald, hun leven lang.

  Tot twee weken geleden waren mijn collega’s en ik atheist; het was normaal omdat we artsen zijn en we leerden dat wetenschap de aanwezigheid van God uitsluit. Ik lachte altijd als mijn ouders naar de kerk gingen.

  Negen dagen geleden kwam er een voorganger van 75 jaar bij ons op de IC; hij was een aardige man, had ernstige ademhalingsproblemen, maar had een Bijbel bij zich en hij maakte indruk op ons omdat hij die aan de stervenden voorlas en hen troostte en hun hand vast hield. We waren allemaal vermoeide, ontmoedigde dokters, psychisch en fysiek volledig op, toen we tijd hadden om naar hem te luisteren.

  We moeten nu toegeven: als mens hebben we onze grenzen bereikt, we kunnen niet meer doen dan wat we nu doen en toch sterven er elke dag meer mensen. En we zijn uitgeput, we hebben inmiddels twee collega’s die zijn overleden en anderen zijn besmet. We realiseerden ons dat waar wat de mens kan doen de limiet bereikt is, we God nodig hebben! Nu vragen we Hem om hulp als we een paar vrije minuten hebben, praten met elkaar en we kunnen niet geloven dat we als overtuigde atheïsten nu elke dag op zoek zijn naar onze vrede en de Heer vragen ons te helpen weerstand te bieden zodat we voor de zieken kunnen zorgen.

  Gisteren stierf de 75-jarige voorganger. Ondanks het feit dat er hier in de drie weken meer dan 120 doden vielen en we allemaal uitgeput waren, ondanks zijn eigen omstandigheden en onze moeilijkheden, is hij erin geslaagd om ons een VREDE te brengen die we niet meer verwacht hadden ooit te vinden.

  De voorganger is naar onze Heer gegaan en binnenkort zullen we hem ook volgen als deze situatie zo doorgaat.

  Ik ben zes dagen niet thuis geweest, ik weet niet wanneer ik de laatste keer heb gegeten en ik besef mijn waardeloosheid op deze aarde en ik wil mijn laatste adem benutten om anderen te helpen.

  Ik ben GELUKKIG dat ik tot God ben teruggekeerd terwijl ik omringd ben door het lijden en de dood van mijn medemensen “.

  Getuigenis verzameld door: Gianni Giardinelli

  Het zegt genoeg. Wat de bijbel spreekt en wat het uitwerkt.

  • Elsbeth is het slachtoffer van een haatprediker en ze heeft het zelf niet in de gaten. Diep triest. Gelukkig is er ook voor dit soort domme zielenpoten vergeving, wat zeg ik, JUIST voor hun heeft God een speciaal plaatsje in Zijn grote hart.

 27. Wat een bewogenheid spreekt eruit deze brief. Wat is het doel van deze sprake Gods? Ds. Kort wordt nu bedreigd en er wordt aangifte gedaan las ik net. Dan ook maar tegen de redactie van dit roddelblad. Denk een beetje aan elkaar, waren de woorden van premier Rutte. Troost woorden volgden van onze koning. Maar ds. Kort roept als gezant Gods op tot bekering. Net als zoveel andere dienaren afgelopen tijd gedaan hebben in deze bewogen tijd. Het zijn tekenen die voorafgaan aan de wederkomst van Jezus Christus. Goede Vrijdag en Pasen laten ons iets zien van Christus dood en opstanding. Nu is het nog tijd om ons te bekeren, niet om elkaar te verketteren. Redactie, ik roep u vriendelijk doch dringend om rectificatie van en excuus voor dit artikel.

 28. De waarheid is een sterke drank,en wie haar brouwt oogst zelden dank! Dat blijkt maar weer. Keurige brief van ds.Kort! Respect! A.M. de Frel

   • Het is ‘vind’. Dat is een.lesje taal. Een lesje journalistiek kunt u van mij niet verwachten, maar eerlijke berichtgeving verwacht ik wel van u.

    • Beste Corine,

     Wellicht kunt u aangeven waar wij de ‘taalfout’ vind kunnen vinden in de tekst. Wellicht kunt u aangeven in welk tekstgedeelte dit foutief staat geschreven. Wij komen het woord ‘vind’ in de gehele tekst namelijk niet tegen. Of doelde u wellicht op een zinsdeel waarin wij een ander woord gebruiken en u vindt dat dit vind had moeten zijn. Graag enige verduidelijking.

     Overigens geven wij in ons artikel duidelijk aan dat ds. Kort de inzet van het gemeentebestuur roemt. Dat wij een stevige mening hebben over de resterende inhoud van de brief, maakt het nog niet oneerlijk.

 29. In deze bange dagen waarin zelfs experts nog grotendeels in het duister tasten over de pandemie die de wereld overspoeld, zijn er hier en daar wat gekkies die menen zeker te weten over het hoe en waarom. Ik zal meteen het gras voor uw voeten wegmaaien door mezelf ook als gekkie te bestempelen gezien mijn blog van 27 maart j.l. Mama is boos!, waarin ik te berde breng dat het Moeder Natuur is die van zich doet spreken, en ze is niet blij. U mag dat raar of vreemd vinden, maar het kan nog bizarder.

  In het dorp naast mij, het in- en ingristelijke Krimpen aan den IJssel, huist predikant Anthonie Kort van de grootste oud-gereformeerde gemeenschap van Nederland, de Mieraskerk. Deze meneer heeft in een brief aan het gemeentebestuur laten weten dat het coronavirus een straf van God is, en ziet het als het einde der tijden. Hij schrijft o.m. dat ‘God Zijn macht toont en die is niet te weerstaan’ en dat ‘God gekend, geliefd en gediend wil worden’. Zelf stuit mij dat altijd tegen de borst dat het grondpersoneel God altijd als een verwende filmster afschildert die slechts van adoratie leeft en uitsluitend op een zilveren schaaltje gepresenteerde blauwe M&M’s wil eten. En u weet, de mensen rondom een beroemdheid zijn vaak vele malen erger dan de beroemdheid in kwestie die valt doorgaans reuze mee in het gebruik.

  Maar Anthonie gaat in zijn brief nog verder met het uitspreken van hel en verdoemenis en voorspelt dat als ‘de Heere doorgaat mijn Zijn gericht, de huizen straks leeg staan omdat er geen inwoner meer is’ Allemaal dood dus, en passant noemt hij ook meteen even op wat God volgens hem een doorn in het oog is, dat zijn de gebruikelijke zaken die zijn af te strepen op de ‘gristelijke en andere geloven-bingokaart’: abortus, euthanasie, zondagopenstelling van de winkels en de lhbt-gemeenschap in de breedste zin van het woord, of zoals de predikant het omschrijft: ‘De roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen dienen uitgebannen’. Verder worden er nog wat psalmen en openbaringen geciteerd.

  Nu zou u denken dat overeenkomstig de tijd waarin Anthonie in zijn gedachten blijkbaar leeft, de dorpelingen hem met fakkels en hooivorken de IJssel hebben ingejaagd, maar niets is minder waar. De man heeft 1660 volgelingen in Krimpen wat landelijk gezien niets voorstelt, maar voor Krimpense begrippen is dat een fors aantal en die zijn het, gezien de reacties op de brief, roerend met hun herder eens. Gelukkig is er ook veel tegengeluid en is er zelfs terecht aangifte gedaan met name vanwege zijn discriminerende uitspraak betreffende ‘de roepende zonden’ en de oproep die hij aan het gemeentebestuur van Krimpen doet om die uit te bannen.

  De volgelingen van Anthonie houden, ondanks dat het in deze tijd ten sterkste wordt afgeraden, tóch hun kerkdiensten. En iets vertelt me dat deze mensen wat vatbaarder zijn voor virussen omdat zij helemaal nergens tegen ingeënt zijn ooit (dat vindt God niet goed, of zoiets). Dat zij zichzelf en malkander besmetten is dan één ding, maar ze kunnen ook anderen in het dorp, of als ze brug overgaan, het dorp ernaast besmetten. Ja, dan help je God wel een handje mee, hè. Zou dat de bedoeling zijn, in plaats van ‘Ga en vermenigvuldig u’, ‘Ga en besmet’?

  En nee, ik scheer natuurlijk niet alle gelovigen over één kam, de reactie ‘Ik word hier zo verdrietig van. Hoe kan die man dezelfde bijbel lezen als ik en zo anders tegen dingen aankijken’. geeft al aan dat het ook in gelovige kringen niet zwart wit is maar er ook vele kleuren zijn.

 30. Ik begrijp dat A.M. de Frel de waarheid in pacht heeft…..chapeau!! Dat is mij nog nooit gelukt. Een klein beetje meer bescheidenheid, De Frel, zou wel op zijn plaats zijn.

  • Ik bid voor de kinders die het ongeluk hebben geboren te worden in de nachtmerrie die Mieraskerk heet. Het is gelijk een sekte; je komt er niet meer uit, tenzij je héél sterk in je schoenen staat. Die moslims kunnen er nog wat van leren.

   Tot slot, voor alle domme schreeuwers van hierboven:

   Jawel, mijnheer ik noem mij katholiek,
   en twintig eeuwen kunnen ’t woord verklaren
   aan u en aan uw opgewonden kliek,
   die blij mag zijn met twintig volle jaren,
   als ónze God u toestaat te bedaren
   van ’t heilgeschreeuw, geleerd bij de barbaren,
   en als uw volksbeweging haar muziek
   toonzetten leert op ónze maat der eeuwen.
   De Roomsen hebben in de politiek
   iets meer gedaan dan onwelluidend schreeuwen.
   Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek.

   Ik zou zeggen, lees de rest ook eens. Kunt u wat van leren.

 31. Vanuit Canada een vriendelijke, meelevende groet aan een ieder die dit leest!
  Meer dan bizar, : a-sociaal vind het reageren van deze krant op deze brief ( voor mij maakt het niet uit wie hem geschreven heeft) Leest eerst eens goed de inhoud ( en nog 2 of meer keren om het te begrijpen )
  Misschien had U dan een andere titel bedacht om de inhoud te weerspiegelen.
  Ik verwacht van U een excuus in de volgende oplage.

 32. Ik kan met niet aan de indruk onttrekken dat deze anonieme redacteur een ontzettende christen-hater is..
  Eerst krijgt Werkendam een beurt, nu Krimpen aan de IJssel.

  Om in het najaar tijdens Halloween weer een skelet inclusief doodshoofd voor je raam te hangen met veel bloed, want ja, daar knappen kleine kinderen tenslotte echt van op…

 33. De ophef over deze brief is onterecht. Hen die dit zien als bizar kunnen niet lezen. Net zo als een blinde niet kan zien. Die het bizar vinden lezen niet elke woordje. Let op de woorden als en doorgaat. Dat betekent dat het mogelijk zo zou kunnen zijn of komen. Het is misschien wat onhandig gekozen, maar wat moet je anders kiezen om het zo te verwoorden.

 34. æ De heer Kort: “Maar geacht gemeentebestuur, met dit alles moeten we leren buigen voor God en de Zoon van Zijn liefde, namelijk Jezus Christus”.
  We moeten ‘buigen voor God’. Bedoeld is de god van Kort, naar de inzichten van Kort. Buigen voor Kort, dus. Dit is die ergerlijke hoogmoed zelfs arrogantie van religieuzen allesweters. Niet doen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio