20 C
De Bilt

Weidevogelgebied De Waard in beheer van Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Gemeente Leeuwarden belegt het beheer en de monitoring van weidevogelgebied De Waard bij Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). ANF is expert op het gebied van weidevogelbeheer. Op donderdag 16 mei is de overdracht door wethouder Evert Stellingwerf aan ANF. De gemeente Leeuwarden blijft eindverantwoordelijk en eigenaar van het gebied.

Aantrekkelijke plek voor de grutto, kievit, tureluur en scholekster

De gemeente Leeuwarden zet zich samen met de Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân actief in om polder De Waard aantrekkelijk te houden voor weidevogels, zoals de grutto, kievit, tureluur en scholekster. Zo is het waterpeil in het gebied verhoogd. Er zijn greppels gegraven en sloten verbreed. Op die manier komen vossen minder makkelijk op De Waard. Het bodemleven wordt gestimuleerd met de juiste bemesting.

Weidevogel in De Waard

De Waard is nu een plasdras gebied en bestaat vooral uit greppeltjes en kruidenrijk grasland. Deze twee factoren zijn essentieel voor een ideale broed- en voedsellocatie voor weidevogels. De Waard is omringd door grote groengebieden, zoals de Hempensermeerpolder, een belangrijk gebied dat ook weidevogelvriendelijk beheerd wordt. De Waard zorgt voor een betere aansluiting van leefgebieden waardoor de bewegingsruimte van deze vogels van het ene naar het andere gebied  groter wordt.  

De inspanningen geven uitvoering aan de intentieverklaring Weidevogels Wergea-Warten-Grou 2017 en de ambities uit de omgevingsvisie en het coalitieakkoord 2022-2026. En met resultaat. De afgelopen jaren zijn op de Waard meer van deze vogels geteld. 

Wethouder Evert Stellingwerf: ‘Weidevogelbescherming en -beheer is een taak die meerdere partijen treft. Hoe meer partijen betrokken zijn, hoe beter we de Friese populatie weidevogels kunnen beschermen. Daarbij kijken we als gemeente naar wat we zelf goed kunnen oppakken en wat we het beste kunnen uitbesteden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ANF de positieve ontwikkelingen in De Waard voortzet.”

Beheer door lokale boeren

ANF is een organisatie die het behouden en verbeteren van weidevogelbiotoop stimuleert via agrarisch natuurbeheer. Daarbij schakelen zij lokale boeren in om het gebied weidevogelvriendelijk te beheren. Ze zorgen voor een goede waterstand en zaaien, maaien en bemesten op een manier die het leefgebied van de vogels in een goede conditie houdt. Dat het samenkomen van het boerenbedrijf en deze vogels succesvol kan zijn, toont het project Gruttoland Wommels. 

Rendert Algra, voorzitter stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân: “Het project De Waard is het tweede project van ANF met het thema ‘Natoer mei de mienskip’ (‘Natuur met de gemeenschap’) én het doel meer (weide)vogels aan te trekken en te behouden voor de toekomst. Voor de uitvoering van het beheer en de monitoring werken we samen met een pachter en vrijwilligers van de BFVW- vogelwacht Leeuwarden“.

Pilot tot 2027

Het beheer van De Waard door ANF is een pilotproject tot en met 2027. Tot dan heeft de gemeente toestemming van Wetterskip Fryslân voor een hoger waterpeil. Evaluatie met alle betrokken partijen zal leiden tot afspraken voor de toekomst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio