13.8 C
De Bilt

Brunssum kiest voor vernieuwende aanpak benoeming wethouders

Brunssum – De gemeenteraad van Brunssum heeft ingestemd met een vernieuwende aanpak voor risicoanalyse bij benoemingen van kandidaat-wethouders en raadsleden. Met dit besluit kiest Brunssum voor een heldere en transparante procedure die bijdraagt aan de bevordering van de integriteit van het lokale bestuur.

 

Integriteit van het openbaar bestuur en van wethouders en raadsleden is van wezenlijk belang van het functioneren van de democratie. In het verleden was er onvrede over de gevolgde procedure in de gemeente Brunssum bij het benoemen van wethouders.  Die onduidelijkheid was de directe aanleiding om te komen tot een vernieuwende procedure, de ‘Nieuwe aanpak risicoanalyse integriteit voor kandidaat-wethouders en raadsleden’. Hierin wordt niet alleen duidelijkheid gegeven over de verantwoordelijkheden, taken, rollen en procedure voor integriteitsbeoordeling van kandidaat-wethouders, maar ook gekozen voor een integrale aanpak.

Commissie Onderzoek Geloofsbrieven

De procedure rondom de benoemingen van kandidaat-wethouders bestaat uit een aantal nauwkeurig omschreven fasen waarin, stap voor stap, de integriteitrisico’s van de kandidaat-wethouder zorgvuldig  in beeld worden gebracht . Deze analyse wordt uitgevoerd door een extern bureau. Fase 1 en 2 van deze analyse zijn standaard. Mocht er sprake zijn van enig risico dat niet op een afdoende wijze kan worden weggenomen, dan volgt fase 3. In deze fase wordt de burgemeester ondersteund door een nieuw in te stellen Commissie Onderzoek Geloofsbrieven, bestaande uit 3 raadsleden. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de benoembaarheid van de kandidaat-wethouder.

Raadsleden

Voor raadsleden biedt de aanpak twee nieuwe opties: het overleggen van een recente Verklaring Omtrent het Gedrag en het voeren van een risicoanalyse gesprek met een externe deskundige. Dit is geen verplichting, maar wordt wenselijk geacht omdat het bijdraagt aan de bewustwording van het belang van integriteit in het openbaar bestuur en  daarmee ook past bij de voorbeeldfunctie die een raadslid heeft in de samenleving.

Maar integriteit vraagt constante aandacht en ontwikkeling. Vandaar dat Brunssum in 2018 met een pilot ‘Deugdzaam Bestuur’ start, en tevens een permanente Commissie Integriteit wil inrichten.

Pilot Deugdzaam Bestuur

De pilot ‘Deugdzaam Bestuur’ beoogt raadsleden meer houvast te geven in het omgaan met de zogenaamde ‘zachte’ integriteitsfactoren. Integriteit is niet alleen te beoordelen op ‘harde’ integriteitsfactoren, zoals belangenverstrengeling en financiële belangen, maar ook op ‘zachte’ factoren, zoals omgangsvormen. Deze ‘zachte’ factoren zijn moeilijker te duiden.

Om het bestuur van Brunssum meer inzicht, ervaring en vertrouwdheid te geven in de omgang met de ‘zachte’ factoren, kiest de gemeente Brunssum voor de ‘pilot Deugdzaam Bestuur’. In deze pilot volgen raadsleden in het komend jaar een apart traject waar ze leren ‘zachte’ integriteitsfactoren te beoordelen door hierover met elkaar van gedachten te wisselen en te discussiëren. Hierdoor ontstaat een transparanter en veiliger politiek-bestuurlijk klimaat waarin integriteit eerder, beter en breder bespreekbaar is.

Commissie Integriteit

De Commissie Integriteit is een permanente commissie die twee taken krijgt.

Enerzijds treedt de commissie op wanneer zich incidenten voordoen waarbij mogelijk sprake is van integriteitsschendingen. Anderzijds speelt de commissie een rol bij het ontwikkelen van integriteitsbeleid. Hiermee waarborgt de gemeente Brunssum dat er de komende raadsperiode blijvende, en groeiende, aandacht is voor het thema ‘integriteit’. De Commissie Integriteit bestaat straks uit drie raadsleden.

Inwerkingtreding

De nieuwe procedure risicoanalyse integriteit voor kandidaat-wethouders, die op dinsdag 10 april 2018 door de gemeenteraad van Brunssum werd vastgesteld, zal worden toegepast bij het beoordelen en benoemen van wethouders tijdens de lopende formatie van het nieuwe college van B&W.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio