9.6 C
De Bilt

Extra aandacht voor biodiversiteit en cultuurhistorische groenelementen

Heiloo – Groen is van grote invloed op de biodiversiteit en de waardering en ervaring van de openbare ruimte. Denk aan de rol van het groen bij wandelen, bewegen, sporten, recreatie en geleiding van verkeersroutes. Groen is daarnaast belangrijk voor de biodiversiteit en het tegengaan of opvangen van effecten van klimaatverandering.

Groenbeheerplan

In het concept groenbeheerplan staat op welke wijze de gemeente het groen in Heiloo wil beheren. Het plan stond op 9 maart op de agenda van het college en is op maandag 15 maart onderwerp van gesprek op een zogenoemde raadsinformatieavond. Inwoners zijn van harte welkom om deze digitale bijeenkomst bij te wonen.

Aandacht voor biodiversiteit

De gemeente Heiloo heeft bomen, beplantingen, gras, ruw gras en natuurvriendelijke oevers in beheer. In totaal gaat het om ongeveer 79 vierkante meter per inwoner en 175 vierkante meter per huishouden. Het grootste deel daarvan bestaat uit bosplantsoen, heesters, grasveld en bermen. Ook beheert de gemeente watergangen en vijvers.

In het groenbeheerplan staat op welke wijze er invulling wordt gegeven aan het beheer van het bestaande groen. Daarbij is er speciale aandacht voor biodiversiteit. Zo werkt de gemeente bij alle aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in openbaar groen volgens de laatst goedgekeurde gedragscode ‘Soortbescherming voor gemeenten’.

Biodiversiteit en ecologisch beheer

Om de biodiversiteit te verhogen, wordt een groot gedeelte van de bermen natuurtechnisch (ecologisch) onderhouden. Het maaien van de berm gebeurt dan in delen; elke keer een klein stukje. Het maaisel wordt verzameld en zoveel mogelijk afgevoerd. Het natuurtechnisch onderhoud wordt uitgevoerd conform de Kleurkeur richtlijn. Deze richtlijn is ontwikkeld door de Vlinderstichting en Stichting Groenkeur. Het omschrijft de kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer waarborgen.

Karakteristiek beeld van groen in Heiloo – Foto: gemeente Heiloo

In het concept groenbeheerplan is een aparte bijlage opgenomen voor het beheer en onderhoud van de ecozones in de Boekelermeer. De ecozones in de Boekelermeer zijn een belangrijk leefgebied voor onder andere de rugstreeppad en de oeverzwaluw. Het beheer van dit gebied vraagt om een andere aanpak dan het algemene beheer en moet voldoen aan de eisen van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Cultuurhistorische groenelementen

Het beheer en onderhoud van de cultuurhistorische houtwallen in Zuiderloo staat ook in een bijlage van het concept groenbeheerplan omschreven. Ook dit gebied vraagt om een andere aanpak dan het algemene groenbeheer. Het vraagt om meer maatwerk, waarbij ook de wensen en groenbeleving van de bewoners kunnen worden meegenomen.

In gesprek met gemeenteraad en inwoners

Groen ‘leeft’ in de gemeente Heiloo. Er is dan ook voor gekozen om tijdens een raadsinformatieavond op 15 maart in gesprek te gaan met raadsleden en betrokken inwoners over het groenbeheer in onze gemeente. Tijdens de digitale sessie wordt informatie gegeven over het concept groenbeheerplan en een aantal belangrijke thema’s binnen dit plan. Op deze avond is er voldoende ruimte voor vragen en discussie. De opbrengst van deze avond wordt gebruikt voor het maken van een definitief groenbeheerplan. De bijeenkomst start om 20.30 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar de griffie (griffie@heiloo.nl).

Groene karakter gemeente behouden

“Het is onze ambitie om het groene karakter van onze gemeente te behouden en verder te versterken”, aldus wethouder Peter van Diepen. “Met het groenbeheerplan geven we daar verder invulling aan. De kwaliteit van het groen, duurzaamheid en biodiversiteit zijn belangrijke thema’s in het plan. Extra aandacht is er voor maatwerk in speciale gebieden. Zo behouden wij een kwalitatief goede groenstructuur die bijdraagt aan het welzijn en de veiligheid van onze inwoners”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio