10.6 C
De Bilt

Nieuw ontwerp met meer kwaliteit voor Koningin Julianabrug

Katwijk – Volgend jaar krijgt de Biltlaan een nieuwe inrichting en wordt de Koningin Julianabrug duurzaam gerenoveerd. De brug wordt aanzienlijk verfraaid, waardevolle architectuur blijft behouden, de oevers krijgen een flinke kwaliteitsverbetering en er komt een groene middenberm over de brug heen, aansluitend op de nieuwe groene inrichting van de Biltlaan-Noord. Wethouder Rien Nagtegaal: ‘De Koningin Julianabrug moet na de herinrichting weer zo’n 60 jaar meegaan. De Biltlaan 30 jaar. Het is daarom van groot belang dat we een goed ontwerp maken, dat is afgestemd op de eisen van deze tijd. Dat betekent niet alleen kijken naar mobiliteit, maar ook naar groen en beeldkwaliteit. In het ontwerp dat er nu ligt zijn al deze aspecten op een slimme en mooie manier verwerkt.’

Groen en beeldkwaliteit

In februari heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor de renovatie van de Kon. Julianabrug vastgesteld. De brug krijgt twee keer twee rijstroken voor auto’s en bussen, er blijven fiets- en voetpaden en het wordt een vaste brug. Voor de aanleg van 2×2 rijstroken zou de brug verbreed moeten worden met zo’n 5 meter. Bij de vaststelling van de uitgangspunten kwam tegelijkertijd de vraag van de raad om bij de uitwerking van het ontwerp expliciet aandacht te besteden aan het verhogen van de beeld- en verblijfskwaliteit van de brug en de toevoeging van groen. Uit de ontwerpsessies met de architect die hierna volgden, bleek dat een fraaier ontwerp mogelijk is wanneer de brug juist niet wordt verbreed. Het niet verbreden van de brug levert ook een kostenvoordeel op waarmee extra kwaliteit aan de brug kan worden toegevoegd.

Dubbelzijdig fietspad creëert ruimte

Door de dubbelzijdige fietspaden die in de nieuwe situatie aan de oostkant van de Biltlaan komen, door te trekken over de Koningin Julianabrug, kan het huidige fiets-/voetgangerspad aan de westzijde van de brug komen te vervallen. Met de ruimte die hierdoor ontstaat kunnen binnen de huidige breedte van de brug 2×2 rijstroken voor auto’s en bussen aangelegd worden, en blijft er ook een strook van ongeveer 1,2 meter breed over die als groene kruidenberm wordt ingericht. Door deze groenstrook aan te laten sluiten op de nieuwe groenstrook langs de Biltlaan-Noord, ontstaat een eenduidig en veel groener beeld in de Biltlaan. Ook de verblijfskwaliteit op de brug verbetert hierdoor.

Julianabrug

Behoud waardevolle architectuur van Julianabrug

Het niet verbreden van de brug betekent ook dat waardevolle architectonische delen van de brug behouden en zichtbaar blijven. Dit zijn bijvoorbeeld de bakstenen pijlers onder de brug, het brugwachtershuisje – dat een nieuwe architectonische functie kan krijgen – en het balkon met de zeepaardjes. Het kostenvoordeel wordt onder andere gebruikt om de basculekelder (de bakstenen ruimte onder brug waarin het contragewicht beweegt) te verwijderen.

Aanpak oevers

Ook naar de oevers is gekeken. In het ontwerp wordt het brugdek in noordelijke richting met 15 meter verlengd, waardoor het fietspad op de huidige noordoever niet meer door een niet mooi tunneltje hoeft te lopen maar onder de verlengde en opengewerkte brug passeert. In de plaats van het huidige stenen landhoofd komen daar witte buispalen, waardoor er ook onder de brug door zicht komt op het water. De oever wordt opnieuw ingericht en krijgt een meer open karakter, wat de sociale veiligheid ten goede komt. Ook de voetgangerssteiger is dan niet meer nodig.

Aanvullende wensen voor groen

Vanuit het participatietraject zijn aanvullende wensen ten opzichte van groen ingebracht. Gevraagd is de brug met het voorgestelde ontwerp alsnog 4 a 5 meter te verbreden, en deze verbreding volledig als eco-corridor in te richten. Het idee daarachter is – naast het flink verhogen van de groene beeldkwaliteit – via de brug een ecologische verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van Katwijk te creëren. De gemeente heeft dit voorstel bekeken en doorgerekend, en ook ecologisch laten beoordelen. De twee adviseurs Ecologie die de gemeente hierover heeft geconsulteerd, zijn van mening dat een dergelijke strook geen ecologische zones zal verbinden, dus geen ecologische meerwaarde heeft. Wel zal het lokaal een aantrekkelijk gebied zijn voor insecten, zoals bijen en vlinders, maar de belangrijkste effect is het vergroten van de groene beeldkwaliteit. Het college is van mening dat de geschatte meerkosten van een optionele groene berm – uitgaande van 3 meter breedte en een kostprijs van circa 4,5 ton – zeker in deze tijd van bezuinigingen – niet opwegen tegen de meerwaarde voor het ontwerp van de brug.

Vervolg

Omdat met het nieuwe ontwerp voor de brug wordt afgeweken van de door de gemeenteraad op 14 februari vastgestelde Nota van Uitgangspunten, wordt het ontwerp opnieuw door de raad besproken. De raad bespreekt het nieuwe voorstel 11 juli informatief en 18 juli oordeelsvormend en – als een nieuw raadsbesluit nodig is – besluitvormend. Hierna starten de procedures voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. De renovatie van de brug staat tussen maart en november volgend jaar op de planning. Gedurende deze periode is de verbinding geheel onderbroken. Rekening zal moeten worden gehouden met de nodige verkeershinder.

Renovatie Koningin Julianabrug

De Koningin Julianabrug over het Uitwateringskanaal dateert uit 1963 en is aan vernieuwing toe. Ook de Biltlaan zelf is aan groot onderhoud toe. Omdat vanaf 1 december 2020 de nieuwe R-net bussen over de Biltlaan gaan rijden, wordt het groot onderhoud aan de brug en de Biltlaan naar voren gehaald zodat de weg – inclusief de brug – eind 2020 helemaal klaar is. In 2018 is onderzocht hoe de brug het beste aangepakt kan worden. Hieruit is gebleken dat de dek-constructie moet worden vervangen, maar dat uit het oogpunt van duurzaamheid de onderliggende constructie en de fundering behouden kunnen blijven. Ook kan het beweegbare brugdek vervangen worden door een vast brugdek met een iets grotere doorvaarthoogte. Hierdoor is een bediening van de brug niet meer nodig, en vermindert de geluidsoverlast doordat er geen beweegbaar dek meer ‘klappert’. Bovendien krijgt het nieuwe betonnen brugdek en ook de beide op- en afritten een laag met geluidsarm asfalt. Met de renovatie van de brug krijgen zowel de brug zelf als de oevers een flinke kwaliteitsslag.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio