19 C
De Bilt

College biedt koers voor
duurzaamheid aan gemeenteraad aan

Hengelo – Burgemeester en wethouders hebben de koers geschetst die ze de komende jaren willen varen op gebied van duurzaamheid. Het college heeft Duurzaam Hengelo. Koers richting 2050 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In de koers staat in zes thema’s waar Hengelo zich op richt om de Hengelose duurzaamheidsdoelen te halen en bij te dragen aan de landelijke, Europese en wereldwijde klimaatdoelen.

Koers voor duurzaamheid

Duurzaamheid gaat om het evenwicht tussen mens, milieu en welvaart en is zorgen dat de aarde bewoonbaar blijft, nu en in de toekomst. Duurzaam Hengelo. Koers richting 2050 maakt onderdeel uit van een reis die in Hengelo al is gestart, maar waarvan het grootste deelnog moet komen. Daarom bevat het geen gedetailleerde plannen, maar de hoofdlijnen van de visie van het college op duurzaamheid; een koersdocument. De gemeenteraad moet het
document officieel vaststellen. De gemeente heeft www.hengelo.nl/duurzaamheid gelanceerd
zodat alle informatie over duurzaamheid bij elkaar kan komen te staan.

‘Diepgaande veranderingen’

Klimaatverandering en alle gevolgen die daarbij horen, zijn ook in Hengelo al te zien. Claudio Bruggink, wethouder duurzaamheid vindt het daarom belangrijk om vaart te maken: ‘We moeten serieus aan de slag met het grondig verduurzamen van onze stad. Met als een van de uitdagingen om de stad klimaatneutraal te maken. Dat geeft ons de kans om het tij te keren en te werken aan een nieuw, duurzaam perspectief voor Hengelo. Dit vergt diepgaande veranderingen.’

Zes Thema’s

 1. Energieneutraal:
  In 2050 is Hengelo volledig klimaat-en energieneutraal, dus geen netto-uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zoals methaan (in 2030 is de CO2-uitstoot al teruggedrongen met 60%). De focus ligt op energiebesparing (zoals het isoleren van woningen), opwekken en gebruiken van hernieuwbare energie, energie-infrastructuur en alternatieve warmtebronnen (zoals restwarmte en elektrische oplossingen). Inwoners worden ondersteund om energiearmoede tegen te gaan.
 2. Circulair
  In 2050 hebben we een circulaire samenleving met als streven dat dan geen afval meer bestaat en grondstoffen steeds worden hergebruikt. Onze focus ligt op bewustwording; van nuttigen naar benutten. We bevorderen duurzaam en circulair bouwen.
 3. Klimaatbestendig, biodivers en groen
  In 2050 is Hengelo klimaatrobuust, biodivers en groen. We treffen maatregelen voor kwetsbare plekken om klimaateffecten zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen tegen te gaan. Dit doen we met water en groen. Bij nieuwbouw houden we rekening met biodiversiteit, groen en een efficiënte waterhuishouding.
 4. Leefomgeving: gezond, inclusief en leefbaar
  We werken aan een gezonde, inclusieve leefomgeving die bijdraagt aan gezondheidswinst voor mens en natuur. We richten ons hierbij op schone gezonde lucht en een schone bodem, voedsel, beperking van geluidsoverlast en het bevorderen van gezond gedrag en beschermingsplekken tegen weeromstandigheden. We gebruiken hiervoor een gebiedsgerichte benadering.
 5. Schone mobiliteit
  We bevorderen schone en stille mobiliteit en deelmobiliteit en stimuleren in het bijzonder fietsen en wandelen door onder meer aandacht te schenken aan aantrekkelijke fiets- en voetgangersmobiliteit. We zorgen uiterlijk in 2030 voor een zero-emissiebinnenstad; dus zonder uitstoot van schadelijke stoffen van bijvoorbeeld auto’s, vrachtwagens en bestelbussen.
 6. Duurzame economie
  In Twente zit diepgaande kennis en innovatief vermogen die relevant zijn voor de toekomst van de samenleving en aarde. We zetten in op dichterbij produceren en bevorderen maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) aan de hand van duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals). Onze focus ligt op het faciliteren en stimuleren van het verduurzamen van bedrijven.

Koers is goed voorbeeld

De gemeente Hengelo wil zich in alle facetten ontwikkelen tot een duurzaam bedrijf en een duurzame organisatie. De gemeente verduurzaamt het eigen vastgoed en koopt samen met andere Twentse overheden duurzaam in en zorgt voor duurzame aanbestedingen. De gemeente bouwt zelf zo veel mogelijk energieneutraal. Uiterlijk in 2050 zit duurzaam denken en doen in het DNA van heel Hengelo. Het is hetnieuwe normaal. Daarom wil de gemeente dat duurzaamheid in alle beleidsterreinen vanzelfsprekend wordt en dat duurzaamheid een integrale denkwijze is, in het ruimtelijke en
sociale domein.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio