1.4 C
De Bilt

Coalitieakkoord Verbinden met Ambitie gepresenteerd

Nijkerk – Dinsdag 5 juni presenteerden de fracties van de ChristenUnie/SGP, PRO21 en VVD hun coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. Het akkoord Verbinden met Ambitie zet nóg steviger in op verbinding met de samenleving.

Zes thema’s

Zes thema’s staan centraal:  veilig, inclusief, energiek, duurzaam, ruimte en ondernemend. “Wij geven ruimte aan talent en initiatieven, aan verbinding, creativiteit en samenwerking”, aldus de nieuwe coalitie. De vier kandidaat-wethouders Harke Dijksterhuis (CU/SGP), Wim Oosterwijk (CU/SGP), Nadya Aboyaakoub (PRO21) en Mariëlle Broekman (VVD) worden op 14 juni voorgedragen voor benoeming als wethouder.

Verbinden met ambitie

De nieuwe coalitie bouwt voort op het beleid en de koers van de vorige raadsperiode. Daarbij streven zij naar een nog intensievere samenwerking met de ondernemers, inwoners, verenigingen en instellingen in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk. Het akkoord laat zien dat de coalitie grote ambities heeft voor de aanpak van bijvoorbeeld de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid (de energietransitie) en het sociaal domein. Ook grote ontwikkelingen met betrekking tot o.a. woningbouw worden met ambitie en in verbinding met anderen opgepakt.

Eigen kracht

De gemeente blijft daarbij zorgen voor inwoners die dat voor kortere of langere tijd niet op eigen kracht kunnen. Geborgd wordt bovendien dat iedereen gelijkwaardig de kans krijgt om mee te doen, vanuit verdraagzaamheid en respect voor onderlinge verschillen en kwaliteiten. In het akkoord staat ook dat de lastendruk voor de inwoners laag blijft.

Inclusieve samenleving

Bij het thema Inclusief geeft de coalitie aan: “We zijn sociaal en gastvrij, er is ruimte voor iedereen om mee te doen”.  Maatwerk en een integrale benadering zorgen voor de beste oplossingen voor vraagstukken.  De gemeente werkt gebiedsgericht, samen met de maatschappelijke partners en inwoners.  Uitgangspunt is dat iedereen zo lang mogelijk thuis moet kunnen blijven wonen. De gemeente zet zich bovendien in voor een dementie-vriendelijke samenleving  en zal mantelzorgers blijven ondersteunen.

Betrokken en energiek

Het thema Energiek staat voor een vitale en actief betrokken samenleving. Een gezonde leefstijl en prettige woonomgeving zijn hiervoor belangrijk. Religie, sport, kunst en cultuur brengen verbinding, ontspanning en geven betekenis. Er zal minder regelgeving komen en ruimte voor eigen initiatieven, bijvoorbeeld met behulp van buurtbudgetten. Ook moet iedere kern een passende accommodatie hebben voor maatschappelijke en culturele activiteiten. Daarnaast is er aandacht voor passend onderwijs. Er wordt onderzocht welke behoefte en mogelijkheden er zijn voor een aanvullende MBO- of HBO-opleiding.

Duurzaamheid

Bij het thema Duurzaam geldt dat in Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk op verantwoorde wijze wordt omgegaan met belangen van bewoners, recreanten en natuur. Op het gebied van klimaat en energie ligt de lat hoog. Om in 2035 volledig CO2-neutraal te zijn, legt deze coalitie volgend jaar een routekaart neer met daarin de weg naar 2035. In 2020 volgt er een uitgewerkt programma om deze doelstelling te bereiken. Dit programma wordt samen met de samenleving opgesteld. Bij aanschaf en gebruik van gebouwen, materieel en inrichting van de openbare ruimte  zal de gemeente zelf een voorbeeldfunctie vervullen. Het nieuw te bouwen Huis van de Stad wordt bijvoorbeeld volledig energieneutraal. Vanaf 2018 zijn alle nieuwbouwplannen aardgasvrij. Ook komen er nieuwe maatregelen voor het verminderen van restafval en maatregelen die ervoor zorgen dat meer regenwater in de bodem terechtkomt, in plaats van in het riool.

Ruimte voor iedereen

Het thema Ruimte beslaat de ruimte “om in te wonen en te verblijven, om te koesteren en zuinig op te zijn”. Met de groei van het inwonersaantal blijft voorop staan dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Het behouden van de onderscheidende kwaliteiten van de drie kernen en hun voorzieningen is een uitgangspunt. Dat geldt ook voor het behoud en versterken van de aanwezige landschappen en groene zones, zoals bijvoorbeeld het Hoevelakense Bos. CU/SGP, PRO21 en VVD willen zorgen voor voldoende woningen die passen bij de behoefte. Daarbij sturen zij op afname van de wachtlijsten en betaalbaarheid. Voor de binnenstad van Nijkerk wordt het ingezette beleid mbt bereikbaarheid, parkeerbeleid en parkeertarieven gecontinueerd. Ook is er in 2021 een gemeente-brede visie op mobiliteit klaar, om de gemeente Nijkerk een goed bereikbare plek te laten zijn.

Ondernemen wordt beloond

Voor het thema Ondernemend benoemt de coalitie een vitale economie als drager van de samenleving. Er wordt ingezet op het versterken van de economie (en daarmee de werkgelegenheid) en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ook investeren de genoemde politieke partijen in een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en in het profileren van  de gemeente Nijkerk als het ‘Food Production Cluster’ van de regio. De coalitie wil bedrijven stimuleren om meer mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook denkt de gemeente mee met boeren, die over willen gaan tot duurzaam en diervriendelijk ondernemen. Een breed aanbod op het gebied van recreatie is bovendien belangrijk.

Veiligheid voorop

Het zesde thema is Veilig, thuis en op straat. Het coalitieakkoord geeft o.a. prioriteit aan de preventie en bestrijding van drank- en drugsmisbruik. Tevens wordt extra aandacht besteed aan het realiseren van een brede samenwerking bij de aanpak van overlast en criminaliteit. Het inzetten van buurtbemiddeling en van de toezichthouders wordt vergroot. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht voor een ambulancestandplaats in de gemeente Nijkerk. Ook wordt extra geïnvesteerd in de digitale veiligheid.

Het volledige coalitieakkoord is te vinden op www.nijkerk.eu

Kandidaat-wethouders

De kandidaat-wethouders vormen een ambitieus, enthousiast team dat intensief wil samenwerken; met elkaar, en met de overige raadsfracties, de bedrijven, inwoners, instellingen en verenigingen in de drie kernen en de ambtelijke organisatie. In de raadsvergadering van 14 juni worden zij voorgedragen voor benoeming. Tot die tijd blijft het huidige college van B en W nog actief.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio