5 C
De Bilt

Kadernota Horst aan de Maas 2023: Een stabiele basis

De kadernota 2023 van de gemeente Horst aan de Maas geeft een gematigd positief beeld; er is financiële ruimte om te blijven investeren in de leefbaarheid in de dorpen en wijken en de dienstverlening. Tegelijkertijd stuurt het college op een stabiel financieel beleid voor de lange termijn met o.a. versterking van het eigen vermogen. De kadernota 2023 wordt op 5 juli door de gemeenteraad besproken. Daarmee geeft de raad het college de uitgangspunten mee voor de begroting 2023.

Investeren in de samenleving

Het college blijft met deze kadernota investeren in de samenleving. Uitgesproken ambities staan nog steeds. Denk hierbij aan het 1.000 woningen-plan (tot 2026), het bijdragen aan het klimaatakkoord, preventie in de zorg, de regiodeal en het verduurzamen van onze accommodaties.

Ook blijft het college investeren in het verbeteren van de dienstverlening en de organisatie. Het doel hiervan is een organisatie die klaar is voor de opgaven die de maatschappij van haar vraagt. Op het moment van samenstellen van de kadernota was er nog geen nieuw bestuursakkoord waardoor het beleid van het nieuwe college niet meegenomen is in de nota.

Meer inkomsten uit Gemeentefonds

Via het Gemeentefonds krijgen gemeenten geld van de Rijksoverheid voor het uitvoeren van hun taken. We verwachten dat deze inkomsten in de periode 2023 – 2025 toenemen. Dit komt onder andere doordat vanaf 2023 het fonds anders verdeeld wordt onder alle gemeenten en dit gunstig uitpakt voor Horst aan de Maas. Extra uitgaven en investeringen van het Rijk leiden in de periode 2023 t/m 2025 tot meer inkomsten uit het gemeentefonds voor gemeenten.

Als de rijksuitgaven stijgen heeft dit namelijk direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Nog niet duidelijk is of tegenover deze extra inkomsten ook nieuwe taken naar de gemeente toe komen, hier speelt het college op in door niet alle extra inkomsten als vrij besteedbaar aan te merken.

Algemene reserve aanvullen

Vanaf 2026 ziet de gemeente Horst aan de Maas een daling van de inkomsten uit het gemeentefonds. Dit is voor het college één van de redenen om het overschot in 2024 (€ 1 mln.) en 2025 (€ 2 mln.) in de algemene reserve te storten. Hiermee wordt een eerder door de raad uitgesproken ambitie, om het eigen vermogen te versterken, ingevuld.

Stijgingen grondstof- en energieprijzen en rente

Wereldwijd stijgen de grondstof- en energieprijzen fors. De oorzaak hiervan is de opstart van de economie na het coronatijdperk en de oorlog in Oekraïne. Deze prijsstijgingen hebben hun weerslag op de gemeentelijke begroting. Enerzijds in de reguliere budgetten en de beheerplannen (wegen, riolering en openbaar groen) en anderzijds op de toekomstige investeringen. Ook de rente zien we stijgen. Reden voor het college om het renterisico in de begroting te verkleinen door financiële ruimte op te nemen om langlopende rentevaste leningen af te sluiten.

Kadernota met klein tekort

Door de keuze van het college om het eigen vermogen te versterken, laat de kadernota 2023 financieel een klein tekort zien. Het college spant zich echter in om in het najaar een positieve begroting te presenteren.

De kadernota wordt op 5 juli behandeld in de gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio