Zienswijze Heiloo op plan ProRail: ontwerp Tracébesluit

anaf 3 maart ligt een plan van ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ter inzage waarin maatregelen worden voorgesteld om meer treinen te kunnen laten rijden tussen Alkmaar en Amsterdam; het Ontwerp Tracébesluit voor het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). De maatregelen voor de overwegen Kerkelaan-Belieslaan, de Zeeweg en de Stationsweg (toegang tot het perron) zijn echter gebaseerd op verouderde inzichten. Daarnaast zijn de onbewaakte overwegen in het Heilooërbos als ‘raakvlakproject’ benoemd. Het is dus nog niet duidelijk wat er aan de veiligheid van deze overwegen wordt gedaan. Het college heeft daarom op 29 maart besloten een zienswijze in te dienen op het ontwerp Tracébesluit.

Onbewaakte overwegen Heilooërbos

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft begin vorig jaar de Beleidsagenda Spoorveiligheid 2020-2025 vastgesteld. Daarin staat dat de veiligheid op bestaande overwegen niet mag afnemen door ontwikkelingen op het spoor. Bij een toename van het aantal treinen, waar met PHS aan wordt gewerkt, mag de veiligheid van de overwegen dus niet afnemen. Voor de onbewaakte overgangen geldt het uitgangspunt dat deze bij de start van PHS moeten zijn opgeheven of beveiligd. Naast PHS werkt ProRail binnen het project “opheffen niet-actief-bewaakte-overwegen” ook aan de ambitie om alle openbaar toegankelijke onbewaakte overwegen in Nederland op te heffen. Dat kan door een alternatieve ontsluiting te bieden of door de overwegen te beveiligen met spoorbomen. Het is binnen dit project nog niet duidelijk wanneer er oplossingen zijn voor de onbewaakte overgangen in het Heilooërbos en hoe deze er uitzien.

Binnen PHS zijn de overwegen in het Heilooërbos slechts benoemd als ‘raakvlakproject’. Dit betekent dat er binnen PHS geen oplossing wordt uitgewerkt voor de onbewaakte overwegen. Waarschijnlijk omdat in een ander ProRail-project al de ambitie is vastgelegd om deze op te heffen. De gemeente vindt echter dat er aan het opheffen of beveiligen van de onbewaakte overgangen niet alleen vanuit het project “opheffen niet-actief-bewaakte- overgangen” moet worden gewerkt aan een oplossing, maar ook vanuit PHS. Het college vindt dat dit zelfs een randvoorwaarde moet zijn om PHS uit te rollen.

Inzichten voor de overwegen prorail

Onlangs is het ontwerp voor de herinrichting van de Kerkelaan – Belieslaan vastgesteld, daarin is ook de spoorwegovergang meegenomen. De in PHS voorgestelde uitwerking komt niet overeen met dit ontwerp. Gemeente Heiloo vraagt daarom om het nieuwe ontwerp in de verdere procedure en besluitvorming mee te nemen. In 2019 zijn ideeën uitgewerkt voor de overwegen Zeeweg en Stationsweg (perronopgang). Deze zijn als voorgestelde maartregel opgenomen in PHS. In de afgelopen periode heeft de gemeente verder onderzoek gedaan naar de situatie rond deze overwegen. Daaruit blijkt dat de voorgestelde maatregelen niet leiden tot het juiste gebruik van de overwegen. Ze hebben zelfs een negatief effect op de veiligheid. De gemeente wil daarom samen met ProRail opnieuw naar de herinrichting van deze overwegen kijken. Het resultaat vraagt de gemeente op te nemen in de verdere procedure en besluitvorming.

Toekomstige ontwikkelingen openbaar vervoer

PHS heeft als doel dat er meer treinen kunnen rijden tussen Alkmaar en Amsterdam. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt daarnaast aan een toekomstbeeld van het openbaar vervoer in 2040. Hierin staan scenario’s waarin de intercity’s niet meer stoppen in Heiloo en Castricum. Voor de reizigers in de BUCH gemeenten is het van belang dat ook de intercity’s blijven stoppen in Heiloo en Castricum. Dit belang is met de zienswijze kenbaar gemaakt.

Vervolg

Tot en met 13 april kan een zienswijze worden ingediend op het Ontwerp Tracébesluit. In de periode april tot en met november 2021 wordt een reactienota op de ingediende zienswijzen uitgewerkt. De verwachting is dat eind 2021 een definitief besluit wordt genomen over PHS. Dit besluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd, waarbij belanghebbenden (niet zijnde lagere overheden) de mogelijkheid hebben om beroep in te stellen. De start van de realisatie staat vooralsnog gepland voor medio 2023..

Omdat PHS onder de Crisis- en Herstelwet valt is het voor de gemeente alleen mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen de in PHS voorgestelde aanpassingen. Het is als gemeente niet mogelijk om beroep in te stellen tegen het uiteindelijke definitieve besluit. Andere belanghebbenden (niet zijnde lagere overheden) kunnen wel in beroep gaan tegen het definitieve besluit als eerst een zienswijze is ingediend.

Verboden toegang prorail - Regio Online
foto bordje prorail rangeerterrein Zwolle prorail

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img