14.4 C
De Bilt
donderdag, 23 maart 2023

Smallingerland sluit jaarrekening met positief resultaat af

Drachten – Het college van B&W stuurt deze week de jaarrekening over 2017 met bijbehorend verslag naar de gemeenteraad. Het financieel resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering is positief afgesloten met € 3,4 miljoen. Voor de afhandeling van de vernieuwbouw van De Lawei is € 4,5 miljoen gereserveerd. In het gemeentelijk weerstandsvermogen, de reserve voor risico’s, was hiermee al rekening gehouden. De raad behandelt de jaarrekening op 10 juli a.s.

Financieel resultaat

De reguliere bedrijfsvoering is afgesloten met een positief resultaat van € 3,4 miljoen. Dit resultaat is ontstaan door lagere personeelslasten (€ 0,5 miljoen), winstneming grondexploitaties (€ 0,8 miljoen), lagere pensioenverplichtingen (ex) wethouders (€ 0,5 miljoen), hogere algemene uitkering (€ 0,3 miljoen) en lagere financieringslasten van (€ 0,2 miljoen). Voor de afhandeling van de vernieuwbouw van De Lawei (inclusief de juridische afwikkeling) is een voorziening getroffen van € 4,5 miljoen (subsidie van € 3,7 miljoen en een ingeschatte voorlopige bijdrage in de meerkosten van € 0,8 miljoen).

In 2016 is het weerstandvermogen (reserve voor risico’s) binnen de Algemene Reserve verhoogd met € 5 miljoen, onder andere voor het risico op de vernieuwbouw van De Lawei. De totale bijdrage in het tekort van de vernieuwbouw kan hieruit worden gedekt. Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering van € 3,4 miljoen positief (€ 4,528 minus € 1,129), wordt toegevoegd aan de vrij beschikbare Algemene Reserve.

Banenmotor van Friesland

De Programma-resultaten laten zien dat de economische groei ook in Smallingerland voelbaar is. Met 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen was Smallingerland de banenmotor van Friesland. De werkloosheid daalde van 11,8% naar 7,6%. De verkoop van grond zit in de lift, in 2017 is er 2,5 ha verkocht en nog eens 10,5 ha in optie/reservering. Het Innovatiecluster Drachten groeide tot 17 deelnemende bedrijven.

Voor het eerst sinds jaren is het aantal bijstandsgerechtigden met 4% gedaald maar het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering blijft helaas hoog. Het beroep op de hiervoor beschikbare voorzieningen, waaronder bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen, nam licht toe. De komende jaren blijven inspanningen nodig op het Sociaal Domein.

Projecten

Ook is een aantal grote projecten in en om de openbare ruimte afgerond. Enkele voorbeelden: het transferium, het busstation Van Knobelsdorffplein en de eerste nieuwe fusieschool in Rottevalle is gehuisvest in het ‘cradle to cradle’ gebouwde, multifunctioneel centrum It Werflân. De onderwijshuisvestingsplannen voor Opeinde, Oudega zijn afgerond en Drachtstercompagnie is in voorbereiding. Daarnaast is voorzien in de nieuwbouw van scholen zoals het Gomarus, de Barte en de ISK. Met de vastgestelde sportnota “Beweeg je mee” willen we meer mensen aan sport- en beweegaanbod laten deelnemen. Het realiseren van een nieuw zwembad, in de meest optimale variant, wordt verder uitgewerkt. Ook is er uitvoering gegeven aan de transformatieagenda binnen het Sociaal Domein. De centrale provinciale aanbesteding inkoop jeugdzorg is afgerond. Ontwikkelingen rond Caparis hebben hoofdzakelijk in het teken gestaan van de uitwerking van de herstructureringsopdracht.

Bouwprojecten

Voor de Routekaart duurzaam Smallingerland 2040 is een uitvoeringsprogramma met concrete projecten op de 5 speerpunten opgesteld. Vanaf 1 januari 2018 nemen we groene stroom en gas af van onze afvalverwerker HVC. Ook is het bestemmingsplan “De Peinder Mieden” vastgesteld. Het bouwrijp maken van fase 1 is gestart, 31.000 M2 is verkocht. In 2017 zijn 75 nieuwe woningen opgeleverd m.n. in de wijken Drachtstervaart, Maartenswoude en Vrijburgh. Ook is gestart met de voorbereiding van de invoering Omgevingswet; de startnotitie omgevingsvisie is aan de raad aangeboden.

De projecten binnen de herstructurering van de wijken de Bouwen en Noord Oost naderen hun voltooiing. De voormalige zuivelfabriek in Oudega is aangekocht als aanzet om het havengebied samen met de omgeving aantrekkelijker te maken. Daarnaast wordt een aantal projecten opgepakt met het Wetterskip Fryslân en de provincie onder de naam De Friese Aanpak.

De raad behandelt op 10 juli de jaarrekening en het jaarverslag.

spot_img

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

spot_img

Nieuws uit deze regio