Eiland Gouden Boaiem bij Heeg ingericht als wateropvang

Wetterskip Fryslân is medio augustus begonnen met het inrichten van het eiland Gouden Boaiem als waterbergingsgebied. De polder tussen Woudsend en Heeg wordt alleen als waterberging ingezet bij extreem hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten). En als er geen andere mogelijkheden zijn om water af te voeren. Het werk is naar verwachting in december 2021 klaar.

Wetterskip Fryslân richt de Gouden Boaiem in als waterberging in samenwerking met Staatsbosbeheer, die het eiland in eigendom heeft, en de biologische melkveehouder, die de grond pacht. Het beheer van het eiland staat in dienst van de weidevogels.

Gouden Boaiem als waterberging

Door de ligging en diepte van de polder is deze heel geschikt om bij stortbuien tijdelijk extra water op te slaan. Wetterskip Fryslân zet het eiland in als waterberging als de waterstanden in de boezem zo hoog zijn dat er risico’s op overstromingen zijn. Op basis van de huidige voorspellingen verwacht het waterschap het eiland eens in de 10 tot 15 jaar in te zetten als waterberging. De polder wordt alleen als waterberging ingezet in de periode tussen 15 juli en 1 februari, dus buiten het broedseizoen om. Het eiland wordt zo ingericht dat de daar aanwezige twee boerderijen en vakantiewoning droog blijven.

600 Olympische zwembaden

Als de Gouden Boaiem onder water wordt gezet, stroomt het water via een nieuwe inlaat de polder in. Deze inlaat van beton en damwanden bouwt het waterschap in de polderdijk aan de oostkant van het eiland. Tijdens de inzet als waterberging komt er ongeveer 75 centimeter tot 1 meter water in de polder te staan. De polder is 150 hectare groot en kan ongeveer 1,2 tot 1,5 miljoen m3 water opvangen. Dat komt overeen met 480 tot 600 olympische zwembaden vol water.

Droogpompen

Na gebruik als waterberging wordt het water weer afgevoerd als het waterpeil in de boezem voldoende is gezakt. Het gemaal op het eiland zorgt voor het droogmaken. Ook helpen trekkerpompen om de polder snel leeg te pompen.

Verbeteren waterkering

Om het gebied onder normale omstandigheden droog te houden, verbetert Wetterskip Fryslân over een lengte van circa 4 kilometer de waterkering rond de Gouden Boaiem. Zo is deze voor de toekomst weer voldoende stevig en hoog om het water te keren.

Langs de Hegemer Mar worden slenken gegraven en palenrijen geplaatst. Hiermee ontstaan ondiepe, luwe waterzones waar het zonlicht de bodem beter kan bereiken. Ook ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water.

Verbeteren waterhuishouding en aanleg natuurvriendelijke oevers

Op het eiland zelf werkt het waterschap aan een betere waterhuishouding voor landbouw en natuur. Er komen nieuwe waterschapswerken (stuwen, inlaten en duikers) langs de poldersloten. Ook worden de sloten voorzien van flauwe, natuurvriendelijke oevers die zorgen voor meer variatie in het leefgebied van planten en dieren.

Het project draagt bij aan de doelen voor schoon water van de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook draagt het bij aan de functie van de Gouden Boaiem als weidevogelgebied.

Overlast voor de pleziervaart

Omdat de Gouden Boaiem aan alle kanten wordt omgeven door water, worden veel werkzaamheden vanaf het water uitgevoerd. Zo wordt onder andere grond per schip aangevoerd. Dit kan de komende maanden voor enige hinder voor de pleziervaart zorgen.

Kosten

De totale kosten voor het project bedragen € 2,3 miljoen. Het project wordt gefinancierd door Wetterskip Fryslân en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Aannemer Haarsma Infra en Milieu uit Tjerkwerd voert de werkzaamheden uit.

Extremer weer

In de afgelopen jaren breidde Wetterskip Fryslân al op verschillende locaties in Fryslân de opvangcapaciteit bij extreme wateroverlast uit. Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreme neerslag en watertekorten door droogte. Daarom onderzoekt Wetterskip Fryslân voortdurend de mogelijkheden in de buurt van de Friese boezem om meer water te kunnen bergen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Regels voor gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones

De Fryske Marren - In onze gemeente is onrust ontstaan bij inwoners over de effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de open lucht...

Leeuwarden Oost pakt met gezinnen oorzaken slechte gezondheid aan

Leeuwarden - Vanuit het programma Leeuwarden Oost gaan de komende jaren diverse partijen samenwerken in de gebiedsgerichte aanpak ‘Gezinslab Leeuwarden Oost’, waaronder de bewonersorganisaties,...

De Lauwersmeerdijk is klaar voor de toekomst

Wetterskip Fryslân heeft de Lauwersmeerdijk over een lengte van 4,4 kilometer versterkt om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Innovatie en duurzaamheid...

Vanwege overtredingen Opiumwet sluit Burgemeester woning

Leeuwarden - Op dinsdag 21 september 2021 is een woning aan de Aakstraat te Leeuwarden op last van burgemeester Buma gesloten voor de duur...

Cadeaukaarten voor jongeren gemeente Ooststellingwerf

Er komt een cadeaukaart voor jongeren in de gemeente Ooststellingwerf. De gemeente helpt mee om de samenleving weer op gang te helpen en de...

Renovatie parkeerterrein in Harlingen Spoorstraat afgerond

Harlingen - Het parkeerterrein aan de Spoorstraat in Harlingen is vandaag officieel geopend, wethouder Harry Boon heeft de laatste parkeerplaten op het terrein gelegd....

Fataal schietincident in Boelenslaan

BOELENSLAAN- Donderdagnacht om 01:38 komt bij Veiligheidsregio Friesland de melding binnen dat de politie na een wilde achtervolging door Friesland in de Fjouwer Roeden...

Cliëntsonderzoek Wmo 2020

Wat vinden de inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel van de zorg en ondersteuning die zij als cliënt ontvangen? En past deze bij hun hulpvraag?...