20.7 C
De Bilt

Gevolgen coronacrisis voor provincie Zeeland

De contactbeperkende maatregelen vanwege het Coronavirus hebben grote economische gevolgen voor Zeeland, en leiden tot effecten op sociaal, cultureel en ecologisch gebied. De Provincie investeert daarom 2 miljoen euro extra in de Zeeuwse economie en arbeidsmarkt. Daarnaast komt er een Zeeuws Stimuleringsfonds cultuur. Dat staat in de Zomerbrief van Gedeputeerde Staten.

Zomerbrief Gedeputeerde Staten

Vooruitlopend op de financiële najaarsnota geeft het college van Gedeputeerde Staten in de zomerbrief een tussentijdse update op die onderdelen waar ze gevolgen verwacht voor de lopende begroting. Ook worden in de Zomerbrief de gevolgen van de crisis voor Zeeland geschetst.

Noodmaatregelen Zeeuws MKB

Hoewel alle sectoren de nadelige gevolgen van corona ondervinden, ziet de Provincie dat met name het MKB, detailhandel, toerisme, cultuur en openbaar vervoer zwaar getroffen worden in Zeeland. De primaire rol om sectoren te ondersteunen ligt bij de Rijksoverheid. De Provincie heeft geen middelen voor grote steunmaatregelen, en wet- en regelgeving beperkt het leveren van directe inkomenssteun. Wel wil de Provincie het ‘brede’ MKB naar vermogen ondersteunen. In de voorjaarsnota werd daarom € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor ‘noodmaatregelen MKB’. Een substantieel deel hiervan is al ingezet om MKB ondernemers te ondersteunen in het aanvragen van kredieten.

De resterende € 1,3 miljoen wordt als volgt ingezet:

  • Uitbreiding (€ 100.000) van de voucherregeling Zeeland Financial Matching om met name ook grote MKB ondernemers van advies te kunnen voorzien
  • Een voucherregeling (€ 300.000) voor de toeristische sector voor meervoudige (duurzame) Planontwikkeling
  • Vanuit de Provincie € 33.500 beschikbaar stellen om met de gemeenten en werkgevers een gezamenlijke aanjager aan te stellen, die aan de slag gaat om de huisvestingsproblematiek vanwege corona van tijdelijke (buitenlandse) werknemers op te lossen
  • Maatregelen (€ 150.000) voor een verdere heroriëntatie op de Zeeuwse arbeidsmarkt
  • Vervolgmaatregelen (€ 200.000) naar aanleiding van het onderzoek van Panteia naar de Zeeuwse detailhandel en horeca
  • Cofinanciering (€ 200.000) om het rijksprogramma MKB-Deals voor Zeeland beschikbaar te maken
  • Een toolkit promotie (€ 50.000) voor toeristische ondernemers beschikbaar stellen
  • Vanwege de belangrijke bijdrage van cultuur en evenementen aan het Zeeuws verblijfs- en vestigingsklimaat, € 300.000 beschikbaar stellen aan het Zeeuws Cultuurfonds

Cultuur

De Zeeuwse culturele sector is sterk getroffen door de gevolgen van de crisis. Veel culturele voorzieningen geven aan dat zij in de 1,5 meter-economie niet rendabel kunnen opereren. Het ministerie van OCW heeft – naast de generieke steunmaatregelen – € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor de landelijke culturele sector. De verwachting is echter dat een beperkt aantal Zeeuwse instellingen hiervoor in aanmerking komt. Als aanvulling op deze rijkssteunmaatregelen heeft de Provincie daarom het initiatief genomen om een Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur te vormen.

Investeringen in nieuwe seizoen

Het fonds draagt bij aan investeringen in het nieuwe seizoen en aan het stimuleren van werkgelegenheid in de (culturele) keten. Uitgangspunt om dit te realiseren is samenwerking binnen het cultuurveld en met andere domeinen, zoals zorg en toerisme en ook transitieopgaven. We voeden we het fonds uit reeds beschikbare Provinciale middelen, waarbij we verbreding zoeken naar het Rijk, gemeenten, instellingen en bedrijven.

Aandacht voor alle cultuurmakers

Met het fonds willen we een vernieuwingsimpuls bewerkstelligen. Daarbij richten Gedeputeerde Staten zich niet alleen op dragende culturele voorzieningen, maar is er ook aandacht voor niet-gesubsidieerde en nieuwe cultuurmakers. Waar nodig past het College van Gedeputeerde Staten ook coulance toe bij het vaststellen van subsidies.

Gevolgen crisis voor de uitvoering van beleid

Ook voor de provinciale organisatie heeft de crisis gevolgen in de uitvoering van het beleid. In de voorjaarsnota is aangegeven dat op tal van terreinen vertraging kan ontstaan. Snelle investeringen in digitale voorzieningen hebben er toe geleid dat, ondanks de beperkingen van digitaal vergaderen, verrassend veel uitvoering toch min of meer “gewoon” doorgang kan vinden. Grotere fysieke bijeenkomsten, die met name in de strategische opgaven soms nodig zijn, kunnen nog steeds niet doorgaan. Dat levert beperkingen in de uitvoering van het coalitieakkoord. Toch is slechts in zeer beperkte mate sprake van het vervallen van acties.

Katalysator

Gedeputeerde Staten onderkennen dat de coronacrisis als katalysator werkt voor verschillende vraagstukken, omdat ze door de crisis versnellen, of juist vertragen. Bijvoorbeeld doordat de sterke omslag naar thuiswerken kansen geeft om – in afstemming met onderwijsinstellingen – het openbaar vervoer effectiever in te zetten, omdat ochtendpieken verdwijnen. Maar ook op het gebied van cultuur, detailhandel, natuur en biodiversiteit ziet de Provincie ook kansen ontstaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio