11.8 C
De Bilt

Coalitieakkoord Vitaal Vooruit! door coalitie Krimpenerwaard ondertekend

Op 24 mei 2022 hebben de vier coalitiepartijen VGBK, SGP, CDA en VVD van de gemeente Krimpenerwaard het coalitieakkoord ondertekend. Onder de naam Vitaal Vooruit! wil deze coalitie de komende vier jaar werken aan vitaal, krachtige gemeenschappen, vitale kernen en een toekomstbestendig landelijk buitengebied. Een Krimpenerwaard waar we er voor elkaar zijn, met voldoende ruimte voor wonen en werken en waar aandacht is voor de uitdagingen van ons landschap.

Resultaat van paar weken hard werken

Formateur Willem Schoof: “Dit coalitieakkoord is het resultaat van een aantal weken hard werken door afgevaardigden van de coalitiepartijen, de inbreng van oppositiepartijen en een expertgroep. Enkele oppositiepartijen hebben hun inbreng geleverd op thema’s, die voor hen van belang zijn. Daarnaast hebben verschillende organisaties ons geadviseerd op thema’s als economie, werkgelegenheid en jeugd in de Krimpenerwaard. Ik kijk terug op een hele constructieve en prettige samenwerking. Dat heeft geleid tot een waardevol akkoord voor onze Krimpenerwaard. Het is nu aan het nieuwe college om deze ambities te vertalen naar concrete doelen.”

Vitaal Vooruit!

Wie ‘Krimpenerwaard’ zegt, zegt ‘rivieren, weilanden, rust, ruimte, boerderijen, mooie dorpen en steden, waarbij elke kern zijn eigen identiteit heeft.’ Krimpenerwaard is een krachtige, zelfbewuste en ondernemende gemeente. De gemeente Krimpenerwaard heeft veel kwaliteiten en mogelijkheden, maar kent ook uitdagingen in toenemende zorgvraag, vertrekkende jongeren, voldoende passende woningen, bereikbaarheid, duurzaamheid en voldoende ruimte voor natuur, agrariërs en ondernemers.

In 2016 hebben inwoners een strategische visie opgesteld hoe zij denken dat de Krimpenerwaard vitaal kan blijven. Ook is er afgelopen jaren al veel beleid gemaakt en zijn er besluiten genomen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Nu is daar de tijd om samen de schouders eronder te zetten! Gemeente, inwoners en ondernemers gaan samen deze plannen uitvoeren en bouwen aan een vitale gemeente Krimpenerwaard.

Inwoners centraal

Inwoners zijn en maken Krimpenerwaard. Daarom staat de inwoner centraal; zowel in dienstverlening als in participatie. Het is belangrijk dat inwoners kunnen en willen meepraten over hun sociale en fysieke leefomgeving en zich ook gehoord voelen. Ze moeten invloed kunnen hebben op initiatieven die hen raken en ook eigen initiatieven kunnen ontplooien.  

Vitale kernen

Iedereen moet op een passende manier in de gemeente Krimpenerwaard kunnen wonen en werken. Om de vitaliteit van de kernen te versterken wordt vol ingezet op het ontwikkelen van de minimaal 3000 woningen uit de woonvisie in en aansluitend aan de randen van de bestaande kernen. Deze extra woningen zijn nodig om de voorzieningen en een evenwichtige samenstelling van bevolkingsopbouw te behouden. Daarnaast zorgen bedrijven voor werkgelegenheid en zijn van groot belang voor de lokale- en regionale economie. Bedrijven moeten daarom de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen in de Krimpenerwaard.

Vitaal buitengebied

Het landschap en de kernen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder landelijk gebied wonen we minder prettig. Het akkoord streeft naar een toekomstbestendig gebruik van het buitengebied. Ook de agrarische sector levert een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid en het beheer en behoud van het buitengebied. Er is een gezamenlijke inzet nodig voor een innovatieve en duurzame landbouw.

Beoogd college van burgemeester en wethouders

Burgemeester

•                                               Openbare Orde en Veiligheid

•                                               Personeel & Organisatie

•                                               Handhaving

•                                               Integriteit

•                                               Bestuurlijke coördinatie en intergemeentelijke samenwerking

•                                               Externe betrekkingen

•                                               Wettelijke taken publiekszaken

Wethouder Pascal Van der Hek (VGBK)

•                                               Financiën

•                                               Dienstverlening & Participatie

•                                               Informatiemanagement

•                                               Project gemeentekantoor

•                                               Burgerzaken

•                                               Archief

•                                               Communicatie

•                                               Inkoop

•                                               1ste loco

Wethouder Erik Wassink (SGP)

•                                               Water en waterveiligheid

•                                               Openbare ruimte (beheer beleid)

•                                               Projecten openbare ruimte

•                                               Gemeentelijk vastgoed

•                                               Grondzaken

•                                               Sport en onderwijs huisvesting

•                                               Projecten IHP 2de fase

•                                               Project Veenweide

•                                               Economie (inclusief landbouw/ detailhandel/ horeca)

•                                               Recreatie & toerisme

•                                               Project gemeentewerf

•                                               2de loco

Wethouder Irma Bultman (CDA)

•                                               Jeugd

•                                               WMO

•                                               Onderwijs

•                                               Preventief domein & gezondheid

•                                               Sportstimulering

•                                               Maatschappelijke voorzieningen

•                                               Subsidiebeleid

•                                               3de loco

Wethouder Ria Boere (VVD)

•                                               Strategische visie

•                                               Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

•                                               Gebiedsontwikkeling

•                                               Wonen

•                                               Cultureel erfgoed

•                                               Milieu

•                                               Verkeer & vervoer

•                                               Projecten IHP 1ste fase

•                                               Project Gemeentekantoor

•                                               4de loco

Wethouder Wisja Pannekoek (VGBK)

•                                               Participatiewet, werk, re-integratie en inkomen

•                                               Wet sociale werkvoorziening

•                                               Wet inburgering

•                                               Volwasseneducatie

•                                               Cultuur (inclusief bibliotheekwerk)

•                                               Natuur en dierenwelzijn

•                                               Duurzaamheid, energie & klimaat

•                                               Afval

•                                               Project Afvalbrengstation

•                                               5de loco

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio