32 C
De Bilt
zaterdag, 13 augustus 2022

Krimpense raad nog vol frustratie en wantrouwen bij presentatie bestuursakkoord en nieuw bestuur

Krimpen aan den IJssel – Gisterenavond was in de raadzaal van Krimpen aan den IJssel de spanning door het scherm heen te voelen. Frustratie en wantrouwen voerden de boventoon bij de reacties op de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord en de kandidaatstelling van de 4 wethouders in een bijzondere raadsvergadering.

Stem van Krimpen oprecht ontdaan

Overduidelijk was dat het meerdere fracties van de oppositie moeite kostte netjes te blijven over de wijze waarop het proces rondom de coalitievorming was verlopen. Fractievoorzitter van Stem van Krimpen, Wilco Slotboom-Zeedijk, was oprecht ontdaan over de gang van zaken en worstelde met het zoeken naar de juiste woorden, zonder emotioneel te worden.

Krimpens Belang ervaart ‘het wonder van Krimpen’

Sethi Plaisier sprak namens Krimpens Belang uit dat wonderen toch bestaan. Twee partijen die elkaar jaren naar het leven hebben gestaan en nu samengaan in één coalitie. Hiermee doelend op Leefbaar Krimpen en de SGP. Met name Leefbaar werd verweten de afgelopen periode zich erg negatief te hebben uitgelaten richting hun nieuwe coalitiepartner. Ook de nieuwe ‘liefde’ van de SGP richting Leefbaar werd door haar als een wonder ervaren.

Reinier Cornet van ChristenUnie gaat voor de inhoud

Hoewel ook kritisch op het proces, had de heer Cornet vooral inhoudelijk enkele vragen. Zo vroeg hij zich af waarom het een bestuursakkoord noemen, terwijl de uitgestoken hand naar oppositiepartijen hierbij niet ervaren is. Leefbaar werd gevraagd hoe zij nu zelf kijken naar hun negatieve gedrag tijdens de vorige raadsperiode, waarin continue kritiek werd gegeven op de partij waar nu mee wordt samengewerkt. Hij was blij dat veel beleid wordt doorgezet, maar miste wel de nieuwe visie.

Toch zag hij positieve zaken in het akkoord, zoals de bouw van starterswoningen op het voormalige DCV veld. Ook het uitgebreide hoofdstuk over het sociaal domein werd gewaardeerd, evenals het niet verruimen van de zondagsopenstelling van winkels. Kritische vragen had hij over de afsluiting van het Koningin Wilhelminaplein, het Sportakkoord en de mogelijke Diftar regeling. Hij vroeg hier antwoorden op en bleef scherp op de inhoud.

Sharon Tollenaar (VVD) blikt ook terug

Sharon Tollenaar wilde in eerste instantie terugblikken op de afgelopen periode en bedankte als enige hierbij ook het ambtenarenapparaat voor alle steun. Ook sprak zij alle lof uit voor vertrekkende wethouder Anthon Timm, die zij als haar mentor ziet. Met name noemde zij de Grote Kruising en Centrum-Zuid als projecten waar hij een belangrijke rol in had.

Tollenaar refereerde ook aan het analysedocument, geschreven door (in)formateur Henk Gossink. Hier haalde zij zijn opmerking aan dat “je geen robuuste coalitie kunt vormen, in een disfunctioneel systeem.” Ook zijn aanbeveling dat “de coalitie moet worden gevormd in een open en transparante omgeving, waarbij alle partijen worden meegnomen”, werd door haar benoemd.

Tollenaar stelde dat toen de eerste 2 opties niet mogelijk waren en het motorblok Leefbaar, SGP ontstond, dat de transparantie de deur uit was. Over de uitsluiting van de VVD had zij graag een duidelijke uitleg gehad. Zij haalde het negatieve sociale mediagedrag van Leefbaar in de afgelopen jaren aan. Voor de toekomst hoopte zij oprecht dat er vooral ingezet zou worden op respect, verdraagzaamheid en het herstel van vertrouwen door de coalitie.

Oscar Suijk haalt hete kastanjes uit vuur voor Leefbaar Krimpen

Oscar Suijk kreeg als nieuwe fractievoorzitter van Leefbaar Krimpen de gelegenheid uitleg over het tot stand komen van het bestuursakkoord te geven. vaak werd hij onderbroken door zowel, Stem van Krimpen, VVD en Krimpens Belang. Volgens die laatste partij zou eerst gewerkt worden aan herstel van vertrouwen, voordat er een uitgestoken hand voor een bestuursakkoord zou komen.

Suijk, die overigens de kritiek kalm tot zich nam, liet weten dat vertrouwen inderdaad weer moet groeien, maar dat dit de nodige tijd zal kosten. De uitgestoken hand is gegeven en is nog steeds uitgestoken volgens Suijk. Omdat de twee opties die door de informateur voorlagen beiden werden afgeblazen, kon de informateur beslissen zijn opdracht terug te geven. Hij besloot echter een derde en wellicht onverwachte optie voor te stellen, waarbij Leefbaar Krimpen en de SGP met elkaar zouden praten.

In de spiegel kijken

Wilma Lingen van Stem van Krimpen wilde graag weten of Leefbaar de door Stem voorgestelde spiegel ook voor had gehouden. Suijk beaamde dit en zei dat dit ook intern tot nieuwe inzichten en wijzigingen heeft geleid. Ook in het eerste gesprek met de SGP zijn over en weer stevige woorden gesproken over gedrag en verhoudingen in de afgelopen jaren. Suijk gaf toe dat ook zijn partij, evenals anderen in de raad, zich niet altijd netjes hebben gedragen en dat mede door de stevige gespreken het vertrouwen tussen Leefbaar en SGP groeide. Dit gaf de informateur de kans deze twee partijen als motorblok voor te stellen.

SGP maakt mislukken eerste twee opties duidelijk

Arren van Tienhoven kreeg namens de SGP het woord en lichtte nog eens toe dat de eerste optie van Leefbaar, Stem en CDA, alsook de tweede optie van Stem, SGP, CDA geen doorgang vonden. Hierop is de informateur om opheldering gevraagd, omdat optie twee nooit van start was gegaan. De informateur liet duidelijk weten dat het in beide gevallen de Stem van Krimpen was die deze opties niet wilde, of niet aandurfde op dat moment. “laten we daar dan nu ook eens volstrekt helderheid over hebben”, leek Van Tienhoven Stem de spiegel voor te houden.

Na bedenking en aandachtspunten toch in gesprek met Leefbaar

De SGP had op de vraag van de informateur om met Leefbaar Krimpen te gaan praten zeker haar bedenkingen geuit en aandachtspunten meegegeven die voor een eerste gesprek noodzakelijk waren. “Overigens heeft de informateur die teruggekoppeld aan de raad, dus kan toch niemand verbaasd zijn geweest dat onze partijen een gesprek zijn aangegaan”, laat Van Tienhoven weten.

Leefbaar een partij met andere intentie en houding geworden

Hij gaf toe dat na de afgelopen vier jaar het geen logische keuze leek om met Leefbaar in zee te gaan, maar kijkend naar de toekomst en de stevige gesprekken die hebben plaatsgehad, zag de SGP in Leefbaar een fractie in een andere samenstelling, andere intentie en andere houding. In de 9 weken die volgden groeide het onderlinge vertrouwen, maar ook het respect naar elkaar.

Compliment aan Anthon Timm voor begeleiding Grote Kruising

Tot slot van zijn betoog gaf hij nog een compliment aan oud-wethouder Anthon Timm, omdat hij het project van de Grote Kruising ruim binnen de tijd en binnen het budget heeft weten te realiseren. “En dat is uitzonderlijk in Nederland”, besloot Van Tienhoven. Hij kreeg op dat moment verder geen vragen

Miedema van CDA laat weten vanuit luxepositie te hebben gehandeld

Bij het betoog namens het CDA liet Miedema weten dat zij niet voor de eerste optie gekozen hadden, omdat zijn partij in de luxepositie zat in beide opties genoemd te worden. “En eerlijkheidshalve zagen wij dat de optie met de SGP ons beter paste.” Waarom de tweede optie alsnog af was gevallen, was ook het CDA niet duidelijk geworden. Nadat het ‘motorblok’ gevormd was en partijen hun vertrouwen in elkaar hadden uitgesproken, wilde het CDA zich om die reden graag aansluiten.

Slotboom-Zeedijk laat verwijt SGP niet aan zich voorbij gaan

Wilco Slotboom-Zeedijk kwam terug op de bijdrage van de SGP, waarin de informateur de Stem van Krimpen zou hebben aangewezen als de partij die geen van beide opties zag zitten.. Hij was zeer verbolgen over het feit dat de Stem dit verweten werd. “Wij hebben ons nooit uitgesproken tegen één van de opties. Als dat wordt gezegd is dat verzonnen. Wij waren nog steeds bezig om van optie 1 iets te maken. Er was geadviseerd een robuuste coalitie te vormen en daar waren 11 zetels te dun voor. Ondanks dat het CDA deze eerste optie niet wilde, waren wij nog bezig andere partijen hiervoor te zoeken.”

Stemming over kandidaat-wethouders

Ook hier lagen voldoende gevoeligheden op de loer. Kandidaat-wethouder Kirsten Jaarsma (LK) was in een eerdere periode 2 jaar wethouder voor Stem van Krimpen, maar heeft zich toen om gezondheidsredenen teruggetrokken. Later heeft zij de overstap naar Leefbaar Krimpen gemaakt. Er was twijfel of zij nu dan wel de 4 jaar vol zou houden.

Voor kandidaat-wethouders John Janson en Wubbo Tempel lag de gevoeligheid vooral in het feit dat beiden niet woonachtig zijn in Krimpen aan den IJssel. Alleen over wethouder Van der Wal leek geen discussie. De schriftelijk stemming had ook wel iets demonstratiefs in zich. Zo werd Jaarsma met 11 stemmen van de 19 verkozen en kregen Saskia Bijl en Anthon Timm ieder 3 stemmen voor een wethouders post. Ook andere kandidaat-wethouders kregen hier in meer of mindere mate mee te maken. Hugo van de Wal kwam met 17 stemmen voor, vrij ongeschonden door de stemming.

Nieuwe wethouders Wubbo Tempel, Hugo van der Wal, John Janson en Kirsten Jaarsma
Nieuwe wethouders Wubbo Tempel, Hugo van der Wal, John Janson en Kirsten Jaarsma – Foto: Wijntjes Fotografie

Installatie wethouders, raadsleden en burgerraadslid

Uiteindelijk konden alle wethouders door burgemeester Vroom geïnstalleerd worden. Daarna werden nog 2 nieuwe raadsleden geïnstalleerd: de heren Jacobs (SGP) en Van Heemst (Leefbaar). Als nieuw burgerraadslid werd de heer Van Nieuwkoop (SGP) benoemd.

Wilma Lingen, raadslid van Stem van Krimpen, wilde van de kandidaat-wethouders expliciet de toezegging krijgen dat zij zich bovenal gaan inzetten voor het herstel van vertrouwen tussen partijen en raadsleden. Die toezegging werd door alle vier ook gedaan.

Voorzichtige conclusie

Het was een pittige avond. Er zit nog veel pijn over de wijze waarop het hele proces verlopen is en over de wijze waarop is gecommuniceerd, of misschien wel een gebrek aan communicatie. Ook de (in)formateur lijkt te hebben bijgedragen aan een stuk miscommunicatie, waardoor Stem van Krimpen dacht nog met optie 1 bezig te zijn, terwijl de heer Gossink blijkbaar had laten weten aan de SGP en Leefbaar, dat de Stem niet wilde. Die kou moet nog uit de lucht en daar zullen wellicht meerdere handen in eigen boezem gestoken moeten worden.

Al met al geen denderende start van een nieuw bestuur. Daarom werd ook meermaals de hoop op herstel van vertrouwen uitgesproken. Nu lijkt er nog teveel gevoel van onrecht, frustratie en onduidelijkheid te zijn, dat echt zal moeten worden weggenomen. Een opdracht die het nieuwe bestuur een stevige uitdaging biedt, die gezien het verloop van de avond zeker niet op de lange baan geschoven kan worden.

U kunt de raadsvergadering zelf terugkijken op de website van NotuBiz.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio