Heroverweging beleid door tekort op begroting in Vlaardingen

Vlaardingen – Vlaardingen lijkt de komende jaren minder geld te hebben voor nieuwe plannen. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde Herijking Meerjaren Financieel Perspectief. Vanaf 2020 komt er vanuit het kabinet oplopend 2,5 miljoen euro beschikbaar voor nieuw beleid. Daarentegen loopt de huidige begroting een tekort op van 2,8 miljoen euro.

Heroverweging beleid

Wethouder financiën Arnout Hoekstra: “Vlaardingen kan de tekorten opvangen, omdat er jaarlijks grote spaarbedragen zijn begroot. Deze spaarbedragen zijn echter bedoeld om te zorgen dat Vlaardingen uiterlijk in 2026 weer voldoende solvabel is. Als wij de tegenvallers opvangen door minder te sparen, halen we dit doel niet. Denkbare scenario’s zijn dat we oud beleid gaan schrappen of geplande investeringen heroverwegen. Ik hoop daar snel over in gesprek te gaan met de gemeenteraad, want er zijn natuurlijk meerdere scenario’s denkbaar.”

Geen voorjaarsnota

Dit meerjarenperspectief komt dit jaar in plaats van de Voorjaarsnota, die niet gemaakt is in verband met de verkiezingen. In het perspectief staan de kaders voor het komende begrotingsjaar.

De kaders zijn vanwege de verkiezingen en het te vormen raadsprogramma beperkt tot noodzakelijke onbeïnvloedbare en autonome ontwikkelingen. Voorbeelden van onbeïnvloedbare ontwikkelingen zijn gewijzigde wet- en regelgeving, de effecten van de meicirculaire en besluitvorming over de financiën van gemeenschappelijke regelingen. Autonome ontwikkelingen zijn zelfstandige ontwikkelingen die voortvloeien uit vastgesteld beleid of uit eerdere besluitvorming over beleidsvoornemens. Denk aan actualisaties op grond van cliëntenaantallen, woningaantallen, areaaluitbreidingen en -verkleiningen.

Investeringsplafond van € 10 miljoen

In het Financieel Beleidskader 2016 is een aantal belangrijke uitgangspunten vastgelegd om de gemeentelijke financiële positie ook voor de lange termijn gezond te houden. Door een meerjarig gemiddeld investeringsmaximum van € 10 miljoen in te stellen blijven we onder de netto schuldquote van 100%. Door jaarlijks een spaarbedrag aan de Algemene reserve toe te voegen streven we naar een solvabiliteit van 30% op de middellange termijn (uiterlijk 2026).

De VNG heeft als richtlijn aangegeven dat een solvabiliteitspercentage lager dan 20% als ‘meest risicovol’ wordt gezien. Tussen de 20% en 50% beschouwt de VNG als een ‘neutrale’ positie. De laatste inzichten laten zien dat het percentage stijgt van 20,6% in 2017 tot 26,4% in 2026. De solvabiliteit wordt dus wel verbeterd, maar haalt nog niet de gewenste 30%.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img