Reactie gemeente Capelle op Rekenkamer onderzoek het Nieuwe Rivium. “Toezicht gedegen ingericht”

Capelle aan den IJssel – Het Capelse college laat in een reactie op het Rekenkameronderzoek naar het Nieuwe Rivium weten dat de projectorganisatie voor de nieuwe werk- en woonwijk verantwoord en met voldoende kennis en expertise is ingericht. Al sinds 2019 is er een duidelijke projectstructuur waarbij de rollen en verantwoordelijkheden van het college, de ambtenaren en externe projectontwikkelaars helder beschreven zijn.

Reactie

Door een goede informatievoorziening is de gemeenteraad voldoende in staat gesteld haar kaderstellende- en controlerende taak in te vullen. Capelle aan den IJssel wil de komende jaren, samen met projectontwikkelaars, de herontwikkeling van het Nieuwe Rivium faciliteren. De wijk moet een levendig, bereikbaar en duurzaam werk-woongebied worden. In totaal kunnen hier zo’n 5.000 woningen worden gerealiseerd. Het college kan zich in verschillende conclusies en aanbevelingen vinden en ziet daarin een stimulans om het beleid door te zetten. De Rekenkamer deed onderzoek naar het project- en risicomanagement van het Nieuwe Rivium op verzoek van de Capelse gemeenteraad.

Rekenkamer

In haar onderzoek beoordeelde de Rekenkamer of het project- en risicomanagement voldoende toereikend is om de gebiedsontwikkeling het Nieuwe Rivium binnen de gestelde kaders uit te kunnen voeren. Ook onderzocht de Rekenkamer of de gemeenteraad voldoende in staat wordt gesteld zijn controlerende rol te vervullen.

Wethouder Maarten Struijvenberg van Stadsontwikkeling: “Het interne toezicht is gedegen ingericht met een actuele en heldere projectstructuur in lijn met het Capelse schema projectmatig werken. Bestuurlijk en ambtelijk is het duidelijk wie opdrachtgever en opdrachtnemer is. Bovendien heeft de projectorganisatie mensen aan boord met voldoende kennis en expertise op het gebied van stedelijke ontwikkeling. In het projectplan over het Nieuwe Rivium staan alle zaken die van belang zijn helder beschreven: de doelen, de risico’s, de besluitvorming, de projectorganisatie, de communicatie, de participatie, de financiële paragraaf en de projectplanning. Daarmee is de projectopdracht duidelijk met alle kenmerken van een integraal projectplan.”

Betrokkenheid gemeenteraad

Het college realiseert zich dat in een eerdere fase nog geen formele periodieke voortgangsrapportage voor de gemeenteraad was. Raadsleden zijn wel tijdens het projecttraject geïnformeerd over de voortgang en actuele zaken. Maarten Struijvenberg: “Met de raad zijn we in gesprek om hier meer vorm en structuur aan te geven. Op een manier zoals de gemeenteraad dat wil. Zoals de Rekenkamer aangeeft, biedt de reeds opgestelde ruwe versie van de voortgangsrapportage een goede basis voor verdere uitwerking.” Het college is het oneens met de conclusie van de Rekenkamer dat er onvoldoende samenhangend integraal inzicht is in het project. Maarten Struijvenberg: “De projectdoelen, de ambitie en uitgangspunten zijn uitgebreid omschreven in de Projectopdracht Het Nieuwe Rivium, Het Meerjaren Programma Stadsontwikkeling (MPS) en het Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM en meerdere malen voorgelegd en besproken met het ambtelijke team, het college en de gemeenteraadraad. Daarbij is expliciet stilgestaan bij de koers van het project.”

Het Capelse college constateert ook dat de risicoanalyse Rivium met de betrokken ambtelijke organisatie en de gemeenteraad is opgesteld en besproken. Ook het benodigde budget is zorgvuldig geraamd, met marktpartijen afgestemd en op de juridische haalbaarheid getoetst.

Marktpartijen financieel verantwoordelijk

De Rekenkamer concludeert verder dat gemeente en marktpartijen nog niet tot bindende financieel juridische afspraken zijn gekomen waardoor er onvoldoende zekerheid zou bestaan dat het Nieuwe Rivium zonder gemeentelijke kosten en risico’s kan worden gerealiseerd. Wethouder Maarten Struijvenberg: “Zowel raad als college eisen de zekerheid dat marktpartijen de financiering van de herontwikkeling voor hun rekening nemen. Dit uitgangspunt wordt door marktpartijen onderschreven. Voordat de herontwikkeling van het Rivium van start kan gaan, zal er een getekende samenwerkingsovereenkomst moeten zijn, waar dit in terug komt.”

Ruimte voor verdere verbetering

Hoewel het college op een deel van de bevindingen van de Rekenkamer een andere zienswijze heeft, neemt het college een aantal aanbevelingen wel over. Zoals het verder uitwerken van het al bestaande integrale projectplan. De gemeente zal ook een projectcontroller aanstellen om te borgen dat risicomanagement integraal deel uitmaakt van de projectbeheersing. Inmiddels is de gemeente bezig met een dashboard, waarop snel en eenvoudig te zien is welke risico’s zijn toe- of afgenomen en welke risico’s nieuw zijn of juist uit de top-10 zijn verdwenen. Dit dashboard wordt opgenomen in de project voortgangsrapportage. Het onderzoeksrapport van de Rekenkamer naar het Nieuwe Rivium is vandaag aangeboden aan de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel. Binnenkort wordt het onderzoeksrapport door de gemeenteraad besproken. Het volledige rapport is te lezen op: https://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/het-nieuwe-rivium/

de Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het college gevoerde bestuur. Onder het onderzoek naar de rechtmatigheid valt niet de controle op de jaarrekening. De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen onderzocht worden. De gemeenteraad kan een gemotiveerd verzoek indienen voor een onderzoek, maar ook inwoners kunnen een gemotiveerd verzoek indienen. De rekenkamer streeft ernaar om twee à drie onderzoeken per jaar uit te voeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nederlandse eerste Digitale Balie in Rotterdam wint prijs

De gemeente Rotterdam heeft de Actualiteitstrofee van de GemeenteDelers 2021 gewonnen in de categorie corona voor de digitale balie. In totaal deden 64 gemeenten...

Rijkswaterstaat vervangt aandrijving stuw Hollandsche IJsselkering

Krimpen aan den IJssel - Vandaag is Rijkswaterstaat begonnen aan een grote klus samen met een aannemer, bij de stuw aan de westzijde van...

Circulair Loket voor gemeente Rotterdam vanaf 21 juni open

Rotterdam - Als eerste stad in Nederland opent Rotterdam een Circulair Loket voor ondernemers. Zij kunnen er terecht met alle vragen die komen kijken...

Ransomware: Campagne moet MKB-ers waakzaam maken voor online criminaliteit

Krimpen aan den IJssel - Ondernemen zonder internet is niet meer denkbaar. O.a. ransomware bedreigd deze toenemende afhankelijkheid van ICT. Het maakt ondernemers kwetsbaar...

Blijft ING gebouw Capelle behouden of toch nieuwbouw?

Capelle aan den IJssel – De gemeente heeft de bewoners van initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’ en parallel daaraan eigenaar HIG ruimte en tijd...

Rugby Topsport Rotterdam

Rotterdam - Sinds een maand is Rotterdam een nieuwe stichting rijker, voluit de stichting Rugby Topsport Rotterdam. De initiatiefnemers Benno Wiersma, Marcus van Engelsdorp...

Waar blijft de wapeninzamelingsactie? Leefbaar Capelle is het zat!

Capelle aan den IJssel - Opnieuw een bedreiging door een jongen met een vleesmes. Leefbaar Capelle wil een wapeninzamelingsactie op te zetten. "Het is...

Werken aan herstel voor een sterk Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel – De coronapandemie is ook voor Capelle aan den IJssel niet zonder gevolgen gebleven. Herstel is hard nodig. Vele Capellenaren, jong en...