17.2 C
De Bilt

Gemeente Súdwest-Fryslân investeert 3 miljoen extra in wegen en kades

Gemeente Súdwest-Fryslân investeert ook dit jaar volop in kades en wegen. Het college maakt er 3 miljoen euro extra voor vrij. Hiermee gaat de gemeente onder andere de Julianastraat in IJlst en de Sytzamaweg, Van Camminghaweg en een parkeerterrein bij de kerk in Arum aanpakken.

Wethouder Henk de Boer: “Us diken en wetters binne fan grut belang foar ús ynwenners, ûndernimmers en toeristen. Wy wolle se graach feilich en goed hâlde. Dêrom wolle wy ynvestearje.”

Gemeente gaat op dezelfde voet verder als vorig jaar

Het is niet het eerste jaar dat de gemeente Súdwest-Fryslân in haar kapitaalgoederen investeert. Ook vorig jaar maakte de gemeente al 3 miljoen euro extra vrij. “Wy hawwe dêr al hiel wat diken en kaden mei oanpakt. Mei in oantal binne wy noch hieltyd drok dwaande. Bygelyks de kade fan ’e Achtvoet yn Hylpen,” geeft wethouder De Boer aan. “Foardat we oan in wurk begjinne, sjogge we wat der noch mear barre moat op dat plak, lykas it fernijen fan it rioel of it oanlizzen fan grien. Sa hawwe ús ynwenners en ûndernimmers it minste lêst fan ’e wurksumheden en kinne wy effisjint wurkje.”

Voor dit jaar bekeek de gemeente opnieuw waar onderhoud of vervanging het meeste nodig is. “Je geane yn it foarste plak nei hoe feilich in dyk of kade is. Dêrnei sjogge je nei hoe faak oft er brûkt wurdt en wat it fernijen of ferfangen kostje sil,” vertelt wethouder De Boer.

Werkzaamheden in Burgwerd, Parrega, Arum, IJlst, Kimswerd en Wons 

Dit jaar gaat de gemeente aan de slag met de kade aan de Doniaweg in Burgwerd en de Trekweg in Parrega. In Arum werkt de gemeente dit jaar aan de Sytzamaweg, Van Camminghaweg en een parkeerterrein bij de kerk, In IJlst aan de Julianastraat, in Kimswerd aan de Dijksterbuursterlaan en in Wons aan de Noorderlaan en Wildinghelaan. Daarnaast pakt de gemeente verschillende betonwegen aan. Bij een aantal van deze wegen wordt het werk al voorbereid. Andere wegen en kades volgen later dit jaar, met uitloop tot in 2024.

De komende twee jaar meer investeringen in kapitaalgoederen

“Fansels binne wy net de iennichsten dy’t mei ûnderhâld dwaande binne. De provinsje en Rykswettersteat binne ek ferantwurdlik foar in part fan de diken yn ús gemeente. It bekendste foarbyld is de A7, wer op dit stuit Rykswettersteat drok dwaande is rûn it akwadukt,” geeft wethouder De Boer aan. De gemeente heeft hierover nauw contact met Rijkswaterstaat en de provincie. “Elkenien hopet dat der gau in oplossing komt. Lokkich kin der aanst oan beide kanten wer in rydstrook iepen, dat is in goede earste stap. Want de ympakt is grut.

Fansels foar de minsken dy’t normaal binne de A7 te nimmen en no omride moatte. Mar al hielendal foar de minsken út ’e omlizzende doarpen, wêr as no folle mear ferkear del komt. It omridende swiere ferkear soarchet dêrby ek noch foar ekstra belesting en mear slitage fan diken en bygelyks brêgen.

Opnieuw veel investeren komende twee jaar

De komende twee jaar hoopt de gemeente opnieuw veel te investeren in haar kapitaalgoederen: “It is wichtig foar de feiligens en it besparret op termyn jild. We wolle bywêze yn ús ûnderhâld oan diken en kaden. Al binne we al wat ôfhinklik fan priisskommelingen en tidiche levering fan materialen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio