Restauratie grafmonumenten gemeente Hulst

grafmonumenten
Ingang begraafplaats

Hulst – De begraafplaats aan de Zoutestraat/Glacisweg te Hulst is een bijzondere plek, onder andere vanwege de bijzondere historische graven die er liggen. Om de begraafplaats te behouden voor de toekomst is geld nodig voor de restauratie en onderhoud van de grafmonumenten. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor dit beschikbaar te stellen.

De begraafplaats aan Zoutestraat/Glacisweg te Hulst is in 1870 in gebruik genomen. Er vonden begrafenissen plaats totdat in 1985 de begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg werd geopend. Wel gebeuren aan de Glacisweg zo nu en dan nog bijzettingen in bestaande graven.

In 2016 werd een werkgroep samengesteld met als doel een rapport te maken over het herstel van de historische en cultuurtechnische waarden van de begraafplaats. Deze groep bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente Hulst; Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten.

In haar rapport geeft de werkgroep aan hoe de begraafplaats in de toekomst kan worden
onderhouden. Ook zijn doelstellingen geformuleerd. Het doel is de begraafplaats voor langere tijd in stand te houden en de locatie een plaats te geven in deze tijd. Bekeken zal worden hoe de begraafplaats – door (nieuwe) activiteiten – een nieuwe functie kan krijgen. Daarbij wordt gedacht aan kennisoverdracht door bijvoorbeeld rondleidingen, exposities, etc. Daarnaast wordt er naar gestreefd de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden van de begraafplaats te conserveren. Hiervoor moeten maatregelen worden genomen om verval tegen te gaan.

In het rapport wordt ook voorgesteld om de originele ingang van de begraafplaats aan de
Zoutestraat in ere te herstellen. Bij de recente reconstructie van de Zoutestraat is deze ingang al voorzien van de benodigde parkeerplaatsen. Daardoor kan deze ingang ook als zodanig in gebruik worden genomen. De ingang aan de Glacisweg kan worden afgesloten voor auto’s en alleen nog worden gebruikt als dienstingang voor de uitvoerende onderhoudsdiensten.

Restauratie & onderhoud

Er is een beheersplan gemaakt. Daarin staat hoe het groen, de gebouwen en de gebouwde
elementen op de begraafplaats kunnen worden opgeknapt en in goede staat worden gehouden. Het plan dient als leidraad voor het in goede staat houden van de begraafplaats.
Een aantal monumentale graven, die behoren tot het Rijksmonument, worden opgeknapt. Niet alle monumentale graven zullen hier voor in aanmerking komen. Er moeten keuzes worden gemaakt.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam