9.3 C
De Bilt

Financiële beeld voor Losser structureel positief

Losser – De belangrijkste conclusie uit de Voorjaarsnota 2021-2025 van de gemeente Losser is dat het financiële meerjarenbeeld structureel sluitend is. Met dit goede vooruitzicht is het in Losser mogelijk om in de periode t/m 2025 de nodige investeringen en wensen te realiseren. Daarbij wordt de hondenbelasting afgeschaft. En, afgezien van de jaarlijkse indexatie, stijgen de algemene belastingen niet.

Financiële positie

Wethouder Harry Nijhuis: “naast het betalen van de kosten en de investeringen die we móeten doen in onze normale dienstverlening en bedrijfsvoering, biedt het meerjarige financiële perspectief ons de mogelijkheid om te investeren in onze gemeenschap. We trekken bijvoorbeeld extra geld uit voor participatie, mobiliteit en veiligheid. Er gaat meer geld naar het verenigings- en culturele leven. We planten veel nieuwe bomen aan, bestrijden de eikenprocessierups en stimuleren biodiversiteit en duurzaamheid. We investeren in al onze dorpen en het buitengebied, zowel fysiek als sociaal.”

Een vitale, toekomstbestendige samenleving

Nijhuis: “Ons beleid is erop gericht om de leefbaarheid, vitaliteit en de sociale samenhang in onze hele gemeente te bevorderen. De deelname aan cultuur en sport in onze gemeente stimuleren we via extra subsidies en faciliteiten.”

Meer regie over de zorgkosten

Wethouder Anja Prins: “Het sociaal domein legt een fors beslag op de beschikbare financiële middelen van onze gemeente. De toenemende vergrijzing brengt een hogere zorgvraag met zich mee. Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig thuis wonen, er komt een grotere druk op mantelzorgers. En daarmee groeit de vraag naar ondersteuning door de gemeente. Via het uitvoeren van pilots leren we hoe we de groei van de uitgaven in het sociaal domein kunnen reduceren.
In de Woonvisie 2021–2031 nemen we de nieuwe kaders voor het realiseren van woningen op: woningen die tegemoetkomen aan de vraag van onder anderen onze inwoners, starters en senioren.”

Uitvoeren van de afspraken uit het Klimaatakkoord

“Het college hecht zeer aan duurzaamheid”, aldus wethouder Jaimi van Essen. “We voeren vele activiteiten uit op basis van onze meerjarige duurzaamheidsagenda. Daarnaast willen we de afspraken uit het landelijke Klimaatakkoord, bijvoorbeeld ter beperking van de CO2 uitstoot, regionaal en lokaal uitvoeren, Hiervoor is het, in de visie van het college, wel noodzakelijk dat de rijksoverheid regie neemt. En dat zij onze inwoners duidelijkheid geeft over de noodzaak van grootschalige opwekking van duurzame energie via wind en zon. Binnen deze aanpak behouden de decentrale overheden vervolgens hun eigen afwegingsruimte.”

Aandacht voor jongeren en jongerenwerk

Jongerenwerkers leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de eigen kracht van Losserse jongeren. Ook werken zij aan veilige en leefbare dorpen waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor jongeren. Zij leggen contact met de jongeren op straat en nemen de informatie mee terug om vroegtijdig erop in te spelen. In deze onzekere tijd zijn jongerenwerkers van cruciaal belang om het welzijn van jongeren te stimuleren. Anja Prins: “We investeren, samen met Fundament, fors in de aandacht voor jongeren en jongerenwerk. Gericht op de eigen kracht van jongeren via talentontwikkeling en preventie.” Tot eind 2023 wordt het jongerenwerk geïntensiveerd. Daarna wordt besloten of voortzetting van de intensivering noodzakelijk is.

Burgemeester Cia Kroon: “We gaan extra inzetten op preventieve maatregelen gericht op jongeren. Door de corona-maatregelen hebben zij het momenteel moeilijk. Onze inschatting is dat door het nemen van preventieve maatregelen ‘erger’ wordt voorkomen. De uitbreiding van het huidige ondersteuningsaanbod – aanvullend op de inzet van Stichting Fundament – zal van meerwaarde zijn.”

Actuele visie op mobiliteit

“In Losser hebben we dringend behoefte aan een vastgestelde visie op het gebied van mobiliteit”, zegt wethouder Anja Prins: “die gaat over verkeer, vervoer van mensen, parkeren en dergelijke. Met daarbij een concreet uitvoeringsprogramma. In de Voorjaarsnota 2021 hebben we nu budget opgenomen om deze visie op te stellen.”

Bespreken en besluiten in de gemeenteraad

De Voorjaarsnota 2021 geeft een actueel inzicht in het verloop van inkomsten en uitgaven van het lopende begrotingsjaar 2021. Daarnaast kijkt de Voorjaarsnota vooruit naar het te voeren beleid en de inkomsten en uitgaven in de jaren 2022-2025. De gemeenteraad bespreekt in de komende weken de Voorjaarsnota en zal aangeven op welke onderwerpen zij andere keuzes maakt. Op dinsdag 6 juli wordt de Voorjaarsnota definitief vastgesteld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio