20 C
De Bilt

Provincie investeerder in betere landbouw

Zuid – Holland – Het Rijk, gemeenten, provincie en waterschappen werken samen aan maatschappelijke opgaven zoals alle huizen van het Gronings gas af en stimuleren duurzame landbouw. De overheden spraken dit op 14 februari met elkaar af en ze geven hiermee invulling aan de plannen uit het regeerakkoord.

Gezamenlijke aanpak in Zuid-Holland

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen. In Zuid-Holland werken we samen met gemeenten en bedrijven aan de transitie naar duurzame energie door het Groninger gas los te laten en huizen aardgasvrij te bouwen of aardgasvrij te maken. Dit kan in een deel van ons gebied door de aanleg van een transportnet van (rest)warmte uit de industrie en inzet van meer geothermie. Iedereen kan op dit moment al bijdragen door zoveel mogelijk bewust om te gaan met energie, te besparen of zelfs energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. Hierdoor verbeteren we gelijktijdig het klimaat door CO2-reductie (doelstelling is 49% in 2030). Toekomstbestendig wonen betekent voor de provincie Zuid-Holland wonen binnen bestaand stads- en dorpsgebied dichtbij voorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer. Dat betekent niet bouwen in het groen, maar het aanwenden van bestaande ruimte als leegstaande kantoren en terreinen.

Innovatie in de Duurzame Landbouw

Ook bij de inrichting van ons landschap moet rekening gehouden worden met klimaatverandering, bodemdaling en biodiversiteit. Boeren vervullen hierin een belangrijke rol, dat vergt wel een andere manier van produceren: niet alleen produceren voor de wereldmarkt maar ook het leveren van agrarische producten en diensten voor de eigen omgeving. En daarom richten we ons  op transitie en innovatie in het landbouw- en voedselsysteem  binnen de stedelijke omgeving van Zuid-Holland. Met de oprichting van het zelfstandige netwerk Voedselfamilies ondersteunt de provincie de duurzame landbouwpioniers in de ontwikkeling van nieuwe duurzame perspectieven en verdienmodellen.

In Zuid-Holland liggen bij uitstek veel kansen om de regionale economie te versterken. We hebben internationaal opererende bedrijven, een sterk MKB, uitmuntende kennisinstellingen, de grootste mainport van Europa en toonaangevende greenports. De provincie zet samen met de andere overheden in op samenwerking om de slagkracht van deze afzonderlijke spelers te vergroten en stimuleert innovatie om te komen tot een meer duurzame manier van produceren.

Samen komen we verder

Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Het Rijk heeft hiervoor €1,4 miljard extra geld beschikbaar gesteld voor de opgaven in het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Dit werd woensdag 14 februari bekend gemaakt door minister-president Rutte, de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), burgemeester Van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, commissaris van de Koning Remkes van het Interprovinciaal Overleg en dijkgraaf Oosters van de Unie van Waterschappen.

Voor provincies is het belangrijk dat IBP goed aansluit op de Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ die provincies, gemeenten en waterschappen dit voorjaar presenteerden. Het Programma biedt een basis voor een meerjarige programmatische nationale aanpak met landsdekkend integrale regionale energie- en klimaatstrategieën, waarbij de decentrale overheden het voortouw nemen om dit samen met het Rijk uit te werken.

In het Interbestuurlijke Programma (IBP) wordt samengewerkt aan de opgaven en wordt uitvoering gegeven aan een aantal afspraken in het regeerakkoord. De komende tijd wordt besteed om knelpunten en oplossingen in beeld te brengen. Dat moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio