Hondenspeelparadijs in het nauw door gemeentebeleid.

Bunnik – In 2010 besloten Gert de Klein en Stephanie van Rooij een hondenspeelparadijs op te gaan zetten omdat de gemeente wel hondenbelasting heft, maar er verder geen voorzieningen waren getroffen voor honden. Er volgen vele gesprekken en vergaderingen met de gemeente Bunnik, die hen eerst een stuk grond toewezen, maar naderhand weer introkken omdat dit stuk grond verpacht werd aan een gemeente ambtenaar. Zo vertellen de beheerders van het hondenspeelparadijs.

Het begin

De gemeente gaf de oprichters mondeling toestemming om een boer te zoeken, waarbij ze op agrarisch gebied hun plannen konden uitvoeren. Er werd door de gemeente niet gereageerd op de vraag of er vergunning nodig waren. In juni 2016 konden de oprichters een stuk grond huren aan de Achterdijk in Bunnik, waar zij zijn toen ze het land kregen meteen zijn gaan lesgeven vanuit hun hondenschool terwijl ze het park opbouwden. In februari 2017 deden de oprichters mee aan de carnavalsoptocht waarmee zij de gemeenteprijs wonnen. De oprichters maakte gebruik van de optocht om de opening van het hondenparadijs aan te kondigen. Ook de burgemeester werd uitgenodigd.
Echter was deze bij de opening op 24 juni 2017 niet aanwezig.

IMG 20190308 085950 1 - Regio Online
foto: Hondenspeelparadijs

“Ondertussen pronkt de gemeenteprijs die wij in 2017, vòòr de officiële opening van het paradijs ontvingen tijdens de carnaval, in onze schuilhut.”

Overlast

Nog geen vier maanden na de opening kwam er op zaterdagmiddag, waarop een BOA langs kwam. Er zou geklaagd zijn over geluidsoverlast en parkeren. Een BOA kwam naar aanleiding van die klachten poolshoogte nemen.
Deze was twee uur in het hondenspeelparadijs gebleven, maar constateerde niets dat niet mocht. Ook in juni en december 2018 zijn er twee BOA’s langs geweest, zij zeiden niet waarom, maar kwamen om foto’s te maken. Ook aan de BOA’s is gevraagd of men iets verkeerd deed of dat er wellicht iets geregeld moest worden. Na hun bezoek hebben de beheerders nooit een terugkoppeling gekregen ergens over.

Op 28 juni dit jaar kwam er een brief “Voornemen last onder dwangsom Hondenschool”. Hierin stond dat er naar aanleiding van een klacht een verzoek tot handhaving is gedaan en daaruit bleek dat het hondenspeelparadijs in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. Het speelparadijs zou daarom op korte termijn moeten sluiten met daarop een dwangsom van 50.000euro.

Er werd hen twee weken de tijd werd gegeven om een zienswijze (een onofficieel bezwaar tegen het voornemen van de gemeente ) in te dienen. Na contact met de advocaat kregen ze een week uitstel, waarna de zienswijze wordt ingediend.

Op 25 juli 2019 kwam er een uitnodiging om op gemeentehuis met Handhaving en Hoofd Dienstverlening te praten. Het blijkt dat de zienswijze nog niet is gelezen en zouden niet weten dat deze er al was. In de vergadering hadden ze het vooral over dat de communicatie niet goed was verlopen en graag zouden zien dat er nu een gezamenlijk persbericht zou volgen. De lokale media hebben vervolgens geprobeerd iets los te krijgen bij de gemeente maar werden weggestuurd.

IMG 20170628 102749 - Regio Online
Foto: hondenspeelparadijs

Petitie

Er was door een bezoeker (Kimberly) een handtekeningen actie gestart, die in één dag al duizend handtekeningen had opgeleverd. Op dit moment zijn dat er zelfs meer dan 2000!

De afgelopen weken zijn de beheerders bezig geweest met te proberen een datum te krijgen voor de overhandiging van de petitie. De jurist van de gemeente wilde dit op dinsdagmiddag doen bij de wethouders. In overleg met een raadslid is besloten de petitie toch te overhandigen voorgaand aan het open huis van de gemeenteraad. Er ligt nu een verzoek voor donderdag 19 september. Dit moet nog goedgekeurd worden door de ‘agenda commissie’.

.Klachten 

Begin juli heeft het beheer al aan de jurist van de gemeente gevraagd om inzicht te krijgen in de klacht. Zij kregen hierop een link die niet werkte. Daarna is op het gemeentehuis gevraagd naar het rapport van de 1e BOA , dat blijkt er niet te zijn. Na 4 keer bij de gemeente langs te zijn gegaan, kregen zij eindelijk een link die werkt. De Gemeente zou gezegd hebben dat er meerdere klachten zijn. In de link blijkt 1 klacht over blaffende honden te staan. Er staat geen datum bij of tijdstip, dus het zouden net zo goed honden van zijn buurman kunnen zijn geweest, veronderstellen de beheerders .

“Niemand kan ons op dit moment vertellen wanneer onze zaak besproken wordt in het college”. 

Wel hondenbelasting, geen hondenbeleid

Bunnik heft wel hondenbelasting en int maar liefst 69.000 euro, maar kent geen hondenbeleid. Het Honden Speelparadijs voorziet in deze leemte. Het Hondenspeelparadijs is een particuliere stichting, zonder winstoogmerk. Afgezien van het sociale gebeuren voor honderden honden en hun bazen uit de wijde omgeving, biedt het Speelparadijs stageplekken voor omringende scholen. Daarenboven kunnen mensen er inburgeren of vrijwilligerswerk doen. De functie die het Speelparadijs heeft, is dus hond-overstijgend en van regionaal belang.

Open brief

Ellen Velders, een regelmatige bezoekster van het hondenspeelparadijs liet het er niet bij zitten. Zij schreef een open brief aan de wethouder mevr. M.H. Spil (Ruimtelijke Ordening)

Onderstaande is een open brief aan wethouder Spil over de toekomst van het Honden Speelparadijs aan de Achterdijk in Bunnik geschreven door Ellen Velders op persoonlijke titel.

Aan de wethouder belast met Ruimtelijke Ordening mevr. M.H. Spil persoonlijk

Singelpark 1
3984 NC Odijk
Bunnik, 23 juli 2019,

Geachte mevrouw Spil,

Graag verneem ik voor 30 augustus 2019 uw inhoudelijk heldere en feitelijke visie met betrekking tot de toekomst van de Stichting Honden Speelparadijs aan de Achterdijk 28 – 30 in Bunnik.

Toelichting:

Samen met mijn twee honden, ben ik sinds eind april dit jaar een regelmatig bezoeker van dit Honden Speelparadijs.

Het is er gastvrij en onberispelijk onderhouden. Het publiek gedraagt zich sociaal, zo ook de honden. Er is geen parkeerprobleem. Op een enkele enthousiaste blaf na, is het er rustig en ruim. Het speelparadijs is vier dagen in de week geopend van 10 tot 16 uur. Gezien het feit dat ik tot nu toe zelden dezelfde gezichten/honden zie, schat ik dat het Speelparadijs in een belangrijke behoefte voorziet voor een aantal honderden tot duizend mensen/honden uit Bunnik en wijde omgeving.

Tot mijn verbazing/ontzetting, trof ik daar eergisteren een schriftelijke aankondiging waarin staat dat de gemeente Bunnik dreigt/heeft besloten (?) om het honden Speelparadijs te sluiten “omdat het niet past in het bestemmingsplan”.
In de wandelgangen vernam ik, dat een lokale boer een ruilverkavelingsprobleem heeft. Daarnaast schijnt er iemand te zijn die een huis wil bouwen midden in het beschermde landelijk gebied. Hoe het ook zij, het Honden Speelparadijs is de wacht aangezegd op een wijze die getuigt van een reeds genomen besluit dat koste wat kost zal worden uitgevoerd.

Ik begreep, dat nadat het besluit officieel gemaakt is, het Speelparadijs binnen acht weken dient te zijn ontruimd op straffe van een dwangsom van 50.000 euro. Zo’n bedrag voor een kleine stichting? En zo’n korte ontruimingstijd na jaren zorgvuldig en gedetailleerd opbouwen van de voorzieningen in het Speelparadijs?
Het Speelparadijs zou nog gered kunnen worden als men –nota bene in de vakantieperiode! – binnen korte tijd tienduizend handtekeningen weet te verzamelen. Dat is een landelijke norm en volslagen irreëel voor een lokale voorziening waar zo’n duizend honden en hun bazen van genieten.

Enige tijd geleden las ik in de krant dat Bunnik aan hondenbelasting 69.000 euro heeft binnen gehaald. Kunt u mij precies uitleggen waar dit geld aan wordt besteed?
Aan voorzieningen voor honden en hun bazen lijkt mij namelijk hoogst onwaarschijnlijk, aangezien die er nauwelijks zijn.

In de kern Bunnik, waar wij wonen, bestaat het enige losloopgebied voor honden uit het overvolle Kromme Rijn pad en een minimaal stukje park erlangs. Er schijnen nog wat minuscule veldjes te bestaan die echter zodanig gevaarlijk liggen met betrekking tot het verkeer, dat geen zinnig mens daar een pup loslaat of een hond die niet goed luistert. Voorts zijn er nauwelijks prullenbakken voor hondenpoep. De gratis (?) poepzakjes dien je zelf te gaan halen. Dit, in plaats van gevulde dispensers naast de afvalbakken, zoals in andere gemeenten. Soms rijden er veegwagens, maar die gaan voornamelijk bij vallende blaadjes en vuurwerkrestanten aan de slag. Voldoende aanleiding dus om u een heldere en feitelijke toelichting te vragen met betrekking tot het voortbestaan van het Honden Speelparadijs, zeker met het oog op de volslagen onduidelijke besteding van de enorme som aan geïnde hondenbelasting.

Samengevat:

Het Honden Speelparadijs voorziet op zorgvuldige en kundige manier in de behoefte van zo’n duizend honden en hun bazen.
Er is een zeer kleine lokale groep (minder dan vijf?) mensen, die er persoonlijk belang bij heeft om het Speelparadijs te zien verdwijnen. Deze kleine groep bedient zich van dwangmiddelen die ver buiten proportie zijn voor deze situatie.
Het hierboven beschrevene, riekt onaangenaam naar achterkamer-politiek en smeergelden. Vergelijkbaar met situaties die recentelijk in andere gemeenten voor veel landelijke ophef hebben gezorgd. Voer voor landelijk opererende onderzoeksjournalisten dus. Wellicht ten overvloede mijn vragen herhaald:Wilt u mij concreet, bij voorkeur cijfermatig, verduidelijken waar het geld van de hondenbelasting aan wordt besteed in Bunnik? Waarom wordt de Stichting Honden Speelparadijs, die overduidelijk in een behoefte van vele honderden honden en hun bazen voorziet, bedreigd met sluiting vanwege het belang van een enkeling?

Hoe kan het zijn dat aan een nog niet officieel gemaakt besluit een zodanig buiten proportionele dwangmaatregel wordt gekoppeld dat sluiting onafwendbaar lijkt? Hoe integer is de gemeentelijke ambtenarij?
Ik reken op uw gezond verstand en rechtschapen bestuurskwaliteiten.
Uw schriftelijke antwoord zie ik graag voor 30 augustus 2019 tegemoet.
Indien u dat op prijs stelt, dan zal ik graag dit schrijven persoonlijk komen toelichten.

Hoogachtend,
Ellen Velders
Stationsweg 27
3981 AA Bunnik
tel.: 030 – 220 44 88
info@ellenvelders.nl

Geen respons

Ellen geeft aan dat zij geen enkel respons van de gemeente heeft gekregen. Alleen een ontvangstbevestiging waaruit blijkt dat de brief door een ambtenaar wordt behandeld, niet door de wethouder zelf.
Volgens Gert de Klein, mede beheerder van het hondenspeelparadijs zijn er op dit moment nog geen echte nieuwe ontwikkelingen behalve dat ze een uitnodiging hebben gehad van de handhaving op 5 september voor een gesprek op het gemeente huis. Er is aangegeven dat dit over de zienswijze gaat. Er is geen verdere inhoudelijke opgaven over gedaan.

20170619 163951 - Regio Online
Foto: hondenspeelparadijs

“Wij weten dat de afdeling ‘handhaving’ eigenlijk op 3 september een bespreking wilde in het college van B&W. Wij hopen dat deze bespreking nu uitgesteld is omdat wij zelf pas op 5 september een gesprek zullen hebben. Ook komt de burgemeester pas 2 september terug van vakantie en wij hopen toch wel dat alle betrokkene zich goed in kunnen lezen in de kwestie”. Aldus Gert de Klein. De beheerders hopen dan ook dat het dossier goed door genomen wordt en dat de burgemeester er wel tijd genoeg voor heeft om een goede beslissing te nemen.

“INZAGE IN DE KLACHT HEBBEN WE TOT OP HEDEN NIET. WE WETEN DUS NIET WAT DE KLACHT IS, VAN WANNEER DIE KLACHT IS OF WAAR DIE KLACHT VANDAAN KOMT. DE REDEN TOT HANDHAVING IS AL NET ZO WAZIG. HET SPEELPARADIJS ZOU ER ‘OPEENS’ GEZETEN HEBBEN, “DE GEMEENTE WIST VAN NIETS!…..”

De beheerders hopen op een open gesprek met de gemeente waarin gekeken zal worden naar wat er wél mogelijk is. Denken in oplossingen en niet in problemen. Doordat er opeens haast wordt gezet achter de besprekingen (terwijl de beheerders zelf al 6 weken op antwoord wachten) is de vrees wel aanwezig dat de gemeente opeens snel van dit probleem af wil en het speelparadijs hier de dupe van is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

‘Het Compliment’ voor Ton Kwakkel bij afscheid Platform Samenleving IJsselstein

IJsselstein - De voorzitter van het Platform Samenleving IJsselstein (PSIJ), de heer Ton Kwakkel, heeft in de bijeenkomst van het PSIJ op 13 oktober...

Zand hoort niet in de GFT-container

Amersfoort/Utrecht - Zand hoort niet thuis in de GFT container. Nu de herfst haar intrede heeft gedaan zijn veel inwoners druk met het winterklaar...

Campagne tegen drugslabs op bedrijventerreinen gestart in Nieuwegein

Nieuwegein -Campagne tegen drugslabs op bedrijventerreinen Door de geïsoleerde ligging en de vaak goede toegangswegen zijn (delen van) bedrijventerreinen aantrekkelijk voor criminelen. Denk aan...

Avondrondleidingen door historisch en verlicht IJsselstein

IJsselstein - UIT in IJsselsteinorganiseert dit najaar weer een nieuwe serie rondleidingen met een gids langs de verlichte monumenten in de historische binnenstad van...

Werkzaamheden aan overgang in Bodegraven van start

Bodegraven - Binnenkort wordt er gestart met de voorbereidingen van het aanpassen van de overgang aan de Goudseweg in Bodegraven. Om in december meer...

Uitvoering Cultuurfonds terug naar gemeente Houten

Houten - De uitvoering van het cultuurfonds gaat van het Prins Bernard Cultuurfonds terug naar de gemeente Houten. Dit betekent dat de Houtense culturele...

Afscheid van 1e kinderburgemeester

De Bilt - Carmen startte haar ambt als 1e kinderburgemeester in 2019. Aanvankelijk voor een jaar maar door de coronacrisis is dit – bij...

Duurzaam herontwikkelen Wattbaan 24 in Nieuwegein

Nieuwegein - Het voormalig kantoorpand aan de Wattbaan 24 in de wijk Rijnhuizen van Nieuwegein krijgt een tweede leven. Het pand wordt duurzaam omgevormd...